Használati Szabályzat (DFÁJK)

1. Általános rendelkezések

1.1. A Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára, (továbbiakban: JK) mint a Széchenyi István Egyetem könyvtári hálózatának tagkönyvtára nem nyilvános, felsőoktatási, jogi szakkönyvtár. 

1.2. Feladata a Karon folyó oktatás, képzés, kutatás támogatása szakirodalommal.

1.3. A tagkönyvtár munkáját a Központi Könyvtár (továbbiakban: KK) szervezi, irányítja.

 

2. A könyvtárhasználati szabályzat hatálya

2.1. A JK-ban a KK könyvtárhasználati szabályzatát a jelen szabályzatban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2.2. Amennyiben a jelen szabályzat valamely kérdésről nem rendelkezik, ott a KK könyvtárhasználati szabályzatban foglaltak az irányadók.

 

3. Beiratkozás, könyvtárhasználati ügyintézés

3.1. A könyvtári beiratkozással kapcsolatos ügyintézés kizárólag a KK-ban történik. A JK-ban könyvtári beiratkozás, könyvtári tagság megszüntetése (leszerelés), késedelmi díj-, vagy elveszett példányok költségének megfizetése nem intézhető.

4. Nyitva tartás

Hétfő-péntek:
9.00-17.00


Minden hónap első 
hétfője:
10.30-17.00

Ebédidő:
12.00-12.30


Az ettől eltérő nyitva tartásról, a nyári nyitva tartásról külön intézkedés történik, melyről a JK köteles használóit előre tájékoztatni. Eseti zárva tartást a Könyvtár fenntartója, vagy a Könyvtár igazgatója rendelhet el.


5. Kölcsönzési szabályok

5.1. A JK könyvtári állományából kizárólag az kölcsönözhet, aki a KK-ban beiratkozott, és oktatói- vagy hallgatói jogviszonyt igazoló elektronikus kártyával rendelkezik.

5.2. Nem kölcsönözhet a JK-ból:

  • akinek késedelmi díj tartozása áll fenn,
  • aki külső olvasója a KK-nak,
  • ha lejárt határidejű dokumentum van nála,
  • nincs érvényes könyvtári tagsága.

5.3. A JK-ból a hallgatók kizárólag az ún. zöld csíkkal ellátott példányokat kölcsönözhetik. A kölcsönzés legfeljebb 1 hétre lehetséges, amely egy alkalommal további 1 héttel meghosszabbítható.

5.4. A JK-ból az oktatók az ún. zöld csíkkal ellátott példányokból legfeljebb 6 hónapra, maximum 20 példányt kölcsönözhetnek azzal, hogy az egyidejűleg az EK-ból és a JK-ból kölcsönzött példányok együttes száma nem haladhatja meg a 60-at. A 6 hónapos kölcsönzési idő legfeljebb egy alkalommal újabb 6 hónappal meghosszabbítható. 

5.5. Az oktatók a JK egyéb példányait az 5.7. pontban meghatározott kivételekkel (nem kölcsönözhető példányok) legfeljebb 2 hétre kölcsönözhetik ki, amely egy alkalommal legfeljebb 2 héttel meghosszabbítható.

5.6. Hallgatók számára a zöld csíkkal nem rendelkező dokumentumok kölcsönzése a könyvtáros engedélyével lehetséges.

5.7. A JK-ból sem oktatók, sem hallgatók részére nem kölcsönözhetőek:

  • szótárak, szakszótárak,
  • folyóiratok, napilapok,
  • muzeális gyűjteménybe tartozó példányok,
  • zöld csík nélküli idegen nyelvű példányok.

 

6. Használati szabályok

6.1.Valamennyi könyvtárhasználó rendeltetésszerűen veheti igénybe a könyvtári szolgáltatásokat a JK-ban.

6.2. A JK-t az ott tartózkodók a könyvtári olvasókban szokásos módon használhatják, figyelemmel kell lenniük arra, hogy másokat magatartásukkal ne zavarjanak.

6.3. A JK területére ételt bevinni, ott étkezni tilos. A könyvtárban mobiltelefon használata csak csendes üzemmódban történhet azzal, hogy a mobiltelefonnal telefonálni nem szabad.


Záradék

A könyvtárhasználó az 1997. évi CXL. törvény 57 §. (4) pontja értelmében bármikor kezdeményezheti a Könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

E szabályzat életbe lépésekor a 2013-ban elfogadott Használati Szabályzat érvényét veszíti.

Hatálybalépés: 2017. 02.01.

Győr, 2017. január 30.
Figula Anikó
könyvtárigazgató