A könyvtár története

 

A mai Széchenyi István Egyetem 1968-ban kezdte meg működését Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola (KTMF) néven, akkor még Budapesten is működő tanszékekkel. Kinevezéséről az 1968. évi 16. sz. törvényerejű rendelet és a 1018/1968. (VI. 4.) Korm. sz. határozat döntött.
A Győrben lévő intézményrész 1974 őszén már az új épületben kezdte meg a tanévet. A főiskola könyvtárát szintén ebben az évben, március 1-én nevezte ki az akkori igazgató önálló szervezeti egységnek a 338/1974. számú ügyiratban. Ezzel a lépéssel a főiskola könyvtári hálózatának központja lett. Végleges helyére, az új igazgatási épületbe csak 1977 nyarán költözött, aminek alsó két emeletét kapta meg a könyvtár. Raktárat valamivel később kapott, az épülethez tartozó kollégium elkészültekor, aminek a földszintje lett erre a célra kialakítva. Az új főiskolai épületek elkészültéig több különálló helyiségben működött intézményünk. Egy közeli házban volt a kölcsönzés és az egyik raktár, a másik raktár pedig a mellette lévő épületben. A folyóirat-olvasó is egy különálló épületben állt az olvasók rendelkezésére.
Az új könyvtár alapterülete 800 m2, a raktáré 283 m2; az olvasói térben szabadpolcon vannak a könyvek, 100 ülőhely áll az olvasni/tanulni/kutatni vágyók rendelkezésére. A Győrbe áttelepülő egységek könyvtárai beolvadtak a főiskolai könyvtárba. 1978-tól 1996-ig országos kötelespéldány-szolgáltatásból is részesült a könyvtár. Szolgáltatásaink körét bővítette az 1981. októberétől 1989-ig szervezeti egységünkhöz tartozó Közművelődési Titkárság és a Győri Fordító Iroda, az OMIKK 8. kihelyezett irodája.
1983-ban a Művelődési Minisztérium Könyvtári Osztálya az országos feladatkörű szakkönyvtárak közé sorolta a könyvtárat. Az 1986. évi 13. sz. törvényerejű rendelet alapján a KTMF felvette Széchenyi István nevét.

Az első számítógépek a 90-es évek elején jelentek meg a könyvtárban, akkor még a folyóirat-jegyzék elkészítésére és az igazgatói levelezésre szolgáltak. A könyvtári munka számítógépesítése 1992-ben kezdődött. Ehhez egy hat személyi számítógépből és egy szervergépből álló lokális hálózatot építettek ki, amihez a keretet a Felsőoktatási Elektronizációs Program könyvtári részének kidolgozása biztosította. Az 1993-ban meghirdetett felzárkózás az Európai Felsőoktatáshoz Alap (FEFA/2) pályázatán nyert összeget a könyvtár a számítógépes hálózatának kiépítésére, valamint hardver és szoftver eszközök beszerzésére fordította. Ennek eredményeképpen került sor - több más rendszer kipróbálása után - 1994. decemberében az ALEPH integrált könyvtári rendszer 300-as verziójának installálására, amihez 12 számítógépes munkaállomás, 5 olvasói lekérdező terminál, valamint egy CD-torony kapcsolódott.
Az állomány számítógépre vitele 1995-ben kezdődött, párhuzamosan a kurrens és a retrospektív feldolgozás. 1997 óta működik a folyóirat modul, 2001 óta pedig a kölcsönzés is számítógéppel történik. Az 1994-ben a Mellon Alapítvány pályázatán nyert pénzből kialakítottuk az elektronikus állományvédelmi rendszert. 1997 óta van webszervere a könyvtárnak, ám ekkor még csak a főiskola honlapjáról volt elérhető a katalógus. 2002-től van saját honlapunk, a http://lib.sze.hu.
A könyvtár informatikai rendszere folyamatosan bővült és korszerűsödött a különböző pályázatoknak köszönhetően. Ennek keretében a régi terminálok helyébe modern PC-k kerültek, bővült a szerver, valamint 2000-ben az ALEPH grafikus felületű 500-as verziója váltotta föl a korábbi verziót. 2004 és 2006 nyarán újabb frissítés történt, jelenleg az 506.16.02-es verziót használjuk.

2002. január 1-én új fejezet kezdődött életünkben: évekig tartó igyekezet eredményeként a Magyar Köztársaság Országgyűlésének döntése alapján főiskolánkból egyetem lett, így könyvtárunk egyetemi könyvtárrá vált. Ez újabb feladatokat rótt ránk, de lehetőségeket is nyújt számunkra.

A Könyvtár életében a 2011-es év újabb nagy mérföldkő volt.  A TIOP 1.3.1-07/1-2F-2008-0003  azonosítószámú  projekt komplex egyetemfejlesztése tette lehetővé egy új, modern, minden igényt kielégítő könyvtár építését. Az építéssel párhuzamosan a szolgáltatásokat a használók igényeihez és a kor követelményeihez igazítva folyamatosan fejlesztettük. Ehhez a TÁMOP 3.2.4-09/1-2010-0013–as azonosítójú, „A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárájának útja a web 2.0-ás szolgáltatás felé” című pályázat adta meg a lehetőséget.  

Az új könyvtár 2011. március 1-jétől heti 54 órában fogadja a látogatókat. Az Egyetemi Könyvtár tudásközvetítő, tudásmegosztó tevékenysége 2012-es évben alakult ki véglegesen. A közel 4500 négyzetméteren működő könyvtárban 250 számítógépes munkaállomás, kb. 750 ülőhely, 300.000 dokumentum (könyvek, szakdolgozatok, PhD dolgozatok, szabványok, CD, DVD), közel 500 folyóirat (magyar és idegen nyelvű), tanulásra, pihenésre alkalmas leválasztható terek, 6 db 3 fős médiafülke és 15 egyéni kutatószoba áll a könyvtárhasználók rendelkezésére. A könyvtár teljes állománya elérhető a HunTéka könyvtári integrált rendszeren keresztül. A nyomtatott dokumentumok mellett a 41 online adatbázis az egyetem képzési kínálatát teljesen lefedi. Ezek nagy része az egész egyetem területén, kisebb része pedig a könyvtárban érhető el.      

A Széchenyi István Egyetem Könyvtára felsőoktatási szakkönyvtárként az Egyetem oktatóinak, hallgatóinak, az itt dolgozó munkatársainak, nyilvános könyvtárként a régióban folyó oktatás és kutatás iránt érdeklődők szakirodalmi igényeinek minél hatékonyabb kielégítését tartja fő feladatának, amit minőségi dokumentumállománnyal és szolgáltatásokkal, illetve jól képzett munkatársakkal tud elvégezni.

Az Egyetemnek a Könyvtár az oktatást és kutatást korszerű eszközökkel támogató háttérintézményeként maradéktalanul eleget tesz alapfeladatainak. Az Egyetem oktatása és tudományos tevékenysége igényli leginkább a szakirodalmi információs hátteret. A hallgatók képzése, új szakok és képzési formák megvalósításának egyik fontos feltétele a könyvtári háttér, amely egyrészt a dokumentumtermés folyamatos és visszamenőleges gyűjtését, feltárását, másrészt a technikai, informatikai hátteret szolgáltatja. A modern, szép környezet megfelelő helyet biztosít konferenciák, továbbképzések és e-vizsgák lebonyolítására is.  

Az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárság döntése értelmében 2016. január 1-től a Széchenyi István Egyetemhez csatlakozott a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara (Győr) és Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara (Mosonmagyaróvár). Mindkét kar könyvtára az Egyetemi Könyvtár hálózatának tagja lett.

Hosszútávú stratégiai célunk az egységes, minőségi könyvtári működés kialakítása az egyetemi könyvtári hálózatban, annak érdekében, hogy az egyetem és a vele kapcsolatban lévő piaci partnerek kutatási-oktatási tevékenységének támogatását a sokszínű, minőségi tartalom szolgáltatásával teljeskörűen biztosítani tudjuk.

Szolgáltatások:

  • Alapszolgáltatások: beiratkozás, kölcsönzés, helyben használat, tájékoztatás, 
  • Online elérhető szolgáltatások: könyvtári katalógus, hosszabbítás, előjegyzés, online tájékoztatás, online játéktér, hasznos linkgyűjtemény, adatbázisok
  • Honlap szolgáltatásai: öregbetűs honlap, angol, német nyelvű változat, virtuális séta, 
  • Könyvtárközi kölcsönzés,
  • Használó képzés: tantervi keretek között és igény szerint egyéni/csoportos formában is,
  • Innovációs tanácsadás: információbróker szolgáltatás,  szellemitulajdon-védelmi  tanácsadás,
  • Szakreferensi hálózat működtetése: közvetlen kapcsolattartás a tanszékekkel,
  • Magyar Tudományos Művek Tára  (MTMT)  adatbázis építése, szakmai felügyelete
  • Fénymásolás, nyomtatás, szkennelés.

A szolgáltatások fejlesztésére irányuló tevékenységünk folyamatos. Az Egyetemi Könyvtárban intenzív, minőségi szakmai munka folyik azért, hogy minél magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni a könyvtárhasználókat. Szellemi és emberi kapacitásainkkal igyekszünk megfelelni az Egyetem vezetésének, az oktatóknak, a munkatársaknak, a hallgatóknak, a külső olvasóknak és nem utolsó sorban a szakmánknak.

A tervek természetesen igazodnak az egyetem jövőbeli oktatási, kutatási elképzeléseihez; a képzési kínálat változásait a könyvtár állománya is tükrözni fogja, mint ahogy eddig is tette. Célunk egybecseng a Széchenyi István Egyetem avatójára megfogalmazott gondolatokkal:

"Az intézmény a valóságból fakadó válaszokat adjon a harmadik évezred kihívásaira"