Beszámoló 2008

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára nyilvános, felsőoktatási szakkönyvtár. A Könyvtár az Egyetem szakirodalmi információs központjaként működik.

1.Számadatok a könyvtár 2008. évi tevékenységéről

1.1. Az állománygyarapítás értéke:
A könyvtár állománya 8736 kötettel és 53 248 000 Ft értékkel gyarapodott. 2008. december 31-én a  könyvtár állománya  összesen  277 008  db dokumentum, 516 021 948 Ft értékben.
A  beszerzett dokumentumok (vétel, ajándék, kézirat) és az összérték alapján a dokumentumok átlagára 3.256 Ft , de ha   csak a vásárolt dokumentumokat tekintem, akkor az átlagár 4512 Ft/dokumentum.

1.1.1.Az állománygyarapítás forrásai:
Az állománygyarapítás teljes összegéből 43 861 000 Ft-ot az egyetemi költségvetés fedezett,  a fennmaradó közel 10 000 000 Ft  pályázatból, ajándék dokumentumokból és szakdolgozatokból – melynek becsértéke van - tevődik össze.

1.1.2. Az állománygyarapítás  értékének megoszlása:
Könyvekre, kartográfiai, zenei, elektronikus dokumentumokra és szabványokra a könyvtár
17 161 000 Ft-ot, folyóiratok előfizetésére 26 700 000 Ft-ot költött.
Könyvtárunk a Könyvtárellátó Nonprofit Társaságnál az éves megkötött szerződés alapján 6 971 272 Ft-ot költött el, részben könyvekre, részben folyóiratokra. A tapasztalatok alapján egyre kevesebb dokumentumot tudunk itt vásárolni, mivel a jegyzékeken kevés a gyűjtőkörünknek megfelelő könyv. Az elmúlt évben az Oktatási Minisztérium a felsőoktatási könyvtárakat oly módon támogatta, hogy a KELLO-nál 50%-os árkedvezménnyel vásárolhattunk szakkönyveket. A szükséges szakkönyvek listájának összeállításában is tevékenyen részt vettünk.

A folyóiratok előfizetése áthúzódik erre az évre is – a szerződéskötések elhúzódása miatt -  tehát ez az összeg  a teljes ár kb. 90%-át tartalmazza.

1.2. A könyvtár leltári állományának változása:

Dokumentumtípus

Leltárba vett állomány 
(db)

2008. december 31-i állomány
(db)

Könyv, bekötött folyóirat

6.226

203.705

Kartográfiai dokumentum

16

1.232

Nyomtatott zenei dok.

19

1.138

Hangdokumentum

74

3.923

Képdokumentum

8

44

Elektronikus (digitális) dok.

80

207

Egyéb dokumentum
(szakdolgozat, szabvány)

2.313

66.759

Összesen:

8.736

277.008


Könyvtárunk egyik legértékesebb különgyűjteménye a szabványgyűjtemény. Az elmúlt évben 305 db szabványt vásároltunk, több mint egymillió forint értékben.

1.3. Adatbázisok, idegen nyelvű dokumentumok:

Típus

Leltárba vett állomány
(db)

2008. december 31-i állomány
(db)

Referáló és idegennyelvű
adatbázisok

11

54

Teljes szövegű adatbázisok

14

43

Egyéb adatbázisok

8

13

Idegennyelvű dokumentumok

819

35.206


Az adatbázisok az Egyetem egész területén elérhetők mind az oktatók, mind a hallgatók számára.

1.4. A 2008-ban megrendelt (kurrens) folyóiratok, újságok megoszlása címek (féleség) és példányszám szerint:

Forma Származás Féleség
(címek)
Példányszám
Nyomtatott Magyar

388

518

Külföldi

229

229

Digitális

19

19

Összesen

636

766


1.4.1. Karok, intézetek, tanszékek számára megrendelt folyóiratok száma 2008-ban:


Tanszék Db
Baross Gábor Építési és  Közlekedési Intézet 7
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 91
Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék 5
Építő- és Településmérnöki Tanszék 8
Jedlik Ányos Gépész-, Informatikai és
Villamosmérnöki Intézet
18
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 17
Környezetmérnöki Tanszék 8
Közlekedésmérnöki Tanszék 4
Logisztikai és Szállítményozási Tanszék 8
Matematika és Számítástudoményi Tanszék 3
Műszaki Tanráképző Tanszék 10
Műszaki Tudoményi Kar 14
Nemzetközi Kommunikáció Tanszék 7
Nemzetközi Tudományok Tanszék 4
Regionális Tudományi- és Közpolitikai Tanszék 1
Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 14
Összesen 221

 


A tanszékekre megrendelt folyóiratok 80%-a külföldi megrendelés. Ezen kívül a  egyetem más szervezeti egységei (pl. Rektori Hivatal, Gazdasági Hivatal, Kollégium, Orvosi Rendelő, stb) számára is a könyvtár rendeli meg a folyóiratokat a beszerzési keret terhére.


1.5. Könyvtárhasználat

1.5.1. Könyvtárhasználók számának megoszlása:

 

Regisztrált használó 10.262 fő
Újként regisztrált használó 1.757 fő
Aktív használó 8.604 fő

 

 

 

 


Ha az Egyetem népességét vesszük, akkor elmondhatjuk, hogy az egyetemi polgárok  közel 86%-a beiratkozott könyvtárhasználó. Ugyanakkor az Egyetemi Könyvtár nyilvános könyvtárként működik, tehát az aktív használók 20%-a nem egyetemi polgár, hanem külső olvasó.

1.5.2. Könyvtárhasználat  a szolgáltatások tükrében:

 

Kölcsönzött dokumentumok száma 64.057 db
Személyes helybenhasználat 193.820 fő
ebből internet-használat 69.248 fő
ebből távhasználat
(telefon, fax, e-mail)
33.100 fő
Referensz kérdések száma 15.248 db

 


A kölcsönzött dokumentumok száma az elmúlt négy évben csökkenő tendenciát mutat. Ez nem csak az Egyetemi Könyvtárra jellemző, országos szakmai körökben is foglalkoznak ezzel a kérdéssel. Tény, hogy az internet világában egyre kevesebb nyomtatott dokumentumra van szükségük a használóknak, inkább az interneten elérhető információkat veszik igénybe, bár itt felmerül a kérdés, hogy ezek mennyire helytállóak, megfelelőek.  Azt tapasztaljuk, hogy a  távhasználatra van egyre nagyobb igény, ezért  a 2009-es évben több olyan új szolgáltatást szeretnénk elindítani, ami ezt szolgálja (kölcsönzési határidő meghosszabításának lehetősége, előjegyzés, stb.). A 2008-as évben a nyitva tartási napok száma 288 volt.  Ha a referensz kérdések számát nézzük, akkor megállapíthatjuk, hogy  egy tájékoztatóra évi 5082 kérdés jut (ha három tájékoztatóval számolunk),  a kölcsönzési napokat tekintve pedig 54 kérdés jut egy napra.

1.6. Könyvtárközi kölcsönzés:

 

Dokumentum Eredetiben Másolatban Digitalizálva Összesen
Küldött 52 15 4 71
Kapott 100 31 2 133

 

A könyvtárközi kölcsönzés az elmúlt évben felélénkült, és továbbra is emelkedő tendenciát mutat. Ez összefügg azzal, hogy az állományunk jó, és azzal, hogy  a könyvek átlagára évről évre nő, a könyvtárak költségvetése pedig csökken. 2008-ban a beszerzett dokumentumok (vétel, ajándék, kézirat) és az összérték alapján a dokumentumok átlagára 3.256 Ft volt.
Az oktatóink számára tudományos munkáikhoz, kutatásaikhoz külföldről is kérünk könyvtárközi kölcsönzéssel dokumentumokat.

2. A könyvtárban végzett egyéb tevékenységek, események

2.1. Pályázatok

2.1.1.  Könyvtári Minőségfejlesztés 21
2008-ban pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alapítványhoz minőségfejlesztésre. A pályázaton 500 000 Ft-ot nyertünk a program első szakaszának megvalósításához. A program feladatait munkaterv szerint végezzük, külső szakértő segítségével. Az első szakaszban - amely 2009. szeptemberéig tart - megalakult a Minőségügyi munkacsoport, megtörtént a források számbavétele, a helyzetértékelés (SWOT, PGTT), megalkottuk a könyvtár jövőképét. Jelenleg a könyvtárban a minőségbiztosítás a munkaterv szerint folyik.

2.1.2. Gazdasági Versenyhivatal pályázata
A GVH pályázatán 800.000 Ft értékben az általuk ajánlott idegen nyelvű dokumentumok közül vásárolhattunk. A könyvek jogi, gazdaságtudományi témájúak voltak.  
A számlákat a GVH egyenlítette ki.

2.2 A könyvtári számítógépes rendszer
Könyvtárunk az ALEPH könyvtári integrációs rendszert 1994. óta használja. 2000-ben tértünk át az ALEPH új, 500-as grafikus felületű verziójára. A kölcsönzés, katalogizálás, folyóiratok érkeztetése modult használjuk jelenleg, és az OPAC-on keresztül elérhető a könyvtári katalógus is. A könyvtárhasználók rendelkezésére jelenleg 10 internetes számítógép, 3 katalógusgép és 3 szövegszerkesztő számítógép áll. Sajnos a jelenlegi hálózat és villanyvezeték nem bír el ennél több gépet, pedig a hallgatók számához viszonyítva a gépparkunk kevés.


2.3. Könyvtárhasználati- és kutatásmódszertani órák
A könyvtárhasználati órák nem szervezetten történnek, hanem igény szerint, pedig a tapasztalatunk az, hogy egyre nagyobb szükség van rá. A hallgatók egyénileg is visszajárnak az oktatójukhoz kérdéseikkel. Nyitrai Erzsébet kolléganő jól felépített, gyakorlatokkal színesített, szakmailag megalapozott foglalkozásokat tart. Terveink között szerepel, hogy ezeket az órákat minél szélesebb körben terjesszük, minél több hallgató vegyen rajtuk részt és lehetőleg szervezett formában. Kolléganőm munkáját dicséri, hogy az ESZI-ben szervezett keretek között, egyre nagyobb érdeklődés mellett tartja ezeket az órákat, melyeken az oktatók is nagy lelkesedéssel vesznek részt.

2.4. Adatbázisok használata
A 2008-as évben az internetes adatbázisok száma is nőtt. Az EISZ adatbázisain kívül az ACM Digital Library, az Econlit, az EBSCO és a JSTOR négy adatbázisa volt elérhető. Az EISZ adatbázisai az OM, az MTA és az OTKA támogatásával ingyenesen voltak elérhetők. A többi adatbázisért az elmúlt évben megközelítőleg másfél millió forintot fizettünk. Az adatbázisok finanszírozása a 2009-es évtől jelentősen megváltozik, ami komoly anyagi terhet ró majd ránk.
Az adatbázisok előfizetéséről nem mondhatunk le, hiszen az intézményünk profilja változott, új szakokkal bővültünk, a színvonalas képzéshez pedig elengedhetetlenül szükséges a gyors, pontos információ hozzáférés.  Tapasztalatunk szerint az adatbázisok használata nőtt, ez a könyvtárhasználati óráknak is köszönhető. Az oktatóink közül is egyre többen használják és használtatják.

2.5. Szakdolgozatok, diplomamunkák könyvtári állományba vétele
A 2007-es évben a tanszékek több ezer szakdolgozatot, diplomamunkát adtak le a könyvtárba. Egy korábbi szabályzat szerint a tanszékek öt évig kötelesek őrizni őket, de helyhiányra hivatkozva a könyvtárba adták le őket. 2008-ban tervszerűen kezdtük feldolgozni őket, így a múlt évben a szakdolgozatok 75%-a (7500 db) számítógépes feldolgozásra és a számítógépes katalógusunkba került. A fennmaradó 25% egy Excel táblázatban van, ezeket a 2009-es év első felében szintén a beépítjük a katalógusba. Az OPAC-on keresztül külön adatbázisból is elérhetőek a szakdolgozatok bibliográfiai adatai. Elkészítettük a szakdolgozatok, diplomamunkák archiválásának szabályzatát, de ez a szabályzat még nem lépett életbe.

2.6. Kari könyvtár, letétek
Az egyetemen a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karon működik kari könyvtár. Részben önálló költségvetéssel rendelkezik, de a folyóiratok előfizetése (évi kb. 2,5 millió forint) a központi költségvetésből történik. Az állománygyarapítás, -feldolgozás a központi könyvtárban történik. A kari könyvtárban kettő szakképzett, felsőfokú végzettségű könyvtáros dolgozik. 
A letéti könyvtárak az Egyetemi Könyvtárnak egyes tanszékekre kihelyezett alegységei. Jelenleg „élő letéti” könyvtárunk száma 25.
A letéti könyvtárak célja lenne az egyetemen folyó oktatás és tudományos tevékenység támogatása helyben használatos, kézikönyv jellegű dokumentumokkal.
Az állománygyarapítás tanszéki, pályázati ill. a központi könyvtár keretéből történik.
A kari könyvtárban és a letéteken található dokumentumok szerves részét képezik a központi könyvtár állományának.

3. Egyéb események

3.1. MATARKA adatbázis munkálatai:
Könyvtárunk 2007-ben csatlakozott a Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa (konzorciumhoz (MATARKA). Vállalta négy folyóirat tartalomjegyzékének folyamatos, illetve visszamenőleges (retrospektív) feldolgozását. Az Információs Társadalom, Műhely, Fejlesztés és Finanszírozás, Biztosítási Szemle című folyóiratokról van szó. Az adatbázisba 2008-ban kb. 1 000 db cikket dolgozott fel Lencséné Bogár Anikó kolléganő a napi folyamatos munkája mellett.

3.2.  Szakfelügyeleti vizsgálat
A 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet alapján az Oktatási  Minisztérium felkérésére 2008. áprilisában az Egyetemi Könyvtárban  szakfelügyeleti vizsgálat történt. A szakfelügyeleti vizsgálat eredményéről, intézkedési javaslatokról a vezető szakfelügyelő elkészítette a jelentést. Javasolt utóvizsgálat időpontja 2009.  (A szakfelügyeleti jelentés dokumentációja a könyvtárban megtalálható)


3.3. Humánerőforrás a könyvtárban
A hallgatói létszám drasztikus emelkedésével a könyvtárban dolgozó munkatársak száma évek óta nem változott. 2008-ban 16 fő dolgozott a  könyvtárban, közülük 12 fő rendelkezik szakmai végzettséggel, közülük  négy egyetemi, négy főiskolai és négy fő középfokú végzettséggel rendelkezik. Egy főnek van egyetemi, de nem szakirányú végzettsége, és ő megbízással dolgozik, nincs állományban. Egy főnek nincs a munkakör betöltéséhez megfelelő végzettsége, a további két fő végzettsége a betöltött munkakörhöz megfelelő.

A munkatársak szakterületenkénti megoszlása:

 

Könyvtárigazgatás igazgató
gazdasági ügyintéző
Állomány-gyarapító osztály 4 feldolgozó ebből 2 fő nyugdíjas
1 fő októbertől ig.h.
1 folyóiratkezelő
1 állománygyarapító nyugdíjas
Olvasószolgálati osztály 2 szaktájékoztató egyikük megbízási
szerződéssel nyugdíjasként
2 kölcsönző
1 letétkezelő,
tájékoztató
2 raktáros egyikük fénymásol is
1 fénymásoló,
sokszorosító2008. december 31-én megszűnt Márkus Julianna igazgatónő igazgatói megbízatása és nyugdíjba vonult.

 

3.4. Szakmai szervezetben való részvétel, képzés, továbbképzés
Könyvtárunk testületi tagként tagja a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületének (KKKE), az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek.
Munkatársaink közül a  KKKE-nek nyolc fő, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének két fő a tagja. A könyvtár igazgatója képviseli a könyvtárat az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumában.

Novemberben 80 órás könyvtári gyakorlaton vett részt Marek Eszter  4. évfolyamos informatikus-könyvtár szakos, aki az ELTE nappali tagozatos hallgatója. A gyakorlat témája az olvasószolgálati munka, vezetője Figula Anikó volt.

3.5. Tanulmányút
2008-ban az Egyetem sikeres pályázatot nyújtott be a TIOP 1.3.1. konstrukció keretében, melynek része egy új Tudástár/Könyvtár megépítése.  Októberben Prof. Rechnitzer János rektorhelyettes úr támogatásával, segítségével a könyvtárból 3 fő Németországba tett látogatást (Jéna, Drezda, Magdeburg), ahol a 2000 után épült új egyetemi könyvtárakat látogattunk meg. Beszámolónkat a tanulmányútról októberben elkészítettük. (A lehetőséget ezúton is köszönjük az egyetem vezetésének!). 
Az itt látottak, hallottak és a szakmai tapasztalatok alapján egy 14 pontból álló javaslatot állítottunk össze a tervezők részére, amely alapján a kivitelezési tervet részben módosították. Sajnos javaslataink között szerepelt néhány olyan elképzelés is, amit a tervezők szerint már ebben a fázisban nem lehetett figyelembe venni.

3.6. Feladatterv megvalósulása
2008-ban feladattervet kellett készíteni az intézmény vezetőjének a 2008/2009-es tanévre. A feladattervben megfogalmazott feladatokat folyamatosan végezzük,  a feladatokhoz rendelt határidőket  eddig sikerült tartanunk. (A részletes feladatterv a könyvtárban hozzáférhető).
A beszámolóban többször is utaltam arra, hogy 2009-ben több fontos megoldandó feladatunk is  lesz.

Győr, 2009. március 13.

Figula Anikó
Mb. könyvtárigazgató