Beiratkozás

A Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez – kivéve alapszolgáltatások – be kell iratkozni.

A Könyvtárba beiratkozhat:

  • minden 18. életévét betöltött, személyi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár;
  • a Széchenyi István Egyetemen tanuló nappali tagozatos magyar és külföldi hallgató;
  • a Széchenyi István Egyetemmel hallgatói jogviszonyban lévő levelezős és távoktatási hallgató;
  • 18 év alatti diákigazolvánnyal rendelkező személy a törvényes képviselőjének kezessége mellett;
  • a meghatalmazottja révén jogi személy;
  • fogyatékosok esetében a kezességvállalók.

A Könyvtári tagság a beiratkozást követően 365 napra szól, melyet minden évben meg kell újítani.

A Könyvtár beiratkozási díjat szed. 


Beiratkozni csak személyesen lehet, kivételt képeznek a mozgáskorlátozottak, vagy tartósan fogyatékos olvasók, akik meghatalmazott útján is beiratkozhatnak.

meghatalmazott/kezességvállaló személy adatait a Könyvtár regisztrálja, ami azonban nem jelent könyvtári tagságot. A kezességet vállalónak az olvasó beiratkozásakor egyszeri írásbeli kezességet kell vállalni, kezességvállalói nyilatkozatot kell tennie. A kezességvállalói nyilatkozatot írásban lehet visszamondani.

A beiratkozáshoz beléptető kártya, személyi igazolvány, lakcímkártya, vagy diákigazolvány, külföldiek esetében útlevél szükséges.

A beiratkozáshoz szükséges adatok: név, születési adatok, anyja neve, állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, személyi igazolvány vagy útlevél száma, e-mail cím; az Egyetem hallgatói esetén a hallgató NEPTUN kódja, szakja, más olvasóknál a munkahely neve és székhelye. Jogi személy esetében: megnevezés, székhely címe, a képviseletre jogosult személy neve, beosztása, a használatra jogosult személyi adatai.

A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap. Az olvasójeggyel rendelkező olvasók a Könyvtár valamennyi szolgáltatását igénybe vehetik. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.

Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A Könyvtár az elveszett olvasójeggyel való visszaélésből származó károkért felelősséget nem vállal, azt az olvasójegy tulajdonosának kell megtéríteni.  Az elveszett olvasójegy pótlása külön térítés ellenében történik.

A könyvtárhasználó a név-, munkahely, illetve lakcímváltozásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

Aki nem kíván a Könyvtár tagja lenni és nem szeretne beiratkozni, az látogatójegyet válthat. A látogatójegy váltása jogosultságot ad a dokumentumok helyben használatára, internet-használatra, fénymásolásra. Kölcsönzésre, adatbázis-használatra, a média-tár és a kutatószoba használatára nincs lehetőség látogatójeggyel. 

A könyvtári tagság megszűnik, ha a beiratkozási periódus lejár és a használó nem hosszabbítja azt meg, ha a Könyvtár igazgatója a könyvtárhasználó tagságát felfüggeszti, ha a könyvtárhasználó a tagság megszüntetését kéri, vagy a kezességvállalói nyilatkozatot visszavonja a kezes.