Könyvtárhasználati szabályzat

A szenátus elfogadta, 2009. szeptember 1-től lép életbe.

1. Általános rendelkezések

 1. A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára felsőoktatási és nyilvános szakkönyvtár, ennek megfelelően az 1997. évi CXL. tv. értelmében szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használatának szabályait betartja, illetve akiknek a könyvtár gyűjtőkörének megfelelő szakterületen szakirodalmi információs szolgáltatásokra van szüksége.
 2. A Széchenyi István Egyetem Egyetemi könyvtára az egyetem oktató, nevelő, tudományos, valamint tanulmányi és közművelődési munkáját segítő központi szervezeti egység.
 3. A Könyvtár nyitva tartása:

  Hétfő 10:00 - 19:00 óra
  Kedd - Péntek 9:00 - 19:00 óra
  Szombat 9:00 - 14:00 óra

  Az ettől eltérő nyitva tartásról, illetve a nyári és téli nyitva tartásról külön intézkedés történik, amelyről a Könyvtár köteles használóit értesíteni.
 4. A Könyvtárban beiratkozási díjat nem kérünk, ezért szolgáltatásait csak regisztrált/beiratkozott könyvtárhasználó veheti igénybe.
 5. A tanulmányaikat befejező, vagy az egyetemi jogviszonyt bármely okból megszüntető olvasónak a nála lévő dokumentumokkal el kell számolnia. Ha egyéb feltételnek megfelel, más státuszban beiratkozhat a Könyvtárba.
 6. A Könyvtári szabályok megsértőitől a használati jog megvonható.
 7. A Könyvtár dokumentumai és használati tárgyai épségének megóvása minden könyvtárhasználó kötelessége. A könyvtári tulajdonú művekbe bármiféle bejegyzést tenni vagy azokat megrongálni tiltott cselekmény. Aki ezt megteszi, köteles az okozott kárt megtéríteni.
 8. A Könyvtárba táskát, kabátot, ételt, italt bevinni nem szabad. A ruhatár használata ingyenes és kötelező. Az átadott ruhákban, táskákban elhelyezett tárgyakért, értékekért, személyes dolgokért a Könyvtár felelősséget nem vállal. A Könyvtár területét elhagyó olvasó táskája tartalmát kérésre köteles megmutatni.
 9. A Könyvtár használata megkívánja a fokozottan csendes, a többi könyvtárhasználót nem zavaró magatartást. A Könyvtárban a mobiltelefon használatát kérjük mellőzni.
 10. A Könyvtár területén tilos az alkohol- és drogfogyasztás és a dohányzás. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen szabad.
 11. A könyvtárhasználó észrevételeit, javaslatait és panaszait a könyvtár vezetésénél teheti meg, vagy a földszinten elhelyezett un. Kívánságdobozban helyezheti el.


2. Könyvtári szolgáltatások

 1. A könyvtárhasználók a könyvtárban a Könyvtár teljes állományát helyben használhatják. A dokumentumokról az állományvédelmi szempontokat és a szerzői jog szabályait figyelembe véve másolat készíthető.
 2. Nem kölcsönözhetők a könyvtár állományából:
  - Kézikönyvek, segédkönyvek, adattárak
  - Folyóiratok, napilapok
  - Szakdolgozatok
  - Doktori disszertációk, tézisek
 3. Az állományban nem található dokumentumot a használó kérésére hazai és/vagy külföldi könyvtárakból és más forrásból eredetiben vagy másolatban megkéri.
 4. Tájékoztatást ad a hazai és külföldi könyvtári szolgáltatásokról.
 5. Általános és szakirodalmi információs szolgáltatásokat nyújt állománya, katalógusai, számítógépes adatbázisai, illetve külső adatbázisok alapján.
 6. Az erre kijelölt helyeken biztosítja a könyvtárhasználó saját eszközeinek használatát.
 7. Lehetőséget biztosít a könyvtárhasználati- és kutatásmódszertani órák igénybe vételére.
 8. Könyvtárhasználói kérésre bibliográfiákat, szakirodalmi kutatásokat készít.

 

3. A Könyvtár használata

 1. A Könyvtár szolgáltatásainak igénybe vételéhez be kell iratkozni. A beiratkozáshoz személyi igazolvány, lakcímkártya és diákigazolvány, külföldiek esetében útlevél és diákigazolvány szükséges.
 2. A Könyvtárba beiratkozhat:
  - minden nagykorú (18. életévét betöltött), személyi igazolvánnyal rendelkező magyar állampolgár
  - a Széchenyi István Egyetemen tanuló nappali tagozatos magyar és külföldi hallgató
  - 18 év alatti személy (diákigazolvánnyal rendelkező) a törvényes képviselőjének kezessége mellett
  - meghatalmazottja révén jogi személy.
 3. A beiratkozáshoz szükséges adatok: név, születési adatok, anyja neve, állandó lakcíme, ideiglenes lakcíme, személyi igazolvány vagy útlevél száma, e-mail cím; az Egyetem hallgatói esetén a hallgató szakja, más olvasóknál a munkahely neve és székhelye. Jogi személy esetében: megnevezés, székhely címe, a képviseletre jogosult személy neve, beosztása, a használatra jogosult személyi adatai.
 4. A Könyvtár a használók adatait a törvényi előírásoknak megfelelően kezeli.
 5. A Könyvtári tagság naptári évre szól, minden évben érvényesíteni kell.
 6. A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap, melyet minden alkalommal köteles magával hozni és külön kérés nélkül a kölcsönző pultnál leadni.
 7. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.
 8. Az olvasójegy elvesztését be kell jelenteni. A Könyvtár az elveszett olvasójegyekkel való visszaélésekből származó károkért felelősséget nem vállal.
 9. Az elveszett olvasójegy pótlása 300 Ft költségtérítés ellenében történik.
 10. A könyvtárhasználó a név-, munkahely, illetve lakcímváltozásokat haladéktalanul köteles bejelenteni.

 

4. Kölcsönzés

 1. Kölcsönözni a beiratkozáskor váltott érvényes olvasójeggyel lehet.
 2. A Könyvtárból kölcsönözhető minden olyan dokumentum, ami nincs korlátozás alatt (2.2. pont).
 3. A Könyvtárból az Egyetem hallgatói egyszerre maximum 8 db, az egyetem oktatói, kutatói maximum 60 db, az egyetem dolgozói maximum 10 db, a külső olvasók pedig maximum 6 db dokumentumot kölcsönözhetnek.
 4. A könyvek kölcsönzési határideje 28 munkanap, amit egy alkalommal meg lehet hosszabbítani.
 5. A szaktájékoztató határozza meg a kölcsönzési határidejét a prézens (P) állomány azon részének, amely az oktatók által megjelölt, sok hallgatónak egyidejűleg szükséges oktatási segédkönyveket és tankönyveket tartalmazza .
 6. A kölcsönzés időtartama 1 hét:
  - a szótáraknak ,
  - a prézens (P) állománynak azon része, amely nem oktatási segédkönyv és tankönyv,
  - CD-nek, DVD-nek,
  - a szabványoknak.
 7. A kölcsönzés módja:
  - a kölcsönzés és a visszavétel nyilvántartása számítógéppel történik, az olvasójegy bemutatásával;
  - a szabadpolcról az olvasó maga választja ki a műveket és adja át kölcsönzésre;
  - a prézens állomány kölcsönzéséhez a kölcsönzési engedélyt a szaktájékoztató adja a „kölcsönzési engedély” nyomtatványon;
  - a CD-ket, DVD-ket, szabványokat, szótárakat és a raktári állományt a szaktájékoztatótól kell kérni.
 8. A kölcsönző a kikölcsönzött dokumentumokért anyagi felelősséggel tartozik. A használónak a dokumentumot a kölcsönzési idő lejártáig felszólítás nélkül vissza kell hozni, vagy a kölcsönzési idejét meg kell hosszabbítani.
 9. Az olvasónak késedelmi díjat kell fizetni, ha a dokumentumot a kölcsönzési határidő lejárta után hozza vissza. A könyvtár felszólító levelet küld a kölcsönzőnek, hogy rendezze tartozását és a műveket hozza vissza. Ha a kölcsönvevő a felszólítás ellenére sem hozza vissza a dokumentumokat, illetve a késedelmi díjat nem fizeti ki, a Könyvtár a hatályos jogszabályok alapján peres eljárást indíthat ellene.
 10. A késedelmi díj mértéke:
  - szabadpolcos könyvek esetén: 20 Ft/könyv/nap,
  - prézens állomány esetén: 200 Ft/könyv/nap,
  - egy hétre kölcsönözhető áll. esetén: 100 Ft/dok./nap
  - CD, DVD, szabványok, szótárak: 150 Ft/dok./nap.
 11. Az olvasó az elveszett vagy megrongált dokumentumokat köteles azonos kiadású példánnyal pótolni illetve a – könyvtár által megállapított – értéket megtéríteni. A térítés összege akár az elveszett dokumentum oldalankénti könyvtári másolási díja is lehet.
 12. A Könyvtár nem kölcsönöz a használónak abban az esetben: 
  - ha lejárt kölcsönzési határidejű dokumentum van nála;
  - a kért dokumentumot előjegyezték;
  - a késedelmi díjat nem egyenlítette ki;
  - nincs érvényes olvasójegye;
  - a Könyvtárral szemben bármiféle tartozása van.

 

5. Könyvtárközi kölcsönzés

 1. A Könyvtár az állományában nem található dokumentumokat, vagy azok másolatát –erre irányuló könyvtárhasználói igény esetén – más könyvtárakból (hazai és külföldi) bekéri, azokat az olvasó rendelkezésére bocsátja.
 2. A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a Könyvtár bármely beiratkozott olvasója, amely személyesen a Könyvtárban történik.
 3. A Könyvtár a hazai könyvtárak használói igényeinek kielégítését azzal is elősegíti, hogy állományából szolgáltatja a tőle könyvtárközi kölcsönzéssel igényelt dokumentumokat.
 4. Az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) szolgáltató intézményeiből érkező eredeti mű kölcsönzése térítésmentes.
 5. Ha a küldő könyvtár nem ODR tag és a küldeményért postaköltséget számít fel, az az olvasót terheli. A másolat költségét a teljesítő könyvtár állapítja meg, ennek díja a megrendelőt terheli. A könyvtárak folyóiratokat nem kölcsönöznek, de cikkmásolat ezekből is kérhető.

 

6. Hosszabbítás

 1. A kölcsönzés időtartama egy alkalommal meghosszabbítható a kölcsönzési határidő lejárta előtt, legkésőbb a lejárat napján.
 2. Hosszabbítani lehet:
  - személyesen a kölcsönzőpultnál,
  - telefonon a munkanapokon
  - a könyvtári számítógépeken,
  - on-line 24 órán keresztül,
  - e-mailen.
 3. Nem hosszabbítható a kölcsönzési határidő és a dokumentumokat haladéktalanul vissza kell hozni:
  - ha a műre előjegyzés van,
  - ha az olvasójegy érvényessége lejárt,
  - ha az olvasónak késedelmi díjhátraléka van.

 

7. Előjegyzés

 1. A kölcsönzésben lévő művekre az olvasó előjegyezhet, ha nincs a Könyvtárral szemben vétsége.
 2. A dokumentumra előjegyzést lehet tenni:
  - személyesen a kölcsönzőpultnál,
  - a könyvtári számítógépeken, ahol segítséget kérhet a könyvtár munkatársaitól,
  - on-line 24 órán keresztül,
  - telefonon keresztül
  - e-mailen.
 3. A Könyvtár az előjegyzett dokumentum beérkezéséről levélben, e-mail-ben értesíti az olvasót, melynek a felmerülő postai díját a könyv átvételekor ki kell fizetni.
 4. Az előjegyzett dokumentumot 1 hétig tarja fenn a kölcsönző szolgálat, annak letelte után a dokumentum újra szabadpolcra kerül és kölcsönözhető lesz.

 


8. Helyben használat

 1. A könyvtár teljes állománya helyben használható.
 2. Az olvasónak az olvasójegyét a helyben használat alkalmával is minden esetben le kell adni a kölcsönző pultnál.
 3. A csak helyben használható dokumentumok köre a Használati szabályzat 2.2 pont alatt megtalálható.
 4. Szakdolgozat, folyóirat, doktori disszertáció kérőlap kitöltésével igényelhető, melyek másnap 9.00 órától állnak az olvasó rendelkezésére.
 5. Az emeleten található számítógépparkban 3 számítógépen érhető el a könyvtár katalógusa, 10 számítógépen biztosítunk ingyenes Internet-hozzáférést és 4 számítógép használható szövegszerkesztésre.
 6. Az internetes számítógépek használata minden beiratkozott olvasó számára ingyenes.
 7. Az olvasónak használat előtt fel kell iratkoznia, ahol megadja nevét, valamely egyértelmű azonosítóját (általában Neptun-kód), a számítógép sorszámát és az időpontot.
 8. Egy olvasó egyszerre max. 30 percig használhatja az internetet, ha továbbra is szüksége van rá, akkor újra feliratkozhat. Ha nincs várakozó, akkor az internet korlátlan ideig használható.
 9. Az internetes gépeken tilos:
  - bármilyen törvénybe ütköző illegális tevékenység,
  - Chatelni,
  - üzleti célú tevékenységet folytatni,
  - letölteni bármit az internetről.
 10. Bármilyen adathordozót csak a szövegszerkesztésre használható számítógépekbe lehet elhelyezni.

9. Könyvtári tájékoztatás

 1. A számítógépes katalógus (OPAC), az adatbázisok és elektronikus folyóiratok, CD-ROM-ok, DVD-k használatához a szaktájékoztatók kérésre segítséget nyújtanak.
 2. A Könyvtár valamennyi munkatársa tájékoztatást nyújt a Könyvtár állományáról, a könyvtári rendszerről, az információs szolgáltatásokról.
 3. A szaktájékoztatók a használók kérésére irodalomkutatást, témafigyelést, sajtófigyelést végeznek térítés ellenében. A térítés díja: tételenként 20 Ft.


10. Könyvtárhasználati-, kutatásmódszertani órák

 1. A könyvtárhasználóknak igény szerint csoportos könyvtárhasználati-, kutatás-módszertani órákat tartunk előzetes megbeszélés alapján.
 2. A könyvtárhasználati órák keretében a használók megismerkedhetnek az Egyetemi Könyvtárral, használatának lehetőségeivel, gyűjteményével, szolgáltatásaival.
 3. A kutatás-módszertani órák keretében megismerkedhetnek a használók a dolgozatírás menetével, tartalmi és formai követelményeivel, az irodalomgyűjtéssel, a különböző hagyományos és nem hagyományos forrásokkal, melyeket a tanulmányaik és a dolgozatírás során felhasználhatnak.


Záradék

A könyvtárhasználó az 1997. évi CXL. Törvény 57 §. (4) pontja értelmében bármikor
kezdeményezheti a könyvtárhasználati szabályzat módosítását.

A Könyvtárhasználati szabályzatot nyilvánosságra kell hozni.

E szabályzat életbe lépésekor a 2002-ben elfogadott használati szabályzat érvényét veszíti.

 


Győr, 2009. május 25.


Figula Anikó
Mb. könyvtárigazgató