Használati Szabályzat (AK)

1. Általános rendelkezések

1. Az Apáczai Csere János Kar Könyvtára, mint a Széchenyi István Egyetem könyvtári hálózatának tagkönyvtára nyilvános, felsőoktatási pedagógiai szakkönyvtár. A 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény (továbbiakban: Kult. tv.) értelmében szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használatának szabályait betartja, illetve akiknek a könyvtár gyűjtőkörének megfelelő szakterületen szakirodalmi információs szolgáltatásokra van szüksége.

2. Feladata a Karon folyó oktatás, képzés, kutatás és a művészi alkotómunka támogatása szakirodalommal, emellett közművelődési feladatot is ellát.

3. A Könyvtár nyitva tartása:

Szorgalmi időszakban:

Hétfő- csütörtök 8.30-18.00
Péntek 8.30-16.00
Szombat 8.00-12.00

Vizsgaidőszakban:

Hétfő- péntek 8.30-16.00
Szombat 8.00-12.00

4. Az ettől eltérő nyitva tartásról külön intézkedés történik, melyről a Könyvtár a könyvtárhasználót köteles előre tájékoztatni. Eseti zárva tartást a Könyvtár fenntartója, vagy a Könyvtár igazgatója rendelhet el.

5. A tanulmányaikat befejező hallgatók, és azok a munkatársak, akiknek az Egyetemmel megszűnik a munkavállalói jogviszonya kötelesek a náluk lévő dokumentumokat visszaszolgáltatni. A Könyvtár munkatársa igazolja a Tanulmányi, illetve a Bér- és Munkaügyi Osztály felé, hogy nincs a Könyvtár felé tartozása a „leszerelő” olvasónak, és megszünteti az addigi jogviszonyát. Ha egyéb feltételnek megfelel, más státuszban beiratkozhat a Könyvtárba.

6. Ruhatár használata ingyenes és kötelező! Az előtérben hagyott tárgyakért a könyvtár nem vállal felelősséget.

7. Az olvasótermek csendjét hangos beszélgetéssel, mobiltelefon használattal nem szabad zavarni.

8. A Könyvtár látogatása csak megfelelő öltözékben és alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges.

9. A Könyvtár területén tilos az étkezés, az alkohol- és drogfogyasztás, a dohányzás. Dohányozni csak az épületen kívül a kijelölt dohányzóhelyen lehet.

10. A Könyvtár használati szabályzata nyilvános, elérhető az intézmény weblapján,  valamint a Könyvtár területén.

11. A Könyvtár a szolgáltatások díjtételeinek változtatási jogát fenntartja, és az aktuális díjtáblázatot mindenkor közzé teszi.

12. Amely kérdésről a jelen szabályzat nem rendelkezik, ott a Széchenyi István Egyetem Központi Könyvtárának használati szabályzatában foglaltak az irányadók.


2. A Könyvtár használata

1. Általános információk

1.1. Valamennyi könyvtárhasználót térítésmentesen illetik meg az alábbi szolgáltatások:

 • · a könyvtárlátogatás,
 • · a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
 • · a könyvtári katalógus használata,
 • · információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

1.2. A könyvtár a kizárólag ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználók adatait beiratkozási díj nélkül regisztrálhatja. A könyvtár egyéb szolgáltatásait csak beiratkozott olvasók vehetik igénybe.  

1.3. A Könyvtár egyes szolgáltatásai csak az Egyetem által készített „plasztik kártyával” vehetők igénybe. A kártya megléte szükséges a beiratkozáshoz is. A könyvtári kártyát vagy beléptető kártyát minden könyvtárhasználónak egy alkalommal meg kell vásárolni, azzal az első év beiratkozási díját is kiegyenlíti. A kártya igénylésének módját és készítésének menetét a Rektori utasítás tartalmazza. Bővebb információ a kartya.sze.hu internetes oldalon található.

1.4. A könyvtárhasználók - amennyiben a könyvtár munkatársainak valamilyen intézkedését sérelmezik – a Panaszkezelési szabályzat szerint járhatnak el. A szabályzat a könyvtár weblapján megtalálható.

1.5. A könyvtár működésével, szolgáltatásaival kapcsolatos olvasói észrevételeket, javaslatokat, kéréseket a könyvtár koordinátora fogadja e-mail-ben is az ak.konyvtar@sze.hu címen.

1.6. Internethasználat a könyvtár eszközein:

A könyvtárban 30 vékonykliens és 5 PC áll az olvasók rendelkezésére. Minden számítógépen lehetőség van Windows böngésző és segédprogramok használatára. A beiratkozott olvasóknak a számítógépek használata térítésmentes.

 1.7. Internethasználat (wifi) saját eszközön: 

Érvényes beléptető kártyával rendelkező olvasók számára a Könyvtár területén hordozható számítógép (laptop), vezeték nélküli internet (wifi) használata engedélyezett. A Könyvtár számítógépes hálózatára saját géppel olvasó közvetlenül nem csatlakozhat.


3. 
A könyvtár szolgáltatásai

1. Beiratkozás

1.1. Beiratkozáshoz szükséges a plasztik kártya, a könyvtárat használni kívánó személy hitelt érdemlő dokumentummal (személyi igazolvány, diákigazolvány stb.) igazolja személyazonosságát, egyúttal belépési nyilatkozatot ír alá, amelyben elfogadja a könyvtár használatának szabályait. A könyvtár az olvasó adatait számítógépes nyilvántartásba veszi.

1.2. A beiratkozás díjai megegyeznek a Központi Könyvtár Használati Szabályzatában foglalt díjtételekkel.

1.3. A könyvtári tagság a beiratkozást követően 365 napra szól, melyet minden évben meg kell újítani. A könyvtárhasználó a személyes adataiban bekövetkező változásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

1.4. A beiratkozott olvasó a könyvtár valamennyi szolgáltatását igénybe veheti.

1.5. A könyvtári tagság megszűnik, ha a beiratkozási periódus lejár és a használó nem hosszabbítja meg, ha az Egyetemi Könyvtár igazgatója a könyvtárhasználó tagságát megszünteti.

2. Helyben használat

A beiratkozott olvasók a Könyvtár teljes állományának (nyomtatott, elektronikus) helyben használatára jogosultak. A könyvtár olvasótermében a kézi- és segédkönyvek mellett mindazon dokumentumok megtalálhatók, melyek a képzés során kiemelt fontosságúak.

Az olvasótermekben elérhető számítógépeket, terminálokat beiratkozott olvasók használhatják.

A számítógépeken tilos:

 • bármilyen törvénybe ütköző illegális tevékenység,
 • üzleti célú tevékenységet folytatni,
 • letölteni filmet, zenét az internetről.

A szakdolgozatok megtekintésére a szerzői jogok figyelembe vételével van lehetőség. A nyomtatott szakdolgozatok használatához a hallgatónak „Szakdolgozati kérőlap”-ot kell kitöltenie. Az így kért dokumentumokat (mivel ezeket a szakdolgozatokat a Központi Könyvtár raktárából kell átszállítani) előre egyeztetett időpontban a kari könyvtárban olvashatja az igénylő. Az elektronikus szakdolgozatok megtekintésére dedikált számítógépe(ke)n van lehetőség. Azokat letölteni, más adathordozóra menteni tilos!

A kar/egyetem hallgatóin kívül kutatók tudományos céllal – írásban benyújtott kérelem alapján – a könyvtárigazgató engedélyével nyerhetnek betekintést a könyvtárban őrzött szakdolgozatokba.

Volt hallgatóink saját, korábbi szakdolgozatát írásos kérésre lemásoljuk. A másolatszolgáltatás ára: 5000 Ft

3. Kölcsönzés

Kölcsönzésre csak a beiratkozott olvasóknak van lehetősége.

A Könyvtárból kölcsönözhető minden olyan dokumentum, ami nincs korlátozás alatt.

Nem kölcsönözhetők (helyben használhatók)

 • kézikönyvek,
 • kötelező irodalom olvasótermi példányai,
 • szakdolgozatok,
 • védett és archív anyagok (a Pedagógiai Múzeum dokumentumai, levéltári anyagok, 1945 előtti könyvek),
 • hetilapok, folyóiratok
 • bekötött folyóiratok.

Az egyetem hallgatói egyszerre maximum 10 db, az egyetem oktatói, kutatói maximum 30 db, külső olvasók maximum 5 dokumentumot kölcsönözhetnek. Az olvasó személyesen, csak saját nevére kölcsönözhet.

A kölcsönzés időtartama:

 • nappali tagozatos hallgatóknak, külső olvasóknak - 3 hét,
 • levelező tagozatos hallgatóknak - 4 hét,
 • oktatóknak, kutatóknak - az adott tanév vége,
 • egyes dokumentumtípusok (pl. kötelező irodalom utolsó példányai, CD-ROM stb.) a szokásos 21 napnál rövidebb ideig kölcsönözhetőek. Ezt az eltérést a műveken feltüntettük (színes csíkkal a könyvek gerincén, illetve a „Rövid kölcsönzésre” vagy „Nem kölcsönözhető példány” felirattal jelölve), ill. kölcsönzésnél felhívjuk rá a figyelmet.

A kölcsönzés és a visszavétel számítógépes nyilvántartással történik. A kölcsönzési idő lejárta előtt egy alkalommal az olvasó személyesen, telefonon, e-mailben a kölcsönző könyvtárosnál hosszabbíttathatja, vagy elektronikus úton maga is meghosszabbíthatja a kölcsönzési határidőt, amennyiben a könyvre nincs előjegyzés.

A kölcsönzési idő lejárta után felszólítást küld a Könyvtár az olvasónak. Amennyiben a türelmi idő alatt sem hozza vissza az olvasó a dokumentumokat, a Könyvtár által meghatározott késedelmi díjat köteles kifizetni. A tartozás rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető. Ha a kölcsönvevő a felszólítás ellenére sem hozza vissza a dokumentumokat, illetve a késedelmi díjat nem fizeti ki, a Könyvtár a hatályos jogszabályok alapján peres eljárást indíthat ellene.

Az olvasó az elveszett, vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos kiadású példánnyal pótolni, vagy a könyvtár által meghatározott értékét megtéríteni. A térítés összege akár az elveszett dokumentum oldalankénti könyvtári másolási díja is lehet.

 A Könyvtár nem kölcsönöz a használónak abban az esetben:

 • ha lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum van nála;
 • a kért dokumentumot előjegyezték;
 • a késedelmi díjat nem egyenlítette ki;
 • nincs érvényes kártyája, beiratkozása;
 • a Könyvtárral szemben bármiféle tartozása van.

A mások által kikölcsönzött könyvek előjegyezhetők. Az előjegyzett könyv beérkezésekor a könyvtár értesítést küld az olvasónak. Az előjegyzett dokumentumot 8 napig tarja fenn a kölcsönző szolgálat, utána az újra kölcsönözhető lesz.


4.
Könyvtárközi kölcsönzés

A Könyvtár az állományában nem található dokumentumokat, vagy azok másolatát – erre irányuló könyvtárhasználói igény esetén – más könyvtárakból (hazai és külföldi) bekéri, azokat az olvasó rendelkezésére bocsátja.

A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott olvasója.

A könyvtárközi kölcsönzéshez az olvasónak „könyvtárközi kérés” kérőlapot vagy a helyszínen, vagy a honlapon online kell kitölteni, és azt a könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó munkatársnak eljuttatni.

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes.

Ha a küldő könyvtár nem ODR tag és a küldeményért postaköltséget számít fel, az az olvasót terheli.

A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de cikkmásolat ezekből a dokumentumokból is kérhető. A másolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, ennek díja a megrendelőt terheli.

Ha a könyvtárközi kérést külföldről tudjuk teljesíteni, annak minden költsége a megrendelőt terheli.


5.
Fénymásolás, sokszorosítás, szkennelés, nyomtatás

A Könyvtár állományában lévő dokumentumokról a szerzői jogok figyelembe vételével térítés ellenében fénymásolatok kérhetők. (A díjtételeket és a szolgáltatás módját a használati szabályzat melléklete tartalmazza)  

Szakdolgozatot tilos másolni, fényképezni, bármilyen technikával sokszorosítani!

Fénymásolni, sokszorosítani szkennelni, nyomtatni a Könyvtárban elhelyezett digitális fénymásolón lehet.

A szolgáltatást a beléptető kártyával rendelkező könyvtárhasználók önállóan vehetik igénybe.

A beléptető kártyákra a fénymásolók melletti automatánál a megfelelő mennyiségű kreditet (pénzt) kell feltölteni.


6.
További szolgáltatások

Elektronikus szolgáltatások:

A könyvtár számítógépes katalógusa (OPAC) a könyvtár minden hálózati nyilvános munkaállomásán elérhető, használatának nem feltétele a beiratkozás. A katalógus távoli és 24 órás elérése az Egyetemi Könyvtár honlapjáról (lib.sze.hu), vagy közvetlenül a http://lib.sze.hu/apaczai-konyvtar címről biztosított.

Médiatári szolgáltatások :

A médiatár használata minden beiratkozott olvasó számára ingyenes. Az itt elhelyezett dokumentumokat (CD, CD-ROM, DVD, DVD-ROM, VHS kazetta) helyben használni és kölcsönözni egyaránt lehet. Az elektronikus dokumentumok kölcsönzési határideje 10 nap. A határidőn túl visszahozott dokumentumokért késedelmi díjat kell fizetni.

Online tájékoztatás:

Az AK könyvtára online tájékoztató szolgáltatásának célja, hogy a hallgatók, oktatók információs igényeit kielégítse. A szolgáltatást a tájékoztató könyvtárosok végzik ingyenesen. A felmerülő kérdésekre, kérésekre, problémákra 24 órán belül válaszolnak az ak.konyvtar@sze.hu e-mail címen.

A tájékoztató könyvtárosok a beiratkozott olvasók számára ingyenesen végeznek az igényelt témakörökben irodalomkutatást és bibliográfia-készítést.

Oktatói kérésre rendszeres témafigyelést végzünk a kívánt szakterület megjelenő szakirodalmából, térítésmentesen.


Záradék

A könyvtárhasználó az 1997. évi CXL. törvény 57 §. (4) pontja értelmében bármikor kezdeményezheti a Könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

E szabályzat életbe lépésekor a 2014-ben elfogadott Használati Szabályzat érvényét veszíti.


Hatálybalépés: 2017.02.01.

Győr, 2017. január 30.

Figula Anikó
könyvtárigazgató