Használati Szabályzat (MÉK)

1. Általános rendelkezések
1. A Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára, mint a Széchenyi István Egyetem könyvtári hálózatának tagkönyvtára felsőoktatási, nem nyilvános szakkönyvtár.

2. A Könyvtár a Széchenyi István Egyetem (továbbiakban: Egyetem) oktató, nevelő, tudományos, valamint tanulmányi és közművelődési munkáját segítő egysége.

3. A jelen szabályzat hatálya alá tartozik - így a benne foglaltak rá nézve kötelező erejűek - az a személy, aki a Könyvtár területén tartózkodik, illetve szolgáltatásait igénybe veszi.

4. A Könyvtár nyitva tartása:

Hétfő 9.00 – 15.00
Kedd- Péntek 9.00 – 16.00
Szombat 8.00 – 12.00

Az ettől eltérő nyitva tartásról, illetve a nyári nyitva tartásról külön intézkedés történik, melyről a Könyvtár köteles használóit előre tájékoztatni. Eseti zárva tartást a Könyvtár fenntartója vagy a Könyvtár igazgatója rendelhet el.

5. A Könyvtár személyesen a nyitva tartási időben kereshető fel. A nyitva tartás pontos és aktuális rendjéről a Könyvtár a bejáratánál elhelyezett tábla, a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer, valamint a weblapon (http://lib.sze.hu) történő híradás útján értesíti a használókat.

6. A tanulmányaikat befejező hallgatók, és azok a munkatársak, akiknek az Egyetemmel megszűnik a munkavállalói jogviszonya kötelesek a náluk lévő dokumentumokat visszaszolgáltatni. A Könyvtár munkatársa igazolja a Tanulmányi, illetve a Bér- és Munkaügyi Osztály felé hogy nincs a Könyvtár felé tartozása a „leszerelő” olvasónak, ezzel megszünteti az addigi jogviszonyát. 

7. A Könyvtár dokumentumai és használati tárgyai, számítógépek egyéb eszközök épségének megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége. A könyvtári tulajdonú művekbe bármiféle bejegyzést tenni vagy azokat megrongálni tiltott cselekmény. Aki ezt megteszi, köteles az okozott kárt megtéríteni.

8. Szándékos rongálás, vagy egyéb jogszabályba ütköző cselekmény esetén az olvasó használati joga felfüggeszthető, súlyos esetben megszüntethető. Erről minden esetben a Könyvtár igazgatója dönt.

9. A Könyvtár látogatása csak megfelelő öltözékben és alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. A Könyvtár területén tilos az alkohol- és drogfogyasztás, a dohányzás.  Dohányozni csak a Könyvtáron kívül, a kijelölt dohányzóhelyen lehet.

10. A hatályos Könyvtárhasználati Szabályzatot a Könyvtár nyilvánosságra hozza.

11. A Könyvtárhasználati szabályzat érvényre jutásáért a Könyvtár mindenkori vezetője és a munkatársak a felelősek. A könyvtárhasználó észrevételeit, javaslatait és panaszait, a könyvtárhasználatra vonatkozó módosító javaslatait a Könyvtár vezetésénél teheti meg szóban és írásban egyaránt.

12. A Könyvtár a szolgáltatások díjtételeinek változtatási jogát fenntartja, és az aktuális díjtételeket mindenkor közzé teszi.

13. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdésről nem rendelkezik, ott a Központi Könyvtár Könyvtárhasználati szabályzatában foglaltak az irányadók.

 

2. A könyvtár használata

1. Valamennyi könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az alábbi szolgáltatások:

 • a könyvtári nyomtatott állomány (könyvek, folyóiratok) helyben használata,
 • a könyvtári katalógus (OPAC) használata,
 • a könyvtári tájékoztató szolgálat igénybevétele,
 • információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

2. A Könyvtár beiratkozáskor a tagok adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásai szerint kezeli.

3. A könyvtári dokumentummal tartozó könyvtárhasználó mindaddig nem törölhető a nyilvántartásból, amíg a tartozása fennáll.

4. A könyvtári követelések elévülésére a Polgári törvénykönyv adott jogszabályai vonatkoznak, így az olvasójegy érvényességének lejárta nem jelenti a tartozás elévülését.

5. Nem kölcsönözhetők a Könyvtár állományából:

 • kézikönyvek, segédkönyvek, adattárak,
 • szakdolgozatok,
 • doktori disszertációk.

6. A Könyvtár állományában nem található dokumentumokat a Könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó munkatársa a használó kérésére hazai és/vagy külföldikönyvtárakból és más forrásból eredetiben vagy másolatban megkéri.

7. A Könyvtár általános és szakirodalmi információs szolgáltatásokat nyújt állománya, katalógusai, számítógépes adatbázisai, illetve külső adatbázisok alapján.

 

3. Beiratkozás
1. A Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez – kivéve alapszolgáltatások – be kell iratkozni.

2. A Könyvtárba beiratkozhat:

 • a Széchenyi István Egyetemen tanuló nappali tagozatos magyar és külföldi hallgatói,
 • a Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő levelezős és távoktatási hallgatói,
 • a Széchenyi István Egyetem alkalmazottai.

3. A könyvtári tagság a beiratkozást követően 365 napra szól, melyet minden évben meg kell újítani.

4. A beiratkozáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya, vagy diákigazolvány, külföldiek esetében útlevél szükséges.

5. A beiratkozáshoz szükséges adatok: név, születési adatok, anyja neve, állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, személyi igazolvány vagy útlevél száma, e-mail cím; az Egyetem hallgatói esetén a hallgató NEPTUN kódja, szakja.

6. A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap. Az olvasójegy más személyre nem ruházható át.

7. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A Könyvtár az elveszett olvasójeggyel való visszaélésből származó károkért felelősséget nem vállal, azt az olvasójegy tulajdonosának kell megtéríteni. Az elveszett olvasójegy pótlása külön térítés ellenében történik.

8. A könyvtárhasználó a név-, munkahely, illetve lakcímváltozásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

9. A könyvtári tagság megszűnik, ha a beiratkozási periódus lejár és a használó nem hosszabbítja azt meg, ha a Könyvtár igazgatója a könyvtárhasználó tagságát felfüggeszti, ha a könyvtárhasználó a tagság megszüntetését kéri. 


4. A könyvtár szolgáltatásai
1. Beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások:

 • a Könyvtár látogatása,
 • a Könyvtár nyomtatott dokumentumainak helyben használata (kivéve szakdolgozatok),
 • tájékoztatás a Könyvtár működéséről, a szolgáltatásokról, a szolgáltatási rendszerekről,
 • tájékoztatás a könyvtári rendszerről, szolgáltatásokról.

2. Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások:
a./ Helyben használat
A beiratkozott olvasók a Könyvtár teljes állományának (nyomtatott, elektronikus) helyben használatára jogosultak.

A számítógépeken tilos:
- bármilyen törvénybe ütköző illegális tevékenység,
- üzleti célú tevékenységet folytatni,
- letölteni filmet, zenét az internetről.

b./Elektronikus szolgáltatások
A Könyvtár számítógépes katalógusa (OPAC) a Könyvtár minden hálózati nyilvános munkaállomásán elérhető, használatának nem feltétele a beiratkozás. A katalógus távoli és 24 órás elérése a Könyvtár honlapjáról, vagy közvetlenül biztosított. 

 • A Könyvtár elektronikus dokumentumtárában (SzERep) a nap 24 óráján keresztül nyilvánosan elérhetők az e-tananyagok, a PhD dolgozatok és a publikációk.
 • 2016-tól a Könyvtárban dedikált számítógépeken a szerzői jogi törvény előírásai alapján megtekinthetők a szakdolgozatok.

c./Kölcsönzés
Kölcsönözni csak a Könyvtárba történt beiratkozás után lehet.

A Könyvtárból kölcsönözhető minden olyan dokumentum, ami nincs korlátozás alatt

A Könyvtárból az egyetem hallgatói egyszerre maximum 10 db, az egyetem oktatói, kutatói maximum 60 db, az egyetem dolgozói, az egyetem PhD hallgatói maximum 15 db, egyetemi nyugdíjasok maximum 10 db dokumentumot kölcsönözhetnek, azzal, hogy egyidejűleg a Központi Könyvtárból és a MÉK könyvtárából kölcsönzött dokumentumok együttes száma nem haladhatja meg fenti számokat.

A könyvek kölcsönzési határideje általában 28 nap, amit egy alkalommal meg lehet hosszabbítani újabb 28 napra. Az oktatók/kutatók egy szemeszterre, az egyetemi nyugdíjasok 40 napra, és az egyetemi PHD hallgatók négy hónapra kölcsönözhetik ki a dokumentumokat.

 A kölcsönzés és a visszavétel számítógéppel történik, olvasójegy használatával.

Az olvasó a kikölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzési határidő lejártáig felszólítás nélkül vissza kell hozni, vagy a kölcsönzési időt meg kell hosszabbítani. Az olvasó a kölcsönzési határidő lejárata előtt két nappal elektronikus emlékeztető levelet kap.

Az olvasónak késedelmi díjat kell fizetni, ha a dokumentumot a kölcsönzési határidő lejárata után hozza vissza.

Az olvasó az elveszett vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos kiadású példánnyal pótolni illetve az – könyvtár által megállapított – értékét megtéríteni. A térítés összege akár az elveszett dokumentum oldalankénti könyvtári másolási díja is lehet.

A Könyvtár nem kölcsönöz a használónak abban az esetben:

 • ha lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum van nála,
 • a kért dokumentumot előjegyezték,
 • a késedelmi díjat nem egyenlítette ki,
 • nincs érvényes olvasójegye,
 • a Könyvtárral szemben bármiféle tartozása van.

d./ Könyvtárközi kölcsönzés
A Könyvtár az állományában nem található dokumentumokat, vagy azok másolatát erre irányuló könyvtárhasználói igény esetén – más könyvtárakból (hazai és külföldi) bekéri, azokat az olvasó rendelkezésére bocsátja.

A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott olvasója.

Az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes.

Ha a könyvtárközi kérést külföldről tudjuk teljesíteni, annak minden költsége a megrendelőt terheli.

e./ Hosszabbítás
A kölcsönzés időtartama egy alkalommal meghosszabbítható a kölcsönzési határidő lejárata előtt, legkésőbb a lejárat napján.

Hosszabbítani lehet:

 • személyesen a kölcsönző pultnál,
 • telefonon a munkanapokon a könyvtár nyitva tartási idejében,
 • a könyvtári számítógépeken,
 • on-line 24 órán keresztül (http:/lib.sze.hu, katalógus)
 • e-mailen.

Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő és a dokumentumokat haladéktalanul vissza kell hozni:

 • ha a könyvre előjegyzés van,
 • ha az olvasójegy érvényessége lejárt,
 • ha az olvasónak késedelmi díjhátraléka van.

f./ Előjegyzés
Az olvasó kérésére a kölcsönzésben lévő dokumentumokra előjegyzést lehet kérni telefonon, e-mailben, a katalóguson keresztül vagy személyesen.

Az előjegyzett dokumentumot 1 hétig tarja fenn az olvasószolgálat, annak letelte után a dokumentum újra szabadpolcra kerül és kölcsönözhető lesz.

g./ Könyvtári tájékoztatás
A számítógépes katalógus (OPAC), az adatbázisok és elektronikus folyóiratok használatához a szaktájékoztatók kérésre segítséget nyújtanak.

A Könyvtár valamennyi munkatársa tájékoztatást nyújt a Könyvtár állományáról, a könyvtári rendszerről, az információs szolgáltatásokról.Záradék
A könyvtárhasználó az 1997. évi CXL. törvény 57 §. (4) pontja értelmében bármikor kezdeményezheti a Könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

Hatálybalépés: 2017. 02.01.

Győr, 2017. január 30.
Figula Anikó
könyvtárigazgató