Használati Szabályzat 2013

1. Általános rendelkezések

1. A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára (továbbiakban: Könyvtár) felsőoktatási és nyilvános szakkönyvtár, ennek megfelelően a 2012. évi CLII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény értelmében szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használatának szabályait betartja, illetve akiknek a könyvtár gyűjtőkörének megfelelő szakterületen szakirodalmi információs szolgáltatásokra van szüksége.
2. A Könyvtár a Széchenyi István Egyetem (továbbiakban: Egyetem) oktató, nevelő, tudományos, valamint tanulmányi és közművelődési munkáját segítő központi szervezeti egység, illetve nyilvános könyvtárként biztosítja szolgáltatásait a külső használók számára is.
3. A jelen szabályzat hatálya alá tarozik - így a benne foglaltak rá nézve kötelező erejűek - az a személy, aki a Könyvtár területén tartózkodik, illetve szolgáltatásait igénybe veszi.
4. A Könyvtár nyitva tartása:

A) Alagsor, földszint, első emelet, kutatószobák 

Hétfő

10:00 – 19:00

Kedd- Péntek

9:00 – 19:00

Szombat

9:00-  14:00

B) Médiatár 

Hétfő, csütörtök

13:00 - 17:00

Kedd, szerda

9:00 - 13:00

 

C) PATLIB-Központ, Információbróker-iroda

Kedd

10:00 - 12:00

Csütörtök

15:00 - 17:00

Az ettől eltérő nyitva tartásról, illetve a nyári nyitva tartásról külön intézkedés történik, melyről a Könyvtár köteles használóit előre tájékoztatni. Eseti zárva tartást a Könyvtár fenntartója vagy a Könyvtár igazgatója rendelhet el.  

5. A Könyvtár személyesen a nyitva tartási időben kereshető fel. A nyitva tartás pontos és aktuális rendjéről a Könyvtár a bejáratánál elhelyezett táblák, a nyomtatott sajtó, szórólapok, valamint a weblapon (http://lib.sze.hu) történő híradás útján értesíti a használókat.
6. A Könyvtár fogadótereibe történő belépés, könyvtárlátogatás előzetes bejelentkezés alapján történik, a Könyvtár egyes meghirdetett rendezvényein való részvétel részvételi díj- és regisztrációmentes.  Ettől eltérő esetben tájékoztatást nyújtunk a térítési díjakról.
7. A tanulmányaikat befejező hallgatók, és azok a munkatársak, akiknek az Egyetemmel megszűnik a munkavállalói jogviszonya kötelesek a náluk lévő dokumentumokat visszaszolgáltatni. A Könyvtár munkatársa aláírásával igazolja, hogy nincs a Könyvtár felé tartozása a „leszerelő” olvasónak, ezzel megszünteti az addigi jogviszonyát. Ha egyéb feltételnek megfelel, más státuszban beiratkozhat a Könyvtárba.
8. A Könyvtár dokumentumai és használati tárgyai, számítógépek egyéb eszközök épségének megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége. A könyvtári tulajdonú művekbe bármiféle bejegyzést tenni vagy azokat megrongálni tiltott cselekmény. Aki ezt megteszi, köteles az okozott kárt megtéríteni.   
9. Szándékos rongálás, vagy egyéb jogszabályba ütköző cselekmény esetén az olvasó használati joga felfüggeszthető, súlyos esetben megszüntethető. Erről minden esetben a Könyvtár igazgatója dönt.    
10. A ruhatár használata kötelező és díjtalan. Október-március között hétfőtől-péntekig 10:00-18:00 között ruhatárost foglalkoztatunk. A ruhatárban és a szekrényekben elhelyezett értékekért a Könyvtár felelősséget nem vállal. A szekrények 100 Ft-os érmével működnek, melyet a használat után a használó visszakap. Bármilyen más érmét, pénzt beletenni tilos, mert rongálódik.  A ruhatári szekrényeket a Könyvtár látogatói használhatják a Könyvtárban töltött időtartam alatt. Tilos bevinni a Könyvtárba táskát, laptop táskát, kabátot, ételt, italt, minden olyan tárgyat, amely a dokumentumokban kárt okozhat, vagy a többi olvasó munkáját zavarhatja. A ruhatári szekrények ellenőrzése heti rendszerességgel történik. A szekrények tartalmát az igazgatói irodában átvételi elismervény ellenében a tulajdonos visszakapja.
11. A Könyvtár használata megkívánja a fokozottan csendes, a többi könyvtárhasználót nem zavaró magatartást. A Könyvtárban az első emeleten a mobiltelefon használatát kérjük mellőzni.
12. Tilos a Könyvtárban engedély nélkül fotózni, kép, vagy hangrögzítést végezni. A könyvekből, folyóiratokból történő fénymásolás szkennelés, nyomtatás az önkiszolgáló multifunkciós eszközöknél történik.
13. A Könyvtár tulajdonában lévő számítógépek használatának feltételeit jelen szabályzat 3.2. „a” pontja tartalmazza.
14. A Könyvtárba a beléptető kártya segítségével juthat be könyvtárhasználó. A beléptető kártyát minden könyvtárhasználónak egy alkalommal meg kell vásárolni, azzal az első év beiratkozási díját is kiegyenlíti. A kártyák igénylésének módját és a készítésének menetét a Rektori utasítás szabályozza. 
15. Érvényes beléptető kártyával rendelkező olvasók számára a Könyvtár területén hordozható számítógép (laptop), vezeték nélküli internet (wifi) használata engedélyezett. A Könyvtár számítógépes hálózatára saját géppel olvasó közvetlenül nem csatlakozhat.
16. A Könyvtár látogatása csak megfelelő öltözékben és alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges. A Könyvtár területén tilos az alkohol- és drogfogyasztás, a dohányzás. Dohányozni csak a Könyvtáron kívül, a kijelölt dohányzóhelyen lehet.
17. A hatályos Könyvtárhasználati Szabályzatot a Könyvtár nyilvánosságra hozza. Teljes szövegű változata a Könyvtár internetes portálján (http://lib.sze.hu) és a Könyvtárban valamennyi tájékoztató és olvasószolgálati ponton megtalálható. A szabályzatot bárki olvasás céljára elkérheti, fénymásolhatja, kinyomtathatja, stb. A szabályzat fő pontjai szórólapokon, tájékoztató táblákon olvashatók.
18. A Könyvtárhasználati szabályzat érvényre jutásáért a Könyvtár mindenkori vezetője és a munkatársak a felelősek. A könyvtárhasználó észrevételeit, javaslatait és panaszait, a könyvtárhasználatra vonatkozó módosító javaslatait a Könyvtár vezetésénél teheti meg szóban és írásban egyaránt.
19. A Könyvtár a szolgáltatások díjtételeinek változtatási jogát fenntartja, és az aktuális díjtáblázatot mindenkor közzé teszi.

2. A Könyvtár használata

A Könyvtár valamennyi szolgáltatásának igénybevételéhez minden könyvtárhasználónak beléptető kártyával kell rendelkeznie. A kártyák igényléséről, készítéséről, a fizetés módjáról Rektori utasítás rendelkezik.

2.1. Általános információk

 1. Valamennyi könyvtárhasználót ingyenesen illetik meg az alábbi szolgáltatások:
  • A könyvtári nyomtatott állomány helyben használata,
  • A könyvtári katalógus (OPAC) használata,
  • A könyvtári tájékoztató szolgálat igénybevétele,
  • Információ a Könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 1. A Könyvtár egyéb szolgáltatásait csak beiratkozott könyvtárhasználók vehetik igénybe. A Könyvtár beiratkozáskor a tagok adatait a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságra hozataláról szóló 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról előírásai szerint kezeli.
 2. A Könyvtár a beiratkozott könyvtárhasználók, kezességvállalók adatait a beiratkozást követően öt évig őrzi meg.
 3. A könyvtári dokumentummal tartozó könyvtárhasználó és kezességvállaló mindaddig nem törölhető a nyilvántartásból, amíg a tartozása fennáll.
 4. A könyvtári követelések elévülésére a Polgári törvénykönyv adott jogszabályai vonatkoznak, így az olvasójegy érvényességének lejárta nem jelenti a tartozás elévülését.
 1. A könyvtárhasználók a Könyvtárban a Könyvtár teljes nyomtatott állományát helyben használhatják. A dokumentumokról (kivétel a szakdolgozat, PhD dolgozat, szabvány) az állományvédelmi szempontokat és a szerzői jog szabályait figyelembe véve másolat készíthető.
 2. Nem kölcsönözhetők a Könyvtár állományából:
 • Kézikönyvek, segédkönyvek, adattárak
 • Folyóiratok, napilapok
 • Szakdolgozatok
 • Doktori disszertációk, tézisek
 1. A Könyvtár állományában nem található dokumentumokat a Könyvtár könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó munkatársa a használó kérésére hazai és/vagy külföldi könyvtárakból és más forrásból eredetiben vagy másolatban megkéri.
 2. A Könyvtár általános és szakirodalmi információs szolgáltatásokat nyújt állománya, katalógusai, számítógépes adatbázisai, illetve külső adatbázisok alapján.
 3. A Könyvtár lehetőséget biztosít a könyvtárhasználati- és kutatás-módszertani órák igénybe vételére.

2.2. Beiratkozás

 1. A Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez - kivéve alapszolgáltatások -  be kell iratkozni.
 2. A Könyvtárba beiratkozhat:
  • minden 18. életévét betöltött, személyi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár;
  • a Széchenyi István Egyetemen tanuló nappali tagozatos magyar és külföldi hallgató;
  • a Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő levelezős és távoktatási hallgató;
  • 18 év alatti diákigazolvánnyal rendelkező személy a törvényes képviselőjének kezessége mellett;
  • a meghatalmazottja révén jogi személy;
  • fogyatékosok esetében a kezességvállalók.
 1. A Könyvtári tagság a beiratkozást követően 365 napra szól, melyet minden évben meg kell újítani.
 2. A Könyvtár beiratkozási díjat szed. A beiratkozási díjakat az 1. sz. melléklet tartalmazza.
 3. Beiratkozni csak személyesen lehet, kivételt képeznek a mozgáskorlátozottak, vagy tartósan fogyatékos olvasók, akik meghatalmazott útján is beiratkozhatnak.
 4. A meghatalmazott/kezességvállaló személy adatait a Könyvtár regisztrálja, ami azonban nem jelent könyvtári tagságot. A kezességet vállalónak az olvasó beiratkozásakor egyszeri írásbeli kezességet kell vállalni, kezességvállalói nyilatkozatot kell tennie. A kezességvállalói nyilatkozatot írásban lehet visszamondani.
 5. A beiratkozáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, külföldiek esetében útlevél szükséges.
 6. A beiratkozáshoz szükséges adatok: név, születési adatok, anyja neve, állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, személyi igazolvány vagy útlevél száma, e-mail cím; az Egyetem hallgatói esetén a hallgató NEPTUN kódja, szakja, más olvasóknál a munkahely neve és székhelye. Jogi személy esetében: megnevezés, székhely címe, a képviseletre jogosult személy neve, beosztása, a használatra jogosult személyi adatai.
 7. A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap. Az olvasójeggyel rendelkező olvasók a Könyvtár valamennyi szolgáltatását igénybe vehetik.
 8. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.
 9. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A Könyvtár az elveszett olvasójeggyel való visszaélésből származó károkért felelősséget nem vállal, azt az olvasójegy tulajdonosának kell megtéríteni.  Az elveszett olvasójegy pótlása külön térítés ellenében történik.
 10.  A könyvtárhasználó a név-, munkahely, illetve lakcímváltozásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.
 11.  Aki nem kíván a Könyvtár tagja lenni és nem szeretne beiratkozni, az látogatójegyet válthat. A látogatójegy váltása jogosultságot ad a dokumentumok helyben használatára, internet-használatra, fénymásolásra és a médiatár használatára. Kölcsönzésre, adatbázis-használatra, a kutatószoba használatára nincs lehetőség látogatójeggyel. 
 12. A könyvtári tagság megszűnik, ha a beiratkozási periódus lejár és a használó nem hosszabbítja azt meg, ha a Könyvtár igazgatója a könyvtárhasználó tagságát felfüggeszti, ha a könyvtárhasználó a tagság megszüntetését kéri, vagy a kezességvállalói nyilatkozatot visszavonja a kezes. 

3. A Könyvtár szolgáltatásai

3.1. Beiratkozáshoz nem kötött szolgáltatások

a./  A Könyvtár olvasók számára rendelkezésre bocsátott tereinek látogatása

b./  A Könyvtár nyomtatott dokumentumainak helyben használata (kivéve szakdolgozatok)

c./  Tájékoztatás kérése a Könyvtár működéséről, a szolgáltatásokról, a szolgáltatási rendszerekről.

d./  A Könyvtár olvasók számára rendelkezésre bocsátott tereiben elhelyezett állományfeltáró eszközök használata

e./  Tájékoztatás a könyvtári rendszerről, szolgáltatásokról


3.2. Beiratkozáshoz kötött szolgáltatások

a./  Helyben használat

A beiratkozott olvasók a Könyvtár teljes állományának (nyomtatott, elektronikus) helyben használatára jogosultak

 1. A csak helyben használható dokumentumok köre a Használati szabályzat 2.1.7 pont alatt megtalálható.
 2. A raktári állományban található könyvek, szakdolgozatok, folyóiratok, doktori disszertációk kérőlap kitöltésével igényelhetők. A kért dokumentumok óránként a tájékoztató könyvtárosoknál a raktári könyvek esetében a  ölcsönző pultnál  átvehetők. Használat után az olvasó köteles a tájékoztató könyvtároshoz visszavinni a dokumentumokat.
 3. A Könyvtárban 250 vékonyklienses számítógép áll az olvasók rendelkezésére, melyek a beléptető plasztik kártyákkal használhatók a megfelelő jogosultságok beállításával. Minden számítógépen lehetőség van Windows, böngésző és segédprogramok használatára. A beiratkozott olvasóknak, a látogatójeggyel rendelkező olvasóknak a számítógépek használata térítésmentes.  
 4. A számítógépeken tilos:
  bármilyen törvénybe ütköző illegális tevékenységet,
  üzleti célú tevékenységet folytatni,
  letölteni filmet, zenét az internetről.
 1. A médiatár használata minden beiratkozott olvasó számára ingyenes. A médiatárban használható CD/CD-ROM, DVD/DVD-ROM formátumú dokumentumok és VHS-kazetták használhatók.  A médiatár használatának részletes szabályait a 2. sz. melléklet tartalmazza.
 2. Az Egyetem oktatóinak/kutatóinak és hallgatóinak lehetősége van térítésmentesen kutatószobát igénybe venni. A kutatószobák működtetésének részletes szabályait a 3. számú melléklet tartalmazza.

b./Elektronikus szolgáltatások

 1. A Könyvtár számítógépes katalógusa (OPAC) a Könyvtár minden hálózati nyilvános munkaállomásán elérhető, használatának nem feltétele a beiratkozás. A katalógus távoli és 24 órás elérése a Könyvtár honlapjáról biztosított.
 2. A Könyvtár által előfizetett adatbázisok használata, az online elérések biztosítása beiratkozáshoz kötött. Kivételt képeznek azok az adatbázisok, melyek az Egyetem területéről érhetők el.
 3. A Könyvtár által előfizetett adatbázisok egy része az Egyetem egész területéről, egy része csak a Könyvtárból érhető el.
 4. A Könyvtár által előfizetett adatbázisok egy részét valamennyi beiratkozott könyvtárhasználó térítésmentesen használhatja.
 5.  Az EISZ adatbáziscsomag használatára csak az egyetemi hallgatóknak, oktatóknak/kutatóknak, a Könyvtár munkatársainak és más felsőoktatási intézmény hallgatóinak, oktatóinak van lehetősége.
 6. Az online elérhető folyóiratok linkjei a Könyvtár honlapján, a hozzáférési kódok a tájékoztató könyvtárosnál érhetők el. 
 7. A szabványok on-line hozzáféréséhez és használatához a tájékoztató könyvtáros nyújt segítséget.

c./Kölcsönzés

 1. Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott érvényes olvasójeggyel lehet.
 2. A Könyvtárból kölcsönözhető minden olyan dokumentum, ami nincs korlátozás alatt (2.1.7. pont).
 3. A Könyvtárból az Egyetem hallgatói egyszerre maximum 8 db, az Egyetem oktatói, kutatói maximum 60 db, az egyetem dolgozói, az egyetem PhD hallgatói maximum 15 db, egyetemi nyugdíjasok maximum 10 db és a külső olvasók maximum 6 db dokumentumot kölcsönözhetnek.
 4. A könyvek kölcsönzési határideje 28 nap, amit egy alkalommal meg lehet hosszabbítani.
 5. A szaktájékoztató határozza meg a kölcsönzési határidejét a prézens (P) állomány azon részének, amely nem kötelező, vagy ajánlott irodalom a hallgatók számára.
 6. A kölcsönzés időtartama 1 nap:
  • a prézens (P) állomány (piros színcsikkal ellátott könyvek)
  • esetenként kézi könyvtári (sárga színcsíkkal ellátott) állomány
 1. A kölcsönzés időtartama 1 hét:
  • a szótáraknak,
  • zöld csíkkal ellátott jegyzeteknek, tankönyveknek,
  • CD-nek, DVD-nek, VHS-kazettáknak és
  • a szabványoknak.
 1. A kölcsönzés módja:
  • a kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik, az olvasójegy bemutatásával;
  • a szabadpolcról az olvasó maga választja ki a műveket és adja át kölcsönzésre;
  • a prézens állomány kölcsönzéséhez a kölcsönzési engedélyt a szaktájékoztató adja a „kölcsönzési engedély” nyomtatványon;
  • a CD-ket, DVD-ket, VHS-kazettákat, kölcsönözhető szótárakat a kölcsönzőktől vagy a tájékoztató könyvtárostól kell kérni;
  • raktári állományt a szaktájékoztatótól kell kérni a „raktári kérőlap” nyomtatványon;
 1.  Az olvasó a kikölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. A kikölcsönzött dokumentumot a kölcsönzési határidő lejártáig felszólítás nélkül vissza kell hozni, vagy a kölcsönzési időt meg kell hosszabbítani.
 2. Az olvasónak késedelmi díjat kell fizetni, ha a dokumentumot a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza. A Könyvtár a kölcsönzési határidő lejárta előtt két nappal emlékeztető levelet, majd a kölcsönzési határidő lejárta után felszólító levelet küld az olvasónak, hogy rendezze tartozását és a műveket hozza vissza. Ha a kölcsönvevő a felszólítás ellenére sem hozza vissza a dokumentumokat, illetve a késedelmi díjat nem fizeti ki, a Könyvtár a hatályos jogszabályok alapján peres eljárást indíthat ellene.
 3. Az olvasó az elveszett vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos kiadású példánnyal pótolni illetve a – könyvtár által megállapított – értéket megtéríteni. A térítés összege akár az elveszett dokumentum oldalankénti könyvtári másolási díja is lehet.
 4. A Könyvtár nem kölcsönöz a használónak abban az esetben:
  • ha lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum van nála;
  • a kért dokumentumot előjegyezték;
  • a késedelmi díjat nem egyenlítette ki;
  • nincs érvényes olvasójegye;
  • a Könyvtárral szemben bármiféle tartozása van.

d./ Könyvtárközi kölcsönzés

 1. A Könyvtár az állományában nem található dokumentumokat, vagy azok másolatát –erre irányuló könyvtárhasználói igény esetén – más könyvtárakból (hazai és külföldi) bekéri, azokat az olvasó rendelkezésére bocsátja.
 2. A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott olvasója, ami személyesen a Könyvtárban történik.
 3. A könyvtárközi kölcsönzéshez az olvasónak „könyvtárközi kérés” kérőlapot kell kitölteni, azt a tájékoztató pultnál vagy a kölcsönző pultnál kell leadni.
 4. A Könyvtár a hazai könyvtárak használói igényeinek kielégítését azzal is elősegíti, hogy állományából szolgáltatja a tőle könyvtárközi kölcsönzéssel igényelt dokumentumokat.
 5. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes.
 6. Ha a küldő könyvtár nem ODR tag és a küldeményért postaköltséget számít fel, az az olvasót terheli.
 7. A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de cikkmásolat ezekből a dokumentumokból is kérhető. A másolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, ennek díja a megrendelőt terheli.
 8. Ha a könyvtárközi kérést külföldről tudjuk teljesíteni, annak minden költsége a megrendelőt terheli.  

e./ Hosszabbítás

 1. A kölcsönzés időtartama egy alkalommal meghosszabbítható a kölcsönzési határidő lejárta előtt, legkésőbb a lejárat napján.
 2. Hosszabbítani lehet:
  • személyesen a kölcsönzőpultnál,
  • telefonon a munkanapokon
  • a könyvtári számítógépeken,
  • on-line 24 órán keresztül
  • on-line tájékoztatáson keresztül az olvasójegy számának megadása esetén
  • e-mailen.
 1. Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő és a dokumentumokat haladéktalanul vissza kell hozni:
  • ha a műre előjegyzés van,
  • ha az olvasójegy érvényessége lejárt,
  • ha az olvasónak késedelmi díjhátraléka van.

f./ Előjegyzés

 1. A kölcsönzésben lévő művekre az olvasó előjegyezhet, ha nincs a Könyvtárral szemben vétsége.
 2. A dokumentumra előjegyzést lehet tenni:
  • személyesen a kölcsönzőpultnál, a tájékoztatópultnál,
  • a könyvtári számítógépeken, ahol segítséget kérhet a Könyvtár munkatársaitól,
  • on-line 24 órán keresztül,
  • on-line tájékoztatáson keresztül az olvasójegy számának megadása esetén
  • telefonon keresztül
  • e-mailen.
 1. A Könyvtár az előjegyzett dokumentum beérkezéséről levélben, e-mail-ben értesíti az olvasót, melynek a felmerülő postai díját a könyv átvételekor ki kell fizetni.
 2. Az előjegyzett dokumentumot 1 hétig tarja fenn a kölcsönző szolgálat, annak letelte után a dokumentum újra szabadpolcra kerül és kölcsönözhető lesz.

g./ Könyvtári tájékoztatás

 1.  A számítógépes katalógus (OPAC), az adatbázisok és elektronikus folyóiratok, CD-ROM-ok, DVD-k használatához a szaktájékoztatók kérésre segítséget nyújtanak.
 2. A Könyvtár valamennyi munkatársa tájékoztatást nyújt a Könyvtár állományáról, a könyvtári rendszerről, az információs szolgáltatásokról.
 3. A Könyvtárban chat szolgáltatásra  van lehetőség naponta  14:00 és 18:00 óra között az olvasójegy számának megadása esetén. A szolgáltatás a könyvtár blogjáról érhető el.
 4. A Könyvtár munkatársai on-line tájékoztatást (iShare24) végeznek az érdeklődők számára. A szolgáltatás a weblapon keresztül érhető el.  A kitöltött űrlapon megadott kérdésre 24 órán belül elkészítik a Könyvtár állományában lévő dokumentumok listáját, melyet térítésmentesen juttatnak el a megrendelőnek, és a könyvtár honlapján nyilvánossá teszik azt.

h./ Könyvtárhasználati-,  kutatás-módszertani órák

 1. A könyvtárhasználóknak igény szerint csoportos könyvtárhasználati-, kutatás-módszertani órákat tartunk előzetes megbeszélés alapján.
 2. A könyvtárhasználati órák keretében a használók megismerkedhetnek az Egyetemi Könyvtárral, használatának lehetőségeivel, gyűjteményével, szolgáltatásaival.
 3. A kutatás-módszertani órák keretében megismerkedhetnek a használók a dolgozatírás menetével, tartalmi és formai követelményeivel, az irodalomgyűjtéssel, a különböző hagyományos és nem hagyományos forrásokkal, melyeket a tanulmányaik és a dolgozatírás során felhasználhatnak. 
 4. A kutatás-módszertani órák e-learning formában is igénybe vehetők.

i./ Információbróker szolgáltatás

 1. Az információbróker szolgáltatás a Tudásmenedzsment Központtal közösen indított szolgáltatás
 2. Bárki igénybe veheti, nem szükséges hozzá a könyvtári tagság
 3. Üzleti információk, sajtófigyelés, trendfigyelés, témafigyelés, konferenciafigyelés, újdonságkutatás, stb. kérhető egyéni megállapodás alapján. A szolgáltatás térítéses.
 4. A szolgáltatás igénybe vehető az ügyfélszolgálati időben, vagy előre egyeztetett időpontban. 

j./ Szellemitulajdon-védelmi információs szolgáltatás (PATLIB)

 1. Az Egyetemi Könyvtárban található a PATLIB Központ, amely tevékenységét a Tudásmenedzsment Központ szakmai felügyelete mellett végzi.
 2. A PATLIB Központ a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kihelyezett szellemitulajdon-védelmi információs pontja, amely az Európai Szabadalmi Egyezményhez csatlakozott tagállamokban létesített hálózat része.
 3. A Központ szolgáltatásait bárki térítésmentesen igénybe veheti. Ha a kutatómunka során a Könyvtár által biztosított térítéses szolgáltatásra van szüksége (pl. fénymásolás, nyomtatás), azt a könyvtárhasználati szabályok szerint a könyvtártól díj ellenében veheti igénybe.
 4. A szolgáltatás igénybe vehető az ügyfélszolgálati időben, ill. előzetes bejelentkezés alapján hétfőtől-péntekig a könyvtár nyitvatartási idejében.

k./ Fénymásolás,  sokszorosítás, szkennelés, nyomtatás

 1. A Könyvtár állományában lévő dokumentumokról a szerzői jogok figyelembe vételével térítés ellenében fénymásolatok kérhetők. (A díjtételeket a használati szabályzat 4. sz. melléklete tartalmazza)
 2. Szakdolgozatot, disszertációt, szabványt másolni tilos.
 3. Fénymásolni, sokszorosítani szkennelni, nyomtatni a Könyvtárban elhelyezett digitális fénymásolókon lehet a földszinten és az első emeleten.
 4. A szolgáltatást a plasztikkártyával rendelkező könyvtárhasználók önállóan vehetik igénybe.
 5. A plasztikkártyára a fénymásolók melletti automatáknál a megfelelő mennyiségű kreditet (pénzt) kell feltölteni.
 6. A napijeggyel rendelkező olvasó – ha fénymásolni, szkennelni vagy nyomtatni szeretne – a kölcsönzőpultnál kérhet plasztikkártyát, melyet az automatáknál fel kell töltenie a megfelelő mennyiségű kredittel (pénzzel).


Záradék

A könyvtárhasználó a 2012. évi CLII. törvény 57 §. (4) pontja értelmében bármikor kezdeményezheti a Könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

A könyvtárhasználati szabályzat kivonata (rövidített változata) a Könyvtárban a kölcsönző pultnál és a tájékoztatóasztaloknál kifüggesztésre kerül.

A Könyvtárhasználati szabályzat teljes szövege a Könyvtár honlapján olvasható.

E szabályzat életbe lépésekor a 2009-ben elfogadott használati szabályzat érvényét veszíti.


Győr, 2013. március 01.

                                                                                 

Figula Anikó
EK igazgató

1. sz. melléklet: Általános díjtételek, beiratkozási díjak 
2. sz. melléklet: Médiatár használati szabályzata  
3. sz. melléklet: Kutatószobák használati szabályzata
4. sz. melléklet: Önkiszolgáló multifunkciós készülékek használata 

A Könyvtárhasználati Szabályzat teljes szövege .pdf formátumban.