Beszámoló 2009

A Széchenyi István Egyetem  Egyetemi Könyvtára  felsőoktatási szakkönyvtár, amely információs rendszerével, gyűjteményével, szolgáltatásaival biztosítja az Egyetem oktató, kutató és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi tartalomszolgáltatást és könyvtári információs ellátást. A gyűjtőkörében meghatározott szakterületeken nyilvános szakkönyvtárként működik és szolgáltatásokat biztosít mindenki számára, aki a Könyvtár használati szabályzatát elfogadja.

1.Számadatok a könyvtár 2009. évi tevékenységéről


1.1. Az állománygyarapítás értéke

A könyvtár állománya 7881 db dokumentummal, 37 773 000 Ft-tal gyarapodott. 2009. december 31-én a könyvtár állománya összesen 296 018 dokumentum 621 786 352 Ft értékben. A 2009-es évben a beszerzett dokumentumok száma csökkent a 2008-as évhez képest. Ennek oka, egyrészt a könyvek árának emelkedése, másrészt a folyóiratok éves előfizetése a szerződéskötések elhúzódása, a számlázás és engedélyeztetési problémák miatt áthúzódott a 2010-es évre. Az idegen nyelvű folyóiratok előfizetésénél ezért  volt még a 2010-es évre 12 000 000 Ft kötelezettségvállalásunk, melyet az év első két hónapjában teljesítettünk is. Mindez megnehezítette a költségvetés tervezését.
Az elmúlt évben a beszerzett dokumentumok átlagára 6.260 Ft volt, ez több mint 20%-os átlagár növekedést jelent 2008-hoz képest.

1.1.1. Az állománygyarapítás forrásai

Az állománygyarapítás teljes összegéből  27 969 000 Ft-ot és a 12 000 000 Ft kötelezettség- vállalásunkat az egyetemi költségvetés biztosította, a fennmaradó közel 10 000 000 Ft  pályázatból, ajándék dokumentumból, szakdolgozatokból és PhD dolgozatokból – ezeknek becsértéke van - tevődik össze.

1.1.2. Az állománygyarapítás értékének megoszlása

Könyvekre, kartográfiai, zenei, elektronikus dokumentumokra és szabványokra az elmúlt évben 16 225 911 Ft-ot, folyóirat előfizetésre 21 547 089 Ft-ot, az online elérhető adatbázisokra 4 000 000 Ft-ot, költöttünk. A könyvekre és folyóiratokra költött összeg a 2008-as évhez képest csökkent, viszont az online elérhető adatbázisokra - amelyeknek előfizetését a korábbi években az Oktatási Minisztérium támogatta - 2009-től konzorciumi megállapodásnak megfelelően elő kell fizetni. Ez az összeg adatbázisonként változó, az előfizetési díj az adatbázis teljes összegének 10-75%-át jelenti attól függően, hogy a Minisztérium milyen támogatásban részesíti az adott adatbázist. 
A csökkenés oka egyrészt, hogy az idegen nyelvű könyvek beszerzése a korábbiakhoz képest lelassult, a folyóiratok esetében pedig igényfelmérést végeztünk az oktatók, hallgatók körében, és ennek eredményeként csökkent a megrendelt folyóiratok száma.

1.2. A könyvtár leltári állományának változásai

Dokumentumtípus Leltárba vett állomány 2009. dec. 31-i állomány
Könyv, bekötött folyóirat 4 917 194 234
Kartográfiai dokumentum 11 1 243
Nyomtatott zenei dokumentum 15 1 153
Hangdokumentum 321 4 363
Képdokumentum 15 59
Elektronikus (digitális) dok. 14 160
Egyéb dok. 2 588 69 347
Összesen: 7 881 270 559

A könyvtár állományából töröltünk 14 403 db dokumentumot, 4 620 223 Ft értékben. Az új dokumentumok feldolgozása mellett párhuzamosan a raktári állomány retrospektív számítógépes feldolgozása is folyik. A tartalmilag elavult, nem gyűjtőkörünkbe tartozó dokumentumok selejtezését ezzel egyidejűleg hajtjuk végre. Az elmúlt évben elvégeztük azoknak a dokumentumoknak a selejtezését is, amelyek több éves kintlévőségek voltak. A dokumentumok behajtása többszöri felszólítás ellenére is csekély eredményt hozott, hiszen itt 5-10 éves kintlévőségekről volt szó. Ezeknek egy részét „behajthatatlan” jogcímen (2 944 db) töröltük, értéke 2 305 878 Ft volt. Egy minimális részét (427 db) pedig kifizették a kölcsönzők. Tehát a nagyarányú selejtezés miatt csökkent a dokumentumok száma (6 449 db) a 2008-as évhez képest.
Könyvtárunk egyik legértékesebb különgyűjteménye a szabványgyűjtemény. Az elmúlt évben is több mint 1 000 000 Ft-ért vásároltunk szabványokat. A szabványok beszerzése egyrészt igények szerint (oktatók), másrészt az oktatott szakterületekhez tartozó új szabványok megjelenése alapján történik. Elkezdődött a szabványok számítógépes feldolgozása, így az OPAC katalógusban már ezek is megtalálhatók.
A könyvtári katalógusban az új rekordok száma 11 196-tal nőtt, ennek közel fele  szeptember-december között készült. Emellett 15 972 rekordot módosítottak a feldolgozók.  A nagyszámú rekordnövekedés oka, hogy szeptembertől megerősödött az állománygyarapító- és feldolgozó osztály, és tervszerűen  kezdtük számítógépre vinni a raktári állományt és a szabványokat. A szakdolgozatok, PhD-k számítógépre vitele is naprakész, az OPAC-on keresztül valamennyi dokumentumtípus metaadatai külön adatbázisban is elérhetők.

1.3. Adatbázisok, idegen nyelvű dokumentumok

Típus 2009-ben leltárba vett állomány (db) 2009. dec. 31-i állomány (db)
Referáló és indexelő adatbázisok 2 56
Teljes szövegű 21 64
Egyéb adatbázisok 5 18
Idegen nyelvű dokumentumok 445 35 651

Az adatbázisok az Egyetem egész területén elérhetők mind az oktatók, mind a hallgatók számára. Tapasztalataink szerint egyre többen használják ezeket, sőt egyre több szakadatbázisra merült fel az igény az oktatók részéről a műszaki- és jogtudomány területén. A jelenleg elérhető adatbázisok főleg a gazdasági, pénzügyi, statisztikai, természet- és társadalomtudomány, műszaki tudományok területéről dolgozza fel a folyóiratokat. Egyrészt teljes szövegek, másrészt bibliográfiai adatok elérésére van lehetőség.
Ahhoz, hogy az adatbázisokat elő tudjuk fizetni szükséges a költségvetésünk áttekintése. Az EISZ adatbázisait 2008-ig az OM, az  OTKA, az MTA támogatta, így a felsőoktatási intézmények térítésmentesen jutottak hozzá, a többi adatbázist pedig konzorciumi keretben tudtuk előfizetni kedvezményes áron. Ez a konstrukció 2009-től változott, a hallgatói és oktatói létszám alapján számított önrésszel kell hozzájárulnunk az előfizetéshez. Ez közel 4 000 000 Ft előfizetést jelentett az EISZ (Web of Science, Science Direkt, Springer Link, Econlit, ACM Digital Library, Akadémiai folyóirat gyűjtemény) adatbázisaiért,  a JSTOR négy adatbázisát teljes mértékben a Könyvtár fizette. (2010-től a JSTOR is bekerül az államilag 90%-ban támogatott adatbázisok közé.)
Bár az előfizetési díjak nőnek, ezekről az adatbázisokról nem mondhatunk le, hiszen az intézményünk oktatóinak, kutatóinak és a hallgatóknak egyaránt fontos, hogy a legfrissebb információkhoz rövid időn belül hozzájussanak. Az adatbázisok használata folyamatosan nő, az oktatók a hallgatóknak egyre több olyan feladatot adnak, ami szükségessé teszi számukra ezek használatát. Reményeink szerint 2010-ben az Informatikai Igazgatósággal karöltve kidolgozzuk azt a formát/lehetőséget, hogy távolról (otthonról), 24 órán keresztül is elérhető legyen az oktatók, kutatók számára valamennyi adatbázis.
Az adatbázisok használatát könyvtárhasználati- és kutatás-módszertani órákon tanítjuk, és számos segédanyag, használati útmutató megkönnyíti az adatbázisokban való keresést.

1.4. A 2009-ben megrendelt (kurrens) folyóiratok, újságok megoszlása címek (féleségek) és példányszámok szerint

Forma Származás Féleségek (címek) Példányszám
Nyomtatott Magyar 360 483
Külföldi 231 231
Digitális 14 14
Összesen: 605 728

A kurrens folyóiratok száma magas. A folyóirat megrendelésünket áttekintettük. A tanszékek, és a könyvtárhasználók körében végeztünk felmérést a folyóiratok igénybe vételéről. Sajnos ezzel a lehetőséggel nem élt valamennyi tanszék. A válaszadók fontosnak tartották ezt a felmérést. Ennek alapján már 2008-hoz képest a címek szám a 21-gyel, a darabszám 38-cal csökkent, ezek elsősorban magyar nyelvű folyóiratok voltak. Az idegen nyelvű folyóiratok számának és előfizetési díjának csökkenése a 2010-es évben történik majd. Az igényfelmérés eredményeként új folyóiratok is megjelentek a Könyvtárban. Ezek elsősorban szakmai jellegűek, de főleg a hallgatók részéről felmerült olyan igény is, hogy egy-két népszerű heti- havilap is jelenjen meg kínálatunkban.

1.4.1. A  könyvtári letétekhez kihelyezett folyóiratok száma  2009-ben

Letét neve Dbszám
Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar 91
Műszaki Tudományi Kar 12
Baross Gábor Építési és Közlekedési Intézet 4
Építészeti és Épületszerkezettani Tanszék 5
Közlekedésépítési és  Településmérnöki Tanszék 7
Környezetmérnöki Tanszék 7
Közlekedési Tanszék 3
Logisztikai és Szállítmányozási Tanszék 7
Jedlik Ányos Gépész, Informatikai és Villamosmérnöki Intézet 15
Matematika és Számítástudomány Tanszék 3
Műszaki Tanárképző Tanszék 6
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar 11
Nemzetközi Kommunikáció Tanszék 6
Nemzetközi Tudományok Tanszék 4
Regionális Tudományi és Közpolitikai Tanszék 2
Varga Tibor Zeneművészeti Intézet 12
Petz Lajos Egészségügyi és Szociális Intézet 1
Testnevelési Tanszék 4
Felnőttképzési Központ 1
Összesen: 211

A tanszékeken véleményünk szerint változatlanul sok folyóirat van kinn, ezek állományvédelme ugyanúgy ahogy a könyveké, nem megoldott. 
Ezeken kívül még a Rektori Hivatalba, Gazdasági Műszaki Igazgatóságra, Stratégiai Fejlesztési Igazgatóságra, Műszaki Osztályra rendelünk még folyóiratokat. Így összesen 223 példányban 183 féle folyóiratot rendelünk meg az Egyetem karai, tanszékei és más egységei számára. A megrendelt folyóiratok fele idegen nyelvű.
Ezekről a tanszékek nem szívesen mondanak le, pedig szerintünk sokkal többen használnák őket, ha a Könyvtárban lenne hozzáférhető.

1.5. Könyvtárhasználat

1.5.1. A könyvtárhasználók számának megoszlása

Regisztrált, aktív használók 7 697 fő
Ebből újként regisztrált 1 992 fő

Regisztrált használók, akik legalább egyszer megfordultak a könyvtárban. Újként regisztrált használók akik az elmúlt évben új beiratkozók voltak. Ez a szám nagyon jó, ha figyelembe vesszük, hogy az Egyetemre 2 291 fő új hallgató érkezett szeptemberben. Az Egyetemi Könyvtár nyilvános könyvtár,  az új beiratkozott könyvtárhasználók közül 357 fő nem a Széchenyi István Egyetem „polgára”. Az összes regisztrált könyvtárhasználóból 1 930 fő azoknak a száma, akik külső olvasók. Ez a szám 20%-kal magasabb az előző évhez képest. A hallgatóink és az egyéb könyvtárhasználók körében népszerűbbé vált a könyvtár,  annak köszönhető egyrészt, hogy nagyon jó az állományunk és nincs beiratkozási díj, másrészt   javult a PR-tevékenységünk, bővült a szolgáltatásaink köre. A könyvtárhasználók körében javult a visszahozási hajlandóság, ez a következetességünk eredménye. Tudatosítjuk az olvasókban, hogy nemcsak joguk, de kötelességük is van a könyvtárhasználatban.

1.5.2. Könyvtárhasználat a szolgáltatások tükrében

Kölcsönzött dokumentumok száma összesen 60 722
Személyes (helyben) használat összesen 196 885
- ebből Internet-használat 73 294
- ebből távhasználat (telefon, fax, e-mail) 33 600
Referensz kérdések száma 17 326

A kölcsönzött dokumentumok szám az  elmúlt évben csökkenő tendenciát, ugyanakkor a helyben használat több mint 3 000-rel, az internet használat több mint 4 000-rel  nőtt. A távhasználat szintén nőtt, ami annak az eredménye is lehet, hogy a használók élénk levelezést, telefonálást folytatnak velünk egy-egy felszólító után. Egyre gyakrabban érkezik hozzánk e-mail-en, telefonon kérés, ami szintén azt bizonyítja, hogy  az embereknek egyre kevesebb idejük van a könyvtárba tölteni az idejüket.
A kölcsönzött dokumentumok számának csökkenése országos tendencia, az olvasók is inkább az online elérhető információkat részesítik előnybe.
2009-ben a nyitva tartási napok száma 280 volt, ez átlagban 62 referensz kérdést  jelent naponta. A kérdések eloszlása nem egyenletes.

1.6. Könyvtárközi kölcsönzés

Dokumentumok Eredetiben Másolatban Digitalizált Összesen
Küldött 65 25 6 96
Kapott 138 28 3 169

Könyvtárközi kölcsönzésünk az elmúlt években megélénkült. Már 2008-ban is jelentősen nőtt az előző évhez képest,  2009-ben pedig megduplázódott  2008-hoz képest. Ennek több oka is van. A költségvetés csökkenése szükségszerűvé teszi, a nagyobb együttműködést a könyvtárak között, jelentősen növekedett a dokumentumok ára és nem utolsó sorban itt is meg kell említenünk a PR-tevékenység erősödését. A könyvtárközi kölcsönzés nagyrészt az ODR-en (Országos Dokumentumellátó Rendszeren)  keresztül történik. A küldött dokumentumok postaköltségét az OM fizeti, amennyiben az ODR-en keresztül történik a kölcsönzés. Az oktatóink, kutatóink számára tudományos munkáikhoz, kutatásaikhoz külföldről is kérünk könyvtárközi kölcsönzéssel dokumentumokat, de ennek költségeit a kérést igénylő fizeti. Többször fordult elő, hogy a banki költség magasabb volt, mint a kölcsönzésért, másolatért kért összeg.

2. Könyvtárszakmai tevékenységek

2.1. Könyvtári számítógépes rendszer

Könyvtárunk az ALEPH könyvtári integrációs rendszert 1994 óta használja. 2000-ben tértünk át az ALEPH új, 500-as grafikus felületű verziójára. A kölcsönzés, katalogizálás, folyóiratok érkezetése modult használjuk. Ezt egyidejűleg 12 munkaállomáson tehetjük meg zavartalanul. A könyvtári katalógus elérhető az OPAC-on keresztül. Katalógusunkban egyszerre kereshető a könyvtárban feldolgozott valamennyi dokumentumtípus, de lehet külön, az egyes adatbázisokban is keresni. A könyvtárhasználók rendelkezésére jelenleg 11 internetes, 3 katalógusgép és 3 szövegszerkesztő számítógép áll rendelkezésre. Számítógépeink nagy igénybe vételnek vannak kitéve, gyakran kell őket újratelepíteni, javítani. A szerver is elöregedett és ma már egyre gyakrabban ad hibaüzenetet.
Február 10-én konzultációs napot tartottunk a Könyvtárban az Ex-LH  Kft munkatársaival az  ALEPH  programmal és az új bevezetendő szolgáltatásokkal kapcsolatban.
Számítógépes parkunk fejlesztése a költözés után fog megvalósulni.

2.2. Könyvtárhasználati és kutatás-módszertani órák

A könyvtárhasználati- és kutatás-módszertani órák igény szerint, illetve egyéni oktatás keretében történnek. Egyre népszerűbbek, egyre fontosabbnak tartják az oktatók is. Míg az előző évben a PLESZI hallgatói rendszeresen és szervezett formában vettek részt az órákon, sajnos ebben az évben egyetlen alkalommal sem kérték az órákat, pedig az elmúlt évben a tanórák 50%-án ők vettek részt, és a résztvevő hallgatók egyéni konzultációkon is részt vettek. Az viszont sajnálatos, hogy a műszaki területen sem az oktatók,  sem a hallgatók nem igénylik ezeket az órákat.   
Felvettük  a kapcsolatot a HÖK-kel, és az egyetemünkre érkező gólyák már részt vehettek a felkészítő program keretében  könyvtárbemutató órán is. Valószínű, hogy ez is volt az egyik oka, hogy  az újként beiratkozott olvasók száma az  új hallgatói létszám  mintegy 75%-a.

2.3. Állományellenőrzés előkészítése

A 2010-es év egyik legnagyobb feladata az állományellenőrzés. Ahhoz, hogy ezt a feladatot megnyugtatóan és meghatározott időn belül el tudjuk végezni, szükséges hogy a letéteken az állományellenőrzést, a raktári és letéti állomány retrospektív számítógépre vitelét is elvégezzük. Ezeket a feladatokat ütemterv szerint végezzük, a könyvtár szinte valamennyi munkatársa részt vesz benne. Összesen 56 letétünk van, amiből 25 az „élő letétek” száma.  Eddig a letétek 56%-ában történt meg az állományellenőrzés, a könyveket leválogattuk, a hiányokat próbáljuk minimálisra csökkenteni, de a tapasztalatunk az, hogy  a megengedett hiánynál jóval nagyobb mennyiségű dokumentum hiányzik. Ott, ahol az állomány legalább 25%-a hiányzik, a letéteket  megszüntetjük. Nem látjuk biztosítva az állományvédelmet. Ezért is tartjuk szükségesnek, hogy az új könyvtár megnyitása után valamennyi letéti könyvtárat megszüntessük és a személyes kölcsönzést preferáljuk.
Mind a raktári állományból, mind a letéteknél lévő állományból a tartalmilag elavult könyveket a feldolgozással illetve az állományellenőrzéssel egyidejűleg  selejtezzük.

Könyvtárhasználati- és kutatás-módszertani órák az Egyetemi Könyvtárban 2009-ben

Időpont Óra Csoport
2009. febr. 24. Adatbázis-bemutató óra MsC regionális gazdaságtan
2009. júni. 10. Kutatásmódszertan a Deák Ferenc történelem versenyen középiskolások
2009. aug. 29. Könyvtárbemutató gólyáknak az Egyetemi Körséta keretében gólyák
2009. szept. 14. Könyvtárbemutató óra Kereskedelmi-marketing szakos elsőéves hallgatók
2009. szept. 17. Könyvtárbemutató óra Kereskedelmi-marketing szakos elsőéves hallgatók
2009. szept. 22. Könyvtárbemutató óra Nemzetközi tanulmányok szakos elsőéves hallgatók
2009. szept. 25. Könyvtárbemutató óra Gazdálkodás-menedzsment szakos elsőéves hallgatók
2009. okt. 1. Kutatásmódszertan óra Kereskedelmi-marketing szakos elsőéves hallgatók
2009. okt. 5. Kutatásmódszertan óra Kereskedelmi-marketing szakos elsőéves hallgatók
2009. okt. 6. Könyvtárbemutató óra Kereskedelmi-marketing szakos elsőéves hallgatók
2009. okt. 7. Könyvtárbemutató óra Nemzetközi tanulmányok szakos elsőéves hallgatók
2009. okt. 27. Könyvtárbemutató óra Gazdálkodás-menedzsment szakos elsőéves hallgatók
2009. nov. 9. Könyvtárbemutató óra Menedzser-asszisztens szakos hallgatók

2.4. A könyvtári működés alapdokumentumai

Elkészítettük a könyvtári működéshez szükséges alapdokumentumokat. A Szenátus 2009. május 25-én megtárgyalta  és elfogadta az Egyetemi Könyvtár Szervezeti és Működési Rendjét. Az SZMR tartalmazza a Gyűjtőköri-  és Használati Szabályzatot is. Az  új Használati Szabályzat 2009.szeptemberében lépett életbe.  A Könyvtár valamennyi munkatársának elkészült a Munkaköri leírása is.

2.5. Új szolgáltatások az Egyetemi Könyvtárban

 • A Könyvtár honlapjának szerkesztését mi végezzük. A honlapunk számos új információval, szakmai anyaggal bővült, folyamatosan aktualizáljuk.
 • A régi kintlévőségek rendezése után, 2009. áprilistól e-mailben emlékeztető levelet kapnak az olvasók a kölcsönzési határidő lejárata előtt két nappal, majd ezek után ha szükséges a felszólítókat e-mailben kapják.
 • 2009. májustól a könyvtárhasználóknak  24 órán keresztül elérhető online szolgáltatások elérését tettük lehetővé. Egyrészt az OPAC –on keresztül mindenki meghosszabbíthatja a kölcsönzési határidőt, másrészt előjegyzéseket tehet a kölcsönzésben lévő dokumentumokra.
 • Az előjegyzett és visszaérkezett dokumentumokról e-mail-ben értesítést küldünk.
 • Két alkalommal tartottunk „Megbocsátás hetét”:  április 20-30.; október  5-10.

2.6.  Pályázatok

2.6.1. Könyvtári Minőségfejlesztés 21

2008-ban pályázatot adtunk be a Nemzeti Kulturális Alapítványhoz minőségfejlesztésre. A pályázaton 500 000 Ft-ot nyertünk a program első szakaszának megvalósításához. A feladatterv alapján 2009. szeptemberéig elkészítettük a külső- belső helyzetelemzést, megalkottuk a könyvtár jövőképét, és felmérést készítettünk a szervezeti kultúráról, melyet értékeltünk és megalkottuk a stratégiai tervünket 2011-ig, az új könyvtárba való átköltözésig.
A projektfeladatok megvalósulásáról a szakmai és pénzügyi beszámolót 2009. október 1-ig elkészítettük, melyet elfogadott az NKA kuratóriuma. A Könyvtárban és részben a honlapunkon is a szakmai anyagok hozzáférhetők.

2.6.2. TÁMOP 3.2.4 -09/1 „Tudásdepó-Expressz”

A TÁMOP   „A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” pályázati felhívásra elkezdtük a pályázat kidolgozását. Tartalmában a 100%-ban támogatott projekt elsősorban új célközönség bevonását tervezi  a könyvtári  szolgáltatásokba. Emellett több olyan fejlesztést szeretnénk végrehajtani, ami az új könyvtárba való átköltözés esetén megalapozza a széleskörű és új szolgáltatásokat. A pályázat beadásának határideje: 2010. március 31.

2.7. Publikációs adatbázis

2007-ben dr. Horváth András dékán helyettes kezdeményezésére megkezdődött az Egyetemünkön dolgozó oktatók, kutatók publikációinak rögzítése egy elektronikus adatbázisban. A tanszékek az adatokat maguk vitték, töltötték fel. Ez nem minden tanszék esetében kapott megfelelő hangsúlyt és vezetői támogatást, és a korábbi felviteleknél is előfordulnak hiányosságok. A publikációs adatbázis minőségi gondozását és menedzselését az Egyetemi Könyvtár kapta feladatul 2009-től.
Az elmúlt évben a tanszékek 70%-ában megtörtént a tanszéki publikációs felelősök kijelölése, képzése. Az adatok feltöltése folyamatosan történik. A könyvtár munkatársai pedig végzi az ellenőrzést, pontosítást. Jelenleg az adatbázis fejlesztésén dolgozunk.  A publikációs adatbázis mellett az MTA Köztestületi Publikációs Adatbázisában is dolgoztunk.

2.8. Egyetemi Archívum

Elkezdtük az Egyetemmel kapcsolatos dokumentumok összegyűjtését, rendszerezését. Lényegesnek tartjuk, hogy a Könyvtárban az Egyetemmel kapcsolatos dokumentumok fellelhetők legyenek. Ehhez az Egyetem régi és új munkatársainak az összefogására van szükség. Ezért levélben fordultunk a tanszékekhez, oktatókhoz, munkatársakhoz. Gyűjteményünket folyamatosan építjük. A dokumentumokat a Rektori iroda előtt lévő tárlókban bemutatjuk.

2.9. Könyvtári gyakorlatok

Könyvtárunk  egyre népszerűbb lett  az informatikus-könyvtárosképző intézmények és az ott tanuló hallgatók körében is. 2009-ben 3 alkalommal voltak hallgatók gyakorlaton. A gyakorlatvezető Nyitrai Erzsébet. A hallgatók nálunk töltötték a kéthetes, illetve az egyhetes gyakorlataikat. Tartalmát tekintve a könyvtári munka valamennyi folyamatával,  a könyvtár működésével, dokumentumaival ismerkedtek meg. A visszajelzések alapján sokat tanulnak és szívesen jönnek hozzánk a hallgatók.

2.10. Országos könyvtárszakmai programokhoz való csatlakozás

 • Könyvtárunk 2009-ben NAVA –pont (Nemzeti Audiovizuális Archívum) lett. A könyvtárban ingyenes hozzáférést biztosítunk az országos földfelszíni televízió- , rádióműsorok,  Világhíradók, játékfilmek, „Mindentudás Egyeteme” előadásainak a megtekintéséhez  a beiratkozott könyvtárhasználók számára.
 • Kapcsolódtunk a Libinfo (Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztató Szolgáltatása) szolgáltatáshoz is. Könyvtárunkból  négy munkatárs vállalta, hogy a közgazdaság, jog informatika, környezetvédelem, történelem, egészségnevelés, egészségügy és műszaki tudományok területén az OSZK-n keresztül hozzánk eljutott kérdésekre online tájékoztatást végez. Az elmúlt évben közel 200 kérdésre adtak választ a munkatársak.
 • A MATARKA (Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa)
  konzorciumhoz 2007-ben csatlakoztunk. A programban négy folyóirat     tartalomjegyzékének folyamatos, illetve visszamenőleges (retrospektív) feldolgozását vállalta. Az elmúlt évben ezt a listát kibővítettük az Egyetem két periodikájával a LEVIATÁN és az Acta Technica Jaurinensis sorozat füzeteivel. A MATARKA fejlesztésére a konzorcium támogatást nyert a TÁMOP pályázaton, ebbe a fejlesztésbe a könyvtárunk is bekapcsolódott.

3. Egyéb szakmai tevékenység

3.1. TÁMOP 4.2.1 és 4.2.3.- Egyetemi Tudásmenedzsment Központ

Könyvtárunkból két fő vesz részt a TÁMOP 4.2.1. és a 4.2.3. –as projekt megvalósításában. A projekt keretében számos könyvtárszakmai program fejlesztését végezzük (egyetemi repozitórium, publikációs adatbázis, információs bróker szolgáltatás kialakítása, könyvtári szolgáltatások megújítása, stb.). Egyrészt tanácsadói, véleményezési feladatink vannak, másrészt tevékenyen részt veszünk a fejlesztésekben. Az Információs és Tudomány Kommunikációs Munkacsoport vezetője a Könyvtár igazgatója lett.

3.2. Képzések, továbbképzések, programok

A 2009-es évben a Minisztérium sajnos tovább csökkentette a könyvtárosok kötelező hétéves továbbképzésének összegét. Ezért a továbbképzéseknél elsősorban a nem akkreditált, és helyi képzéseket preferáltuk. Könyvtárunk elismerését jelzi, az is, hogy  előadóként is felkérnek bennünket. Májusban a „Korszerű eljárások-korszerű könyvtár” konferencián a miskolci Megyei Könyvtár szervezésében tartott előadást a könyvtár igazgatója. A segédkönyvtáros képzésben szintén ő tart minőségbiztosítás témakörben több alkalommal is előadást.

Képzések, továbbképzések 2009-ben:

Cím Dátum Előadó Résztvevők
A szervezeti kultúra február 25. Dr. Skaliczki Judit 
OM főoszt. vez.
Mindenki
"Könyvtárkapu" - új lehetőségek a könyvtárakban április 8. OSzK munkatársai Figula Anikó
Hegedűs Péter Lencséné B. Anikó Nyitrai Erzsébet
ENTITLE konferencia május 19. Program szerint Nyitrai Erzsébet
Fejlesztések a Magyar Elektronikus Könyvtárban május 28. Dr. Bánkeszi Katalin OSzK Hegedűs Péter
Ünnepi Könyvhét megnyitó június 4. Figula Anikó
Könyvtárosok vándorgyűlése július 9-11. MKE Figula Anikó
Segédkönyvtáros képzés (450 órás akkreditált képzés) 2009. szept. - 2010. július Program szerint Hoferné Kis Izabella
Olvasás - irodalom - információ október 6. Gereben Ferenc
Mann Jolán
Tamás Kincső
Figula Anikó
Lencséné B. Anikó
Nyitrai Erzsébet
Oross Adrienn
Tóth Katalin
ODR konferencia október 12. Program szerint Garainé Papp Judit
TÁMOP 4.2.1 és 4.2.3 projektfelkészítés október 29. Prof. Dr. Rechnitzer János
Dr. Dőry Tibor
Figula Anikó
Nyitrai Erzsébet
EBSCO továbbképzés november 25. EBSCO munkatársak Marek Eszter
Nyitrai Erzsébet

3.3. PR-tevékenység

Tudatosan törekszünk arra, hogy a Könyvtár mind az Egyetemen, mind a könyvtáros szakmán belül  méltó helyet foglaljon el, úgy hogy közben a könyvtárhasználók is minél szélesebb körben ismerjék meg szolgáltatásainkat és minél többen vegyék igénybe azt. Valamennyi programunk ezt támasztja alá:

 • Honlapfejlesztés: új arculat, saját fejlesztés, napi aktualizálás, reklám. Online szolgáltatások (hosszabbítás, előjegyzés, értesítés). Hiánya: nem számolja a honlap látogatóit.
 • Kapcsolatépítés: A tanszékekkel, szakmai kollégiumokkal szoros kapcsolat kiépítése, véleménykérés, egyeztetés, figyelemfelhívás, tájékoztatás új kiadványokról,  adatbázisokról.  A HÖK-kel felvettük a kapcsolatot, bekapcsolódtunk a  programjaikba. A „Gólyahír” c. információs kiadványban cikket jelentettünk meg a könyvtárról.
 • Könyvtárismertetők: A könyvtárhasználók  részére könyvtárismertetőt készítettünk magyar és angol nyelven.
  Áprilisban szolgáltatásainkról a  Győri Rádióban hangzott el riport. A Kisalföldben megjelentetjük a programjainkat.
  Áprilisban  általános iskolai csoportot (5-8 osztály) fogadtunk a könyvtárban. Ez a program a Széchenyi Napok programjához kapcsolódott.

3.4. Szakmai szervezetekben való részvétel

Könyvtárunk testületi tagként tagja a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületének, az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. Munkatársaink közül a KKKE-nek 8 fő, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének  egy fő a tagja. A Könyvtár igazgatója képviseli a könyvtárat az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumában, ahol szakmai tevékenységet is végez. Keressük a kapcsolatot a Magyar Információs Brókerek Egyesületével is, hiszen az új szolgáltatás kifejlesztésénél szükségünk van a szakemberek javaslataira, támogatására is.

3.5. Humánerőforrás a Könyvtárban

Elmondhatjuk, hogy a 2009-es év nehéz év volt a könyvtár életében. Ugyan az évet 16 fő munkatárssal kezdtük, de ebből  egy fő  nyugdíjazása miatt a felmentési idejét töltötte. Majd júniustól még két munkatársunk kezdte meg felmentési idejének letöltését. Márciusban az egyik állománykezelő munkatársunk munkaviszonya megszűnt. Helyettesítését belülről oldottuk meg.  Októberben két munkatárs kérte nyugdíjazását. Így a Könyvtár munkatársainak száma drasztikusan csökkent, ami az elvégzett feladatok alapján nem látszik.  ÚJ munkatársak felvételére szeptembertől illetve novembertől került sor. A szakmailag képzett, ambiciózus fiatalok könnyen beilleszkedtek, szorgalmasak, és szolgálatkészek. Ötleteiket szívesen vesszük, jó velük együtt dolgozni. 2009-ben az átlagéletkor a könyvtárban 42,5 év volt.

3.6. Tanulmányút

Nagy örömmel vettük, hogy az ERASMUS keretében nemcsak oktatók pályázhatnak külföldi tanulmányútra. Munkatársunk, Nyitrai Erzsébet sikeresen pályázott, és 2009. január 26-30-ig Finnországban a felsőoktatási könyvtárakkal ismerkedett meg és a magyar könyvtári rendszerről, szolgáltatásokról tartott előadást.