Gyűjtőköri szabályzat

Bevezetés

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának (a továbbiakban: SZE-EK) Gyűjtőköri Szabályzata a SZE EK Szervezeti és Működési Rendjének részét képezi, annak 3. és 4. fejezetét fejti ki részletesebben. A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi CXL. Törvény V. fejezet 63.§ (4) pontjában foglaltak határozzák meg.

1. A Könyvtár állományszervezési stratégiája

A könyvtár állományszervezési stratégiáját alapvetően négy tényező határozza meg:

 az egyetem képzési portfóliója;
 a könyvtár gyűjteményének meglévő adottságai;
 a könyvtár információ-szolgáltatásával kapcsolatos igények;
 a könyvtárnak az információs rendszerben betöltött szerepe, szolgáltatási kötelezettsége.

2. A könyvtár feladataival összefüggő gyűjtés köre

A Könyvtár a Szervezeti és Működési Rendjében meghatározott feladatai szerint:

(1.) Mint a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtári hálózata gyűjti:
 az egyetemen oktatott tantárgyak kötelező és ajánlott szakirodalmát, tankönyveit, az Egyetem jegyzeteit, oktatási segédleteket, más felsőoktatási intézmény jegyzeteit;
 az egyetemi doktori értekezéseket;
 az Egyetem hallgatóinak szakdolgozatait, diplomamunkáit;
 az Egyetem oktatóinak és kutatóinak publikált és nem publikált tudományos munkáit;
 az Egyetem és annak jogelődjére vonatkozó történeti dokumentumokat;
 az Egyetem és a Könyvtár saját kiadványait.
 az általános és szakmai tájékoztatáshoz szükséges hagyományos és elektronikus belföldi és külföldi információforrásokat, közvetítőként előfizetői hozzáférést biztosít azokhoz.

(2.) Mint nyilvános állami egyetemi könyvtár gyűjti:
 az egyetemi oktatáshoz szükséges tudományok határterületeinek szakirodalmát;
 azonos szakterületű más intézmények kiadványait;
 műszaki szakterület szabványait;
 általános művelődéshez szükséges tudományos és ismeretterjesztő szakirodalmat.  

3. A Könyvtár gyűjtőkörének szakterületi megoszlása

A könyvtár fő gyűjtőkörébe tartozik az egyetemen oktatott és kutatott tudományok, továbbá ezek határterületi tudományának irodalma. Az alap- és mesterképzési szakoknak, a doktori és a kiegészítő képzéseknek megfelelő szakterületek irodalmát gyűjti.

(1) Fő gyűjtőköre:

 Társadalomtudomány általában
 Közgazdaságtudomány
 Általános- és gazdaságszociológia
 Statisztika
 Szociológia
 Állam- és jogtudományok, közigazgatás, államigazgatás, agrárjog, munkajog, stb.
 Gazdaságpolitika
 Pedagógia, didaktika, felnőttképzés, tanító- és tanárképzés, andragógia
 Neveléstudomány
 Gyógypedagógia
 Általános iskola 1-6 osztály tankönyvei
 Neveléspszichológia, gyermeklélektan, fejlődéslélektan
 Turizmus, vendéglátás
 Az Egyetem története
 Műszaki tudományok, technika (gépészet, járműfejlesztés, agrárműszaki, stb.)
 Természettudomány általában
 Környezettudomány
 Matematika, fizika, kémia
 Agrártudományok (növénytermesztés, kertészeti és állattenyésztési tudományok, talajtan, stb.)
 Erdészet, erdőgazdaság
 Élelmiszertudomány
 Állatorvos-tudomány
 Gazdálkodástudomány, vállalati gazdaságtan
 Egészségügy, egészségfejlesztés szociális munka, ápolástan, rekreáció
 Nemzetközi gazdasági és politikai kapcsolatok
 Üzemszervezés
 Management, marketing, HR
 Közlekedéstudomány
 Logisztika
 Sporttudomány
 Informatika, számítástudomány
 Építő- és építészettudomány
 Zenetudomány, zeneelmélet, zenetörténet.

(2) Mellékgyűjtőkör:
 Általános tájékozódást segítő kiadványok
 Lexikonok, szótárak  
 Tudományos enciklopédiák
 Honismeret
 Művészeti albumok, művészettörténet
 Közérdekű adat-, név- és címtárak
 Nyelvtudomány, nyelvkönyvek
 Könyvészeti kiadványok (bibliográfiák, könyvtári segédanyagok, dokumentációk)
 Szépirodalom, gyermekirodalom
 Útikönyvek, térképek, atlaszok

4. A gyűjtemény mélysége, földrajzi, nyelvi és időbeli határai

(1.) A Könyvtár a gyűjtőkörének megfelelően az oktatás és kutatás igényeihez igazodóan teljességre törekvően gyűjti:

 a fő gyűjtőkörébe tartozó szakterületek Magyarországon megjelenő szakirodalmát magyar nyelven, beleértve a kereskedelmi forgalomba nem kerülő un. „szürke irodalmat” is;
 az oktatáshoz-kutatáshoz szükséges külföldön megjelent magyar szerző által írt vagy magyar vonatkozású dokumentumokat ;
 a fő gyűjtőkörébe tartozó szakterületek felsőoktatási tankönyveit, az Egyetem jegyzeteit nyomtatott és elektronikus formában;
 az Egyetem oktatóinak szakterületükhöz kapcsolódóan megjelent publikációit magyar és idegen nyelven.

Válogatva gyűjti:

 az egyetemi oktatáshoz-kutatáshoz szükséges hazai és külföldi társadalom-, természet- és alkalmazott tudományi szakirodalmat;
 a főgyűjtőkörbe tartozó – világnyelven közreadott – külföldi szakirodalmat;
 a fő- és mellékgyűjtőkörbe tartozó külföldi kézikönyveket, könyvészeti és információs kiadványokat, periodikumokat a folyamatosság és következetesség igényével;
 a mellékgyűjtőkörbe tartozó hazai kiadványokat.

(2.) A gyűjtés időbeli határait tekintve:

 folyamatosan szerzi be a hazai kiadású szakirodalmat, az új külföldi szakkönyveket, periodikumokat, elektronikus információforrásokat;
 állományát kiegészítve a feladatok ellátásához szükséges korábbi kiadványok, sorozatok, időszaki kiadványok hiányzó köteteit, évfolyamait;
 gyűjt minden olyan történeti értékű kiadványt, amelyet feladatai ellátásához fontosnak tart;
 visszamenőlegesen gyűjti az Egyetem és annak jogelődjének történetével kapcsolatos kiadványokat.  

5. A gyűjtés dokumentumtípusok információhordozók szerinti meghatározása

(1.) Dokumentumtípusok szerint:

 Könyvek és könyvjellegű dokumentumok, segédkönyvek, tankönyvek, jegyzetek
 Időszaki kiadványok (hírlapok, folyóiratok, szakfolyóiratok, referálólapok, acták)
 Szabványok
 Kották
 Disszertációk
 Szakdolgozatok, diplomamunkák
 TDK dolgozatok
 Kartográfiai segédletek
 Az Egyetem történetéhez kapcsolódó aprónyomtatványok, plakátok, prospektusok, fényképek
 AV-dokumentumok
 Adatbázisok, e-dokumentumok és azok hozzáférési jogosultságai

(2.) Információhordozók szerint:
 Nyomtatott (hagyományos) formában
 Online
 Számítógépes információhordozókon
 Hang- és képrögzítéses információhordozókon

6. Az állománygyarapítás forrásai

A Könyvtár állományát valamennyi rendelkezésre álló forrásból gyarapítja.

A vételből, a könyvtár számára meghatározott éves költségvetésből, pályázati forrásokból származó gyarapítás magába foglalja a hazai és külföldi terjesztőktől vásárolt dokumentumokat valamennyi dokumentumtípus szerint.

Állami támogatásból a nemzeti konzorcium (EISZ) által biztosított adatbázisok esetében.

Pályázatokból a könyvtárfejlesztést célzó meghívásos pályázatok (ODR, NKA, Máraiprogram, stb.)

A cseréből származó dokumentumok gyarapítása belföldi és külföldi kiadványcserekapcsolatokra épül.

Ajándék az egyetem oktatói, munkatársai, más intézmények könyvtárak által térítésmentesen felajánlott dokumentum, hagyaték. Az ajándék esetében nem mindig érvényesül teljes mértékben a gyűjtőkör.

Hagyatékból származó dokumentumok az egyetem oktatóinak, professzorainak az Egyetemi Könyvtár részére hivatalos keretek között ajándékozott művek. A Könyvtár a gyűjtőköri elveinek és a gyűjtés határainak szabályozott keretek között tartása érdekében fenntartja válogatási illetve visszautasítási jogát.

Egyéb forrásból származó dokumentumok: szakdolgozatok, könyvtár saját kiadványai, egyetemi belső dokumentumok, oktatási segédletek, stb.

A könyvtár megőrzés, használat, továbbá a kiadványcsere céljára megkap minden egyetemi kiadványt (évkönyvek, tudományos kiadványok, jegyzetek, egyéb dokumentumok) az Igazgatásszervezési Főigazgató által meghatározott példányszámban.

7. A gyarapítás mértéke, példányszámok megállapítása

(1.) A könyvtári állomány mennyiségi és minőségi fejlesztését a tervszerű állománygyarapítás elvei alapján az alábbi szempontok határozzák meg:

(2.) Az egyetemen bármilyen pénzügyi forrásból vásárolt szakirodalom egységes könyvtári állományt alkot, amely része a könyvtár gyűjteményének.

(3.) A fő gyűjtőkörbe tartozó magyar nyelvű szakirodalom példányszámát a lehetséges felhasználók száma alapján kell megállapítani, maximum 5 példányban. Amennyiben a tanszékek ennél több példány beszerzését kérik, úgy a tanszéki keret terhére lehetséges ez.

(4.) A kötelező tananyag, jegyzet gyarapítási példányszáma maximum 10 példány. Ebből legalább 2 példányt prézens állományba kell tenni. Az egyetem által kiadott jegyzetből 2 példány kötelespéldányként kerül a könyvtár állományába.

(5.) A mellékgyűjtőkörben meghatározott dokumentumokból maximum 2 példányt szerzünk be.

(6.) Régi kiadású, nehezen hozzáférhető dokumentumok példányszáma egyedi döntés alapján növelhető.

8. Megőrzés, állományapasztás, törlés

(1.) A Könyvtár tartósan őrzi meg:
 a főgyűjtőkörbe tartozó egyedi leltározású hazai és külföldi kiadású monográfiákat, szakkönyveket, kézikönyveket, lexikonokat, jegyzeteket, szabványokat, egyéb dokumentumokat;
 a főgyűjtőkörbe tartozó hazai és külföldi periodikumokat, napilapokat;
 a 22/2005. (VII.18.) NKÖM rendelet alapján védetté nyilvánított és különleges értékkel bíró dokumentumokat, melyeket sem tartalmi elavulás sem rongálódás címen nem törölheti az állományból.
 a mellékgyűjtőkörbe tartozó hazai és külföldi dokumentumokat egyedi elbírálás alapján;
 a Repozitóriumban (SzeRep) elhelyezett, állományba vett elektronikus tananyagokat, szakdolgozatokat, disszertációkat, publikációkat;
 azon elektronikus könyveket, adatbázisokat, online eléréseket melyeket örökös használatra vásárolt.

(2.) A Könyvtár időlegesen őrzi meg:
 az egyedi elbírálás alá eső időszaki kiadványokat;
 az előfizetett adatbázisokat, online forrásokat.

(3.) A feleslegessé vált vagy elhasználódott tartós dokumentumok kivonásakor és a tervszerű állományapasztáskor, törlés esetében a 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM számú együttes rendelet szerint kell eljárni.

9. Állomány-feldolgozása, nyilvántartása

1. A Könyvtár köteles az állományt megfelelő raktári rendszerben tárolni, korszerűsíteni, megőrzéséről időtálló módon gondoskodni.

2. A Könyvtár állományát a HUNTÉKA integrált könyvtári számítógépes rendszerrel gyarapítja, és dolgozza fel, majd az online katalóguson keresztül elérhetővé teszi használói számára.

3. A Könyvtárba beérkezett dokumentumok leltári állományba vételére egyedi leltárkönyv van rendszeresítve, melyet hitelesíteni kell.

4. A Könyvtári állomány alapvető nyilvántartásai:

 Csoportos leltárkönyv
 Egyedi leltárkönyv
 Raktári nyilvántartás (cédula-lezárva 2015.)
 Folyóiratok nyilvántartása
 Letéti állomány nyilvántartása (számítógép+cédula)
 Számítógépes katalógus (OPAC)

10. Együttműködés

A SZE EK gyűjtőköri együttműködést alakított ki a magyar felsőoktatási könyvtárakkal a főgyűjtőkörébe tartozó magyar kiadványokra vonatkozóan. A gyűjtőköri együttműködés kiterjed a tartós megőrzés biztosítása.

Zárórendelkezések

Az állomány szabályszerű gyarapításáért a könyvtár igazgatója, a kari könyvtárak munkatársai és az osztályok vezetői felelősek. A Könyvtár fő gyűjtőkörének módosítását az egyetemi tanterv, a képzési portfólió megváltoztatása indokolhatja. A Könyvtár gyűjtőkörét 5 évenként felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat el kell végezni.

A Könyvtár Gyűjtőköri Szabályzatát az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya a 20327- 1/2016/KOZGYUJT iktatószámú levelében elfogadta.

Győr, 2017. január 30.

Figula Anikó
könyvtárigazgató