Szervezeti és működési rend

Preambulum

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (továbbiakban:Nftv.), a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.), a 30/2014. (IV.10.) EMMI rendelet az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatiról az Országos Dokumentumellátási Rendszerről szóló 73/2003. (V.28.) Korm. rendelet, a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet valamint a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény és a Széchenyi István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatával összhangban az Egyetemi Könyvtár és a könyvtári hálózat működésének rendjét a Széchenyi István Egyetem Szenátusa fogadja el


1. Általános rendelkezések

A szabályzat hatálya

(1.) A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának (továbbiakban: Könyvtár) Szervezeti és Működési Rendje meghatározza az Egyetem könyvtári hálózatának szervezetét, feladatát, a működésre vonatkozó alapvető szabályokat, a Könyvtár fenntartására és felügyeletére vonatkozó rendelkezéseket.

 (2.) A vonatkozó jogszabályokkal összhangban a Könyvtár és hálózatának feladata az egyetem dolgozóinak, hallgatóinak és egyéb könyvtárhasználóknak a tudományos és szakkönyvtári ellátása.

(3.) A szabályzat hatálya kiterjed:

 • a Központi Könyvtár és a könyvtári hálózat szervezetére, tevékenységére,
 • az Egyetemi Könyvtár valamennyi alkalmazottjára,
 • a könyvtári dokumentumokra,
 • a könyvtárhasználókra,
 • a fenntartóra.

(4.) A könyvtárak használatának és a szolgáltatások igénybe vételének rendjéről az egyes tagkönyvtárak használati szabályzata rendelkezik. A tagkönyvtárakat, azok elérhetőségét jelen szabályzat 1. sz. függeléke tartalmazza.

 
A Könyvtár jogállása

1.1. A könyvtár

a) elnevezése: Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár
b) elnevezésének rövidítése: SZE EK
c) székhelye: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
d) létesítésének időpontja: jogelőd Főiskolai Könyvtár 1974. március 1. Létesítését a 338/1974. sz. ügyiratban a Főiskola igazgatója rendelte el. Egyetemi Könyvtár 2002. január 1.
e) telefon: 96/503-441, 96/613-682, 96/613-559, 96/504-664, 96/566-736,
f) webcíme: http://lib.sze.hu
g) e-mail címe: konyvtar@sze.hu
h) elnevezésének idegen nyelvű változatai:

Széchenyi István University
University Library

Széchenyi István Universität
Universitätsbibliothek

i) Az Egyetemi Könyvtár küldetésnyilatkozatát a web-lapján teszi közzé: „A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára az egyetemen folyó oktató, nevelő, tudományos, kutató, valamint tanulmányi és közművelődési munkát segítő szervezeti egység, amely az egyetem szakirodalmi információs központjaként működik.

A tudásalapú társadalom alapintézményeként mindenki számára biztosítja a hozzáférést a dokumentumokhoz és az információkhoz, segíti az egész életen át tartó tanulást, a művelődést. Könyvtárunk küldetését a folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a használói igények minőségi kiszolgálásával, a könyvtárosok szakmai felkészültségével valósítja meg.”

1.2. A Könyvtár fenntartója a Széchenyi István Egyetem. A Könyvtár a Szenátus által meghatározott költségvetési keretből és pályázati forrásokból látja el állománygyarapítási feladatait, nem önálló gazdálkodási egység. A fenntartó biztosítja a könyvtári és szakirodalmi tájékoztatási tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi, személyi feltételeket.

1.3. A fenntartó jogai:

 • meghatározza a könyvtár feladatait, működési keretét;
 • jóváhagyja az Egyetemi Könyvtár szervezeti és működési rendjét;
 • munkáltatói jogokat gyakorol.

1.4. A Könyvtár szakmai és törvényességi felügyeletét az ágazati minisztérium, közvetlen felügyeletét az Egyetem kancellárja, átruházott jogkörrel a kancellár által kijelölt egyetemi vezető látja el.

1.5. A Könyvtár pecsétje: kör alakú, közepén a Magyar Köztársaság címere; körben szövegfelirat: Széchenyi István Egyetem, Egyetemi Könyvtár, GYŐR


2. A Könyvtár feladata

2.1. A Könyvtár elsőrendű feladata az egyetem kutató, oktató, nevelő, tudományos és közművelődési munkáját segítő, támogató minőségi szolgáltatások biztosítása. Ennek érdekében törekszik az Egyetemen oktatott és kutatott tudományok hazai és nemzetközi szakirodalmának beszerzésére, rendszerezésére, feltárására és rendelkezésre bocsátani a felsőoktatás, a téma szakemberei és az érdeklődők számára.

2.2 A Könyvtár információs rendszerével, gyűjteményével, szolgáltatásaival biztosítja az Egyetem oktató, kutató és tanulmányi munkájához szükséges szakirodalmi tartalom-szolgáltatást és a könyvtári információs ellátást a hagyományos és elektronikus dokumentumok beszerzése, szakszerű feltárása révén.

2.3. A Széchenyi István Egyetemen a Könyvtár látja el a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) működtetésének szakmai felügyeletét.

2.4. Gyűjti, megőrzi és nyilvántartja az egyetem történeti értékű dokumentumait, biztosítja a gyűjtemény használatát.

2.5. Használó-képzés keretében megismerteti a hallgatókat az információkeresés és a szakirodalom-használat korszerű módszereivel.

2.6. A Központi Könyvtár és az Apáczai Csere János Kar Könyvtára nyilvános, a Deák Ferenc Állam és Jogtudományi Kar Könyvtára és a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára nem nyilvános könyvtár.

2.7. A nyilvános könyvtárak biztosítják a Kultv. 54 § (1) bekezdésében foglalt alapkövetelményeket és a Kultv. 55§ (1) bekezdésében meghatározott alapfeladatokat.

2.8. Az Egyetemi Könyvtári hálózat szolgáltatásokat biztosít minden olyan állampolgár számára, aki hozzáférést igényel a könyvtárak különféle információs forrásaihoz, elfogadja a Könyvtár Használati Szabályzatot.

2.9. A Könyvtár részt vesz a szakterületi koordinációban, együttműködik az országos és regionális szakkönyvtárakkal, valamint a területen működő különféle típusú könyvtárakkal.

2.7. Részt vesz az Országos Dokumentumellátó Rendszer (ODR) működtetésében, és teljes gyűjteményéből szolgáltat az ODR-ben.

2.8. Részt vesz országos tartalomszolgáltatásban (MATARKA, MOKKA).

2.9. Pályázati tevékenységet folytat, együttműködik más pályázatok megvalósításában.

2.10. Részt vesz az informatikus-könyvtáros képzésben, a hallgatók számára gyakorlati képzési helyként működik.

2.11. Részt vesz a szakterületi és területi szakmai szervezetekben, ennek keretében fogadja és közvetíti más könyvtárak szolgáltatásait.


3. A Könyvtár gyűjtőköre és az állomány alakítása

3.1. Az egyes tudományterületek szakirodalmának gyűjtési alapelveit és arányait az Egyetemen folyó oktató-nevelő, tudományos és kutatómunka igényei határozzák meg.

3.2. A gyűjteményépítő tevékenységet az országos jogszabályok, az egyetem által meghatározott kritériumok (képzési portfólió) határozzák meg. A könyvtári gyűjtemény építése a racionális és költségtakarékos működést szem előtt tartva történik.

3.3. A gyűjtőköröket részletesen a jelen szabályzat mellékletét képező „Gyűjtőköri szabályzat” tartalmazza.

3.4. A Könyvtár tervszerűen, a könyvtári hálózat egészére kiterjedően összehangoltan gyarapítja állományát és gondoskodik annak védelméről.

3.5. Az Egyetem egységei által közzétett kiadványokból meghatározott példányszámot megőrzésre az Egyetemi Archívumban tárolja.

3.6. A Könyvtár gyűjti, feldolgozza és hozzáférhetővé teszi az Egyetem oktatóinak, kutatóinak szakirodalmi publikációit, az Egyetemen megvédett doktori disszertációkat, az Egyetemen készült szakdolgozatokat, diplomamunkákat, melyeket 2015-től adatbázisban tárol. Közreműködik az Egyetemen keletkezett alkotások gyűjtésében és közvetítésében.

3.7. Állományában hagyományos, nem hagyományos és digitális dokumentumok egyaránt megtalálhatók.

3.8. Az Egyetemen keresztül bármilyen pénzügyi forrásból beszerzett szakirodalom részét képezi a Könyvtár gyűjteményének.


4. A könyvtári állomány gyarapítása, feltárása, állományvédelem

4.1. A Könyvtár állományát vásárlás, kötelespéldány, ajándék, hagyaték és csere útján gyarapítja.

4.2. A Könyvtár az állomány folyamatos gyarapításáról – a kancellár jóváhagyásával- a költségvetésben biztosított keret felhasználásával központilag gondoskodik.

4.3. A Könyvtár az állomány fejlesztése érdekében kül- és belföldi intézményekkel cserekapcsolatot létesít.

4.4. A Könyvtár kötelespéldányként gyűjti az Egyetem oktatóinak, kutatóinak az Egyetem kiadásában megjelent könyveit, publikációit.

4.5. A Könyvtár köteles az állományt megfelelő raktári rendszerben tárolni, feldolgozni, korszerűsíteni, megőrzéséről időtálló módon gondoskodni.

4.6. A Könyvtár állományát integrált könyvtári számítógépes rendszerben tartja nyilván, gyarapítja, feldolgozza és a számítógépes katalógusban feltárja.

4.7. A Könyvtárba beérkezett dokumentumok leltári állományba vételére egyedi leltárkönyv van rendszeresítve, melyet hitelesíteni kell.

4.8. A Könyvtár alapvető nyilvántartásai:

 • Csoportos leltárkönyv
 • Egyedi leltárkönyv (2014-től számítógépes nyilvántartás)
 • Letéti állomány nyilvántartása
 • Számítógépes katalógus (OPAC)
 • Olvasói nyilvántartás
 • Kölcsönzési nyilvántartás
 • Könyvtárközi kölcsönzés nyilvántartása

4.9. A könyvtár állományának védelmére a 3/1975. (VIII.17.) KM-PM együttes rendelet, illetve a mindenkori hatályos jogszabályi rendelkezések az irányadóak.

4.10.A Központi Könyvtár állományának védelmét szolgálja az állományvédelmi rendszer is.


5. A Könyvtár szolgáltatásai

5.1. A Könyvtár a szolgáltatásait a könyvtári hálózaton keresztül biztosítja.

5.2. A Központi Könyvtár és az Apáczai Csere János Kar könyvtára nyilvános könyvtár. Az egyetem oktatói, dolgozói és hallgatói mellett igénybe vehetik mindazok az olvasók, akik a könyvtár gyűjtőkörének megfelelő szakterületen kívánnak szakirodalmi információs szolgáltatásokat igénybe venni.

5.3. A Könyvtár szolgáltatásainak egy részét a Kultv. 56. § (2) pontja alapján térítésmentesen biztosítja. A térítéses és térítésmentes szolgáltatásokat a Használati szabályzat részletesen tartalmazza. A Könyvtári hálózat az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

 • Beiratkozás
 • Helyben használat
 • Elektronikus szolgáltatások (adatbázisépítés, adatbázis-használat, online szolgáltatások)
 • Kölcsönzés
 • Könyvtárközi kölcsönzés
 • Hosszabbítás
 • Előjegyzés
 • Reprográfiai szolgáltatás, szkennelés, nyomtatás
 • Információbróker szolgáltatás
 • Szakirodalmi tájékoztatás, szakirodalmi kutatás
 • Információs kiadványok összeállítása
 • Bibliográfiák készítése
 • Használóképzés, könyvtárhasználati-, kutatásmódszertani órák tartása
 • Iparjogvédelmi tanácsadás (PATLIB)

5.4. A Könyvtár saját honlapot működtet, mellyel elősegíti a könyvtári szolgáltatások megismertetését, a szolgáltatások igénybe vételének módját, az oktatást, tanulást és kutatást segítő információk közvetítését.

5.5. A Könyvtár használatának és a szolgáltatások igénybe vételének rendjéről az Egyetemi Könyvtár Használati Szabályzata rendelkezik, mely a jelen szabályzat mellékletét képezi.

5.6. A Könyvtár nyitva tartási rendjéről a Használati Szabályzat intézkedik.


6. A Könyvtár szervezete és működése

6.1. Az Egyetemen Egyetemi Könyvtári hálózat működik. A hálózat tagjai: a Központi Könyvtár, a Deák Ferenc ÁJK Könyvtára, az Apáczai Csere János Kar Könyvtára (továbbiakban: AK könyvtára), a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára (továbbiakban: MÉK könyvtára).

6.2. A Könyvtár élén a kancellár által kinevezett könyvtárigazgató áll.

6.3. A könyvtárigazgató feladata:

 • képviseli a Könyvtári hálózat valamennyi tagját a felettes és külső szervek, illetve társadalmi szervezetek előtt;
 • felelős a Könyvtár állományáért és egyéb vagyonáért, a könyvtári, pénzügyi, munkaügyi és más jogszabályok betartásáért, végrehajtásáért, végrehajtatásáért;
 • teljesítésigazolási jogkört gyakorol a vonatkozó egyetemi szabályzatok szerint;
 • tervezi, szervezi, irányítja, koordinálja és ellenőrzi a könyvtári hálózat éves munkáját;
 • javaslatot tesz a Rektornak, a Kancellárnak, a Szenátusnak a Könyvtár működésére és fejlesztésére vonatkozóan;
 • meghatározza a Könyvtár munkarendjét, működésének szabályait, a dolgozók munkakörét;
 • elkészíti, aktualizálja a dolgozók munkaköri leírását a belső szabályzatokat, gondoskodik azok végrehajtásáról;
 • gondoskodik a Könyvtár dolgozóinak szakmai képzéséről, illetve továbbképzéséről a hatályos jogszabály (1/2000.NKÖM rendelet) szerint;
 • elkészíti a Könyvtár éves munkatervét és fejlesztési terveit, gondoskodik végrehajtásukról, összeállítja a könyvtár beszámolóit, jelentéseit;
 • gondoskodik a Könyvtár részére biztosított költségvetési keret és a bevételek tervszerű, a pénzügyi jogszabályokkal és egyetemi szabályzatokkal összehangolt felhasználásáról;
 • a tagkönyvtárakkal közösen meghatározza a Könyvtár stratégiai tervét;
 • kapcsolatot tart az egyetem vezetésével, oktatóival, az oktatási és más szervezeti egységekkel;
 • kiépíti és fejleszti a Könyvtár szakmai és társadalmi kapcsolatait a hazai és külföldi társintézményekkel;
 • együttműködik a szakszervezettel és más társadalmi szervezetekkel, illetve azok vezetőivel, képviselőivel;
 • részt vesz az Egyetemi Könyvtárvezetők Kollégiumának munkájában;
 • részt vesz az Informatikai és Könyvtári Szövetség munkájában;
 • képviseli az Egyetemet az MTMT szakmai munkájában;
 • irányítja a Könyvtár pályázati és minőségbiztosítási tevékenységét.

 6.4. A könyvtárigazgatót távollétében az általa kijelölt osztályvezető helyettesíti.

 6.5.A Könyvtár szervezeti egységei:

 6.5.1. Központi Könyvtár

 6.5.1.1. Állományalakító- és feldolgozó osztály

 Az osztály munkáját az osztályvezető szervezi, irányítja.

Az osztály feladata:

 • dokumentumok megrendelése (könyvek, folyóiratok), közbeszerzés előkészítése;
 • a Könyvtár állományának tervszerű gyarapítása, nyilvántartása, feldolgozása;
 • könyvtári számítógépes adatbázis (katalógus) építése;
 • kari könyvtárak állományának (MÉK, DF ÁJK) nyilvántartása, feldolgozása;
 • folyamatosan gondozza a könyvtár állományát, előkészíti a jogszabályban előirt állományellenőrzést (leltározást);
 • elvégzi a selejtezést;
 • retrospektív állomány-feldolgozást végez;
 • adatbázis-építés, adatbázis-fejlesztés;
 • e-dokumentumtár építése (szakdolgozatok, PhD dolgozatok, publikációk, e-tananyagok);
 • kapcsolattartás az egyetem oktatóival/kutatóival, tanszéki adminisztrátorokkal beszállítókkal.
 • részt vesz a Könyvtár programjainak tervezésében, szervezésében.

 6.5.1.2. Olvasószolgálati- és tájékoztató osztály

 Az osztály munkáját az osztályvezető szervezi, irányítja.

Az osztály feladata:

 • az olvasók, a könyvtárhasználók használók igényeinek minőségi kielégítése, szaktájékoztatás;
 • helyben olvasás, kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés biztosítása;
 • a könyvtárhasználók személyes adatainak nyilvántartása a jogszabályok betartásával;
 • az időszaki kiadványok, az állomány rendjének biztosítása;
 • a raktári állomány kezelése;
 • könyvtári PR-tevékenység;
 • könyvtári bemutatók rendezése;
 • a letétek, tagkönyvtárak szakmai módszertani segítése;
 • szóbeli és írásbeli tájékoztatás nyújtása;
 • panaszkezelés;
 • adatbázis-építés;
 • információs kiadványok, bibliográfiák készítése, szerkesztése;
 • információs szolgáltatások megrendelése, nyilvántartása és közvetítése;
 • közreműködés a hallgatók szakirodalmi forrásismereteinek oktatásában;
 • a számítógépes adatbázisok kezelése, ismertetése, használata
 • részt vesz a Könyvtár programjainak tervezésében, szervezésében.

6.5.1.3. Szakreferensi hálózat

A szakreferensek munkájának koordinálása, szervezése az intézményi adminisztrátor hatásköre.

 • Tagjai azok a magasan képzett könyvtárosok, akiket adott szakterülete(ke)n megszerzett ismereteik, készségeik és könyvtárosi felkészültségük alapján az Egyetemi Könyvtár az egyetemi tanszékek és a könyvtár közötti kapcsolattartással bíz meg.
 • A szakreferensi hálózat osztályokon átívelő rendszer.
 • Célja, hogy az Egyetemi Könyvtár hagyományos és virtuális gyűjteményeivel, szolgáltatásaival a leghatékonyabban támogassa az Egyetem oktató/kutató munkáját.

 A szakreferens feladata:

 • kapcsolattartás a tanszékek, doktori iskolák oktatóival/kutatóival;
 • publikációs adatbázis építése, karbantartása a tanszékek oktatóinak/kutatóinak (MTMT);
 • szaktájékoztatásban való részvétel;
 • specifikus tájékoztatás a tanszékek igényeihez igazodva;
 • folyamatosan tájékozódik az új információforrásokról, beszerzési javaslatokat tesz;
 • figyelemmel kíséri az oktatók/kutatók, hallgatók szakirodalmi információs igényeit;
 • oktatást, képzést, konzultációt tart.

 6.5.2. Apáczai Csere János Kar Könyvtára

A könyvtár munkáját az igazgató útmutatásai alapján az általa kijelölt munkatárs (koordinátor) koordinálja.

Az AK könyvtára nyilvános könyvtárként az oktatóknak, kutatóknak, hallgatóknak és külső olvasóknak biztosítja szolgáltatásait:

 • szaktájékoztatás;
 • helyben olvasás, kölcsönzés;
 • a könyvtárhasználók személyes adatainak nyilvántartása a jogszabályok betartásával;
 • az időszaki kiadványok, az állomány rendjének biztosítása;
 • javaslatot tesz szakirodalom beszerzésére
 • szóbeli és írásbeli tájékoztatás nyújtása;
 • panaszkezelés;
 • a könyvtár állományának tervszerű gyarapítása, nyilvántartása, feldolgozása;
 • könyvtári számítógépes adatbázis (katalógus) építése;
 • folyamatosan gondozza a könyvtár állományát, előkészíti a jogszabályban előirt állományellenőrzést (leltározást);
 • elvégzi a selejtezést;
 • adatbázis-építés, adatbázis-fejlesztés;

6.5.3. Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar Könyvtára

A könyvtár nem nyilvános könyvtár, munkáját az igazgató szervezi, irányítja, elsősorban a jogi kar oktatóinak, hallgatóinak biztosítja a szolgáltatásait:

 • az olvasók, a könyvtárhasználók használók igényeinek minőségi kielégítése, szaktájékoztatás;
 • helyben olvasás, kölcsönzés;
 • a könyvtárhasználók személyes adatainak nyilvántartása a jogszabályok betartásával;
 • az időszaki kiadványok, az állomány rendjének biztosítása;
 • javaslatot tesz szakirodalom beszerzésére;
 • adatbázis-építés;
 • szóbeli és írásbeli tájékoztatás nyújtása;
 • panaszkezelés;

6.5.4. Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar Könyvtára

A MÉK könyvtára nem nyilvános könyvtár, munkáját az igazgató szervezi, irányítja.

 • az olvasók, a könyvtárhasználók használók igényeinek minőségi kiszolgálása, szaktájékoztatás;
 • helyben olvasás, kölcsönzés;
 • a könyvtárhasználók személyes adatainak nyilvántartása a jogszabályok betartásával;
 • az állomány rendjének biztosítása;
 • javaslatot tesz szakirodalom beszerzésére;
 • szóbeli és írásbeli tájékoztatás nyújtása;
 • folyamatosan gondozza a könyvtár állományát, előkészíti a jogszabályban előirt állományellenőrzést (leltározást);
 • elvégzi a selejtezést
 • panaszkezelés


7. Minőségmenedzsment

A Könyvtár minőségbiztosítási rendszere beépül az Egyetem minőségbiztosítási rendszerébe. A Könyvtár a Minőségügyi Kézikönyvben megfogalmazottakat tekinti irányadónak a minőségfejlesztési feladatok elvégzéséhez. A Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer szerint rendszeres önértékelést végez. A minőségbiztosítási feladatok elvégzését a Minőségirányítási Tanács irányítja. A Minőségirányítási Tanács az ügyrendben megfogalmazottak szerint működik.


8. Hatáskör, jogkör

8.1. A könyvtárigazgató esetében a kinevezési, munkáltatói és fegyelmi jogkört, a kancellár gyakorolja.

8.2. A dolgozók esetében a kinevezési, munkáltatói jogkört a kancellár, a fegyelmi jogkört a könyvtárigazgató gyakorolja az egyetemi jogosultságok és a Munkaügyi Szabályzat, illetve a vonatkozó jogi rendelkezések alapján.

8.3. A Könyvtár igazgatója a munkaköri leírásokban határozza meg a dolgozók feladatait, hatáskörét, jogkörét, felelősségét.

8.4. A Könyvtár munkarendjét, a szervezeti egységeinek a gyűjtőkörét, a könyvtár(ak) használatát a jelen szabályzat mellékletét képező dokumentumok határozzák meg.


9.  Gazdálkodás

9.1. Az Egyetemi Könyvtár fenntartási, működtetési költségeit az egyetemi költségvetés határozza meg.

9.2. A könyvtári feladatok ellátáshoz szükséges költségeket a vonatkozó jogszabályok szerint a költségvetésben elkülönítve jelenik meg.

9.3. A költségvetési keretek felhasználására, valamint minden más gazdasági vonatkozású könyvtári tevékenységre az érvényes jogszabályok, illetve az egyetemi szabályozások vonatkoznak.

9.4. A könyvtári állomány nyilvántartásáról, a társadalmi tulajdon védelméről az érvényes jogszabályok és a jelen szabályzat mellékleteit képező szabályzatok rendelkeznek.

9.5. Az Egyetemi Könyvtár tulajdonának védelméért a könyvtár valamennyi dolgozója felelős.


Zárórendelkezések

1. Az itt és a mellékletekben nem szabályozott kérdésekben az érvényes jogszabályokat és az Egyetem szabályzatait kell alkalmazni.

2. Az Egyetemi Könyvtár Szervezeti és Működési Rendje az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának melléklete.

3. Az SZMR a Szenátus általi elfogadás napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a 2014. június 30-án elfogadott SZMR hatályát veszti.

Győr, 2017. január 30.

Dr. Földesi Péter
rektor

Dr. Filep Bálint
kancellár

 

Záradék

A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtárának Szervezeti és Működési Rendjét az Egyetem Szenátusa megtárgyalta és 47/2017 (I.30.) határozatával elfogadta.

 

Mellékletek:

 • Gyűjtőköri szabályzat
 • Könyvtárhasználati szabályzat
 • Állomány-feldolgozási szabályzat
 • Letétkezelési szabályzat
 • Rugalmas munkaidő igénybevételének szabályzata

A Szervezeti és Működési Rend pdf-formátumban is elérhető.