help-g7738c4908_640.jpg

Alapszolgáltatások (Regisztrációhoz kötött)

 • AZ EKL mindegyik tagkönyvtára nyilvános könyvtár, amely az alapszolgáltatásokat regisztráció után - az egyetemi kártyarendszerhez igazodva, különböző típusú plasztikkártyával - díjmentesen biztosítja.: 
  • könyvtárlátogatás (ha egyszeri alkalom nem szükséges plasztikkártya);
  • információ a könyvtári rendszer szolgáltatásairól;
  • a könyvtári katalógus (OPAC) használata;
  • a szabadpolcos és raktári állomány helyben használata. 

Beiratkozás 

A Könyvtár szolgáltatásainak igénybevételéhez – kivéve alapszolgáltatások – be kell iratkozni.

Az EKL-ba beiratkozhat: 
 • minden 18. életévét betöltött, magyar és külföldi állampolgár; 
 • minden 18 év alatti, diákigazolvánnyal rendelkező személy a törvényes képviselőjének kezessége mellett; 
 • a súlyos fogyatékkal élők esetében a kezességvállalók; 
 • akinek az EKL hálózat könyvtárai felé tartozása nincs.   

A Könyvtári tagság a beiratkozást követően 365 napra szól, melyet minden évben meg kell újítani.

A Könyvtár beiratkozási díjat szed. (Lásd: Díjtételek)


Beiratkozni csak személyesen lehet, kivételt képeznek a mozgáskorlátozottak, vagy tartósan fogyatékos olvasók, akik meghatalmazott útján is beiratkozhatnak.

meghatalmazott/kezességvállaló személy adatait a Könyvtár regisztrálja, ami azonban nem jelent könyvtári tagságot. A kezességet vállalónak az olvasó beiratkozásakor egyszeri írásbeli kezességet kell vállalni, kezességvállalói nyilatkozatot kell tennie. A kezességvállalói nyilatkozatot írásban lehet visszamondani.

 

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
 • személyi igazolvány, vagy útlevél, vagy jogosítvány;
 • lakcím kártya (magyarországi lakcímmel rendelkező személyek esetén);
 • beléptető (hallgatói-, alkalmazotti-, vagy könyvtári-) kártya; 
 • a 18. életévüket be nem töltött középiskolások esetén megfelelő személyi okmányokkal rendelkező nagykorú kezes által kitöltött kezességi nyilatkozat; 
 • kedvezményre jogosító igazolások (diákigazolvány, nyugdíjas igazolvány, fogyatékkal élők).  
A beiratkozáshoz szükséges adatok: név, születési adatok, anyja neve, állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, személyi igazolvány vagy útlevél száma, e-mail cím; a SZE hallgatói esetén a hallgató NEPTUN kódja, szakja.
A személyes adataiban bekövetkezett változást az olvasó köteles 10 munkanapon belül bejelenteni.  
 

A könyvtári tagság megszűnik, ha a beiratkozási periódus lejár és a használó nem hosszabbítja azt meg, ha a Könyvtár igazgatója a könyvtárhasználó tagságát felfüggeszti, ha a könyvtárhasználó a tagság megszüntetését kéri, vagy a kezességvállalói nyilatkozatot visszavonja a kezes. 

Bármelyik helyen történt a beiratkozás/regisztráció, a megszerzett jogosultságok és kötelezettségek az EKL hálózat minden könyvtárára egyaránt érvényesek. 

Tájékoztatás

tájékoztatószolgálat a könyvtár teljes nyitvatartási idejében személyes tájékoztatást és segítséget nyújt a könyvtár, valamint az egyes katalógusok és adatbázisok használatához. Állományunkban könyvtári katalóguson keresztül kereshet.

Online is segítünk, melyről bővebben ONLINE TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁS (INFO-SHARE) oldalon tájékozódhat. 

 

Helyben használat

A regisztrált olvasók a Könyvtár teljes állományát (nyomtatott, elektronikus) helyben használatára jogosultak.

A csak helyben használható dokumentumok:

 • kézikönyvek, segédkönyvek, adattárak
 • folyóiratok, napilapok
 • szakdolgozatok
 • doktori disszertációk, tézisek

A raktári állományban található könyvek, szakdolgozatok, folyóiratok, doktori disszertációk kérőlap kitöltésével igényelhetők. A kért dokumentumok óránként a tájékoztató könyvtárosoknál, a raktári könyvek esetében a  kölcsönző pultnál  átvehetők. Használat után az olvasó köteles a tájékoztató könyvtároshoz visszavinni a dokumentumokat.

A Könyvtárban 250 számítógép áll a használók rendelkezésére, melyek a beléptető plasztik kártyákkal használhatók a megfelelő jogosultságok beállításával. Minden számítógépen lehetőség van Windows, böngésző és segédprogramok használatára. A regisztrált, beiratkozott használók a számítógépeket térítésmentesen vehetik igénybe.

A számítógépeken tilos:

 1. bármilyen törvénybe ütköző illegális tevékenységet,
 2. üzleti célú tevékenységet folytatni,
 3. letölteni filmet, zenét az internetről.

Számítógép és WIFI használat

 

Kölcsönzés, hosszabbítás, előjegyzés

 

KÖLCSÖNZÉS

A könyvtár állományából minden beiratkozott olvasó az olvasói státuszának megfelelően kölcsönözhet a kölcsönözhetőség szabályai alapján.

 

HOSSZABBÍTÁS

A kikölcsönzött dokumentumok kölcsönzési határidejét egy alkalommal meg lehet hosszabbítani a kölcsönzési határidő lejárta előtt, legkésőbb a lejárat napján. A következő elérhetőségeken.

Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő:

 • ha a műre előjegyzés van,
 • ha az olvasójegy érvényessége lejárt,
 • ha az olvasónak késedelmi díjhátraléka van.

 

ELŐJEGYZÉS

A kölcsönzésben lévő dokumentumra előjegyzést lehet tenni:

 • személyesen a kölcsönzőpultnál, a tájékoztatópultnál,
 • a könyvtári számítógépeken, ahol segítséget kérhet a Könyvtár munkatársaitól,
 • telefonon keresztül,
 • e-mailen,
 • saját belépéssel az online katalóguson keresztül.

A Könyvtár az előjegyzett dokumentum beérkezéséről e-mail-ben értesíti az olvasót.

Az előjegyzett dokumentumot 1 hétig tarja fenn a kölcsönző szolgálat, annak letelte után a dokumentum újra szabadpolcra kerül és kölcsönözhető lesz.

 

Díjtételek

Díjtételek