Történet

      A Kar levéltárában az egyik jogelőd intézmény, a győri állami elemi népiskolai tanítóképző iratai között 1875-től fellelhetők a könyvtári könyvjegyzékek.

      1959-ben a Felsőfokú Tanítóképző Intézet létrejöttével egy időben kezdte meg működését a jogelőd intézmények és a korábban megszűnt tanítóképzők értékes könyvállományával kiegészülve a jelenlegi könyvtár. A felsőfokú tanítóképzés minőségi igényei a könyvtárral szemben egyre növekvő szakmai követelményeket támasztottak. Megindult a kurrens pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani művek beszerzése, elkezdődött a katalógusok építése.

  

A FŐISKOLA KORSZAKA

   1975-től a felsőfokú tanítóképző intézet főiskola lett. A pedagógiai jellegű gyűjtemény új állományrészekkel egészült ki a szakkollégiumi igényeknek megfelelően. A hallgatói létszám és az állomány folyamatos növekedése szükségessé tette az alapterület állandó bővítését az épület adta lehetőségeken belül, valamint a különféle szolgáltatások tereinek differenciálását.   Mindez a központi könyvtár folyamatos felújítását, korszerűsítését, automatizálását jelentette.  1991-től idegen nyelvi letéti könyvtár támogatta a nyelvoktató-képzést. A könyvtár alapterülete 1996-ra 540 m2 –re bővült. A főiskola a személyi és az infrastrukturális feltételeket a képzés mennyiségi és minőségi igényeinek változásaihoz biztosította. 

  A számítógépesítés első lépéseként 1990-től a könyvek és a szakdolgozatok adatbázisainak építése kezdődött el a Micro-Isis 2.3 számítógépes könyvtári programmal. 1995-től FEFA pályázatok segítségével indult az ALEPH integrált könyvtári rendszer telepítése. Elsőként az új könyvek katalogizálása, majd 1997-től az állománygyarapítás, 1998 szeptemberétől a kölcsönzés munkafolyamatai e rendszer keretében történnek. Az új beszerzések feldolgozása mellett folyamatos volt a konverzió. Így mára a könyvtári állomány 95%-a feldolgozott. Adatbázisunk helyi hálózaton és 1998 óta Interneten is hozzáférhető. 

  

AZ ELSŐ EGYETEMI INTEGRÁCIÓ IDŐSZAKA  

   2000-től könyvtárunk - egyetemi integráció következtében - a Nyugat-Magyarországi Egyetem közgyűjteményi hálózatának önálló tagkönyvtára lett. Fő feladata az integrációval nem változott: már az egyetem keretein belül, szakmai önállóságának teljes megtartásával a Karon folyó oktató, képző, tudományos és művészi munka segítése az aktuális képzési és kutatási szakirányokhoz tartozó szakirodalom beszerzésével, feltárásával és az információk használókhoz való eljuttatásával. Szolgáltatásai tehát elsősorban az oktató- és a kutatómunka támogatására, valamint a kutatási módszerek elsajátíttatására irányultak/irányulnak.

   A hallgatói létszám jelentős növekedése mellett egyre nagyobb hangsúly helyeződött az egymásra épülő és egyre sokrétűbb szakprofilú képzésre. A szélesedő képzési palettát követte a könyvtár gyűjtőkörének tartalmi, dokumentum- és kiadványtípusok szerinti változása. A szociálpedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája, felnőttképzés, idegenforgalom- és szálloda, gyógytestnevelés, később rekreáció, gyógypedagógia, logopédia, humánerőforrás-menedzsment területén a kurrens szakirodalom beszerzésével az új szakok információs bázisának megalapozása és bővítése történt.

   Az ALEPH integrált számítógépes rendszer folyamatosan frissülő moduljai segítségével a könyvtári munkafolyamatok az állománygyarapítástól a kölcsönzésig, saját szerveren megbízhatóan működnek. 2010 nyarán áttértünk az ALEPH integrált rendszer új, 518-as verziójára, amely további lehetőségeket nyújtott a szolgáltatások fejlesztésére, pl. az olvasó sms ill. e-mail üzenetet is kaphat a kölcsönzéseinek lejártáról. 2010-től a folyóiratok érkeztetése, nyilvántartása és kölcsönzése is az ALEPH rendszerben történik. A frissítéssel egyidőben a könyvtár új szerver kapott.

   A tananyagok egy részének digitalizálásával és az ALEPH e-tananyag moduljának használatával arra törekedtünk, hogy a hallgatók meghatározott csoportjai számára a kötelező irodalom egy részét hálózaton belül rendelkezésre bocsássuk, így lehetőség nyílt arra is, hogy a szerzői joggal védett ill. kis példányszámban vásárolt művek részleteit tér- és időbeli korlátozás nélkül elérhessék.

   Az információkeresési és digitális kompetenciák fejlesztése révén a könyvtár fontos szerepet tölt be a tanulás támogatásában. Több szak felkérésére az órarendbe épített kutatásmódszertan tananyag egy-egy témájában a könyvtárosok órákat tartanak, valamint gyakorlati terepet és szakmai segítséget biztosítanak a tanszéki oktatók által tartott könyvtárhasználati ismeretek tantárgy tanításához.

   Oktatók, PhD hallgatók számára rendszeres az EISZ, az EBSCO ill. más online információforrások bemutatása. Olvasóink egyre nagyobb számban használják önállóan a megismertetett adatbázisokat.

   A könyvtári tájékoztatás az integrált könyvtári rendszerre, a saját és távoli adatbázisok használatára épül. A könyvtári (és részben a kari) számítógépekről több forrás elérhető, hozzáférhető a beiratkozott olvasók számára az EISZ, az EBSCO, a WBIS, a NAVA. Egyedi kérésre biztosítjuk az EBSCO otthoni elérését.

   Saját feldolgozású, tízezer címből álló folyóiratcikk-adatbázist építünk, így az állományban megtalálható friss szakirodalom feltárása és elérése naprakész. Az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) használatához, oktatásához kapcsolódó képzések tapasztalatával kari koordinátorként könyvtáros kollégák segítették karunk oktatóit saját publikációik feltöltésében, annak ellenőrzésében, különös tekintettel a kari akkreditációra.

   Az önkiszolgáló reprográfiai szolgáltatások bevezetésével (fénymásolás, szkennelés, nyomtatás) a könyvtárosok feladata lett a technikai segítségadás mellett a feltöltőkártyák árusítása, a program számítógépes és pénzügyi kezelése. 2012-től  7500 szakdolgozat teljes szöveggel elérhetővé vált az Egyetemi Tudástárban. Megkezdődött az intézmény történetére vonatkozó dokumentumok, főként az elmúlt évtizedek fényképgyűjteményei, valamint a sajtófigyelés digitalizálása. A könyvtár honlapján online tájékoztatást vezettünk be, a szolgáltatás qr kóddal is elérhető, nyitvatartási időben.

   Önálló, folyamatosan frissített honlapot (www.ak.nyme.hu/konyvtar) hoztunk létre, valamint megjelentünk közösségi oldalon (Facebook).

  Számos rendezvény szervezését vállalta a könyvtár: könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, workshopok, Kutatók Éjszakája rendezvényei, hallgatók számára szervezett nagysikerű 20 órás tanfolyam, kiállítások, szakmai napok emléke, kari kiadványok  őrzik sokoldalú tevékenységét.

   A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 44. és a 46. vándorgyűlése lebonyolításában aktív résztvevő volt könyvtárunk, együttműködve a győri könyvtárakkal, valamint a NYME könyvtáraival.

   2008-ban és 2015-ben szakfelügyelői ellenőrzés keretében - kiemelve a magas színvonalú szolgáltatásokat - kiváló értékelést kapott könyvtárunk.  

Infrastruktúra

  2011 jelentős mérföldkő a Kar és könyvtára történetében. Új, modern tudástér létesült pályázati forrásból, amit a főépület tetőterében alakítottak ki közel 1000 m2-en. Az építkezés során az új könyvtár építési munkálatainak figyelemmel kísérése, a belsőépítészeti tervezésbe, berendezésbe való bekapcsolódás jelentette a legnagyobb feladatot. 2010 májusától az eredeti, földszinti, központi helyén működött a könyvtár, átmenetileg rosszabbodó körülmények között. Az építkezés miatt megszűnt a korábbi kölcsönző és folyóirat-olvasó, így ablaktalan, fűtetlen folyosón elhelyezett kölcsönző-részleggel igyekeztünk biztosítani könyvtár szolgáltatásait, változatlanul magas színvonalon, teljes nyitva tartási időben. Könyvtárunk ebben az időszakban is megfelelően ellátta feladatait.

   2010 októberében az építőktől ünnepélyes külsőségek között átvette a Kar az új teret, a műszaki átadás december elejére valósult meg. Akadálymentesített megközelítés, tűzvédelem, impozáns belső terek, igényes berendezés jellemzi az új könyvtárat. A könyvtár költözésére 2011. január 10-22. között került sor. Önerővel, hét könyvtárossal és diákmunka keretében megbízott hallgatók segítségével került helyére az ötvenezer kötetnyi könyv, médiatár, iroda. Mindössze kétheti zárva tartás után, január 24-én már kinyitott és szolgáltatott az új helyszínen könyvtárunk. Az olvasók azonnal megszerették, közkedvelt tanulási szintérré vált az új tudástér.  A látogatók száma emelkedett. Bár hallgatóink négy oktatási épület között ingáztak, mégis találtak időt a könyvtárlátogatásra. Ezt segítette a napi tíz órás nyitvatartási idő, a szombati ügyelet is. A modern, kellemes környezet 110 ülőhellyel, kényelmes bútorokkal vonzza az olvasókat, s mivel a könyvállomány áttekinthetőbbé vált, könnyebben keresnek, jobban eligazodnak. Az idegen nyelvi könyvtár átköltöztetésével a korábbi napi két óra helyett teljes nyitvatartási időben hozzáférnek olvasóink ezekhez a dokumentumokhoz is.  Az elmúlt években naponta 260-300 főre tehető a látogatók száma.

  Az elektronikus szolgáltatásokat a 2012-ben telepített 30 vékonykliens és a hozzá szükséges szerver, több PC, hálózati nyomtató/szkenner/fénymásoló biztosítja. Alacsony energiafelhasználású, zajtalan és központi menedzselési lehetőségekkel bíró munkaállomások működnek a könyvtárban.

 

Személyi feltételek

   A könyvtárban korszerű ismeretekkel, megfelelő kompetenciákkal rendelkező szakemberek dolgoztak/dolgoznak. A heti 6 napon, 51 órában nyitva tartó könyvtárban 2010-ig 13 fő, 2012-ig 10 fő, majd 7 fő biztosította a színvonalas működést.  A könyvtár munkatársai lehetőség szerint a különböző szakmai képzéseken vettek részt: 2 fő digitalizálási tanfolyamot végzett, 1 fő iparjogvédelmi adatkezelést, 1 fő MTMT és ODR tanfolyamot, 2 fő minőségbiztosítási képzésben vett részt, 1 fő e-Magyarország ügyintézői, 2 fő szakértői és 1 fő szakfelügyelői minősítést kapott. 1 fő főiskolai, 3 fő egyetemi diplomát szerzett.

   A szakmai és közéleti szerepvállalása során a kari könyvtár tagja a Magyar Aleph Csoportnak, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének, az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek. A könyvtárvezető tagja a NYME Közgyűjteményi Bizottságának, tanácskozási joggal meghívott a Kari Tanács üléseire és részt vesz az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma munkájában.

   Siposné Major Erika a NYME Közalkalmazotti Tanácsában a Kar választott képviselője hat éven át, Nagy Éva kari tanácstag és az MTMT intézményi koordinátora.

 

A MÁSODIK INTEGRÁCIÓ UTÁN

   2016. január 1-től kormánydöntés értelmében a Kar a Széchenyi István Egyetemhez csatlakozott. Az integráció következtében a kari könyvtár az Egyetemi Könyvtár szervezetéhez kapcsolódva, változatlan helyen, kisebb létszámmal (5 fő könyvtárossal) működik tovább. Feladatai, tevékenysége nem változott: továbbra is a Karon folyó oktatás, képzés, kutatás és a művészi alkotómunka támogatása szakirodalommal és szakirodalmi információk biztosításával. A Kar információs bázisaként képzési és kutatási tevékenységet is végez, emellett közművelődési feladatokat is ellát. A jelentős külső igényeket a könyvtár földrajzi elhelyezkedése és gyűjtőköre határozza meg: főként a régió pedagógusai, más intézmények hallgatói, valamint határon túli magyar tanítók veszik igénybe a szolgáltatásokat.

   Könyvtárunk alapfeladatai mellett gyűjti és megőrzi, digitalizálja a Kar történeti értékű dokumentumait, biztosítja a gyűjtemény használatát. A kari könyvtár pedagógiai szakkönyvtári jellegéből adódóan az országos dokumentum-ellátási rendszerben is szerepet vállal. A könyvtár nyilvános, külső olvasói főként a régió pedagógusai, határon túli magyar tanítók és más egyetemek hallgatói. Különgyűjteményeket tart fent és gondoz, ezek: Pedagógiai múzeumi gyűjtemény, Médiatár, Levéltári gyűjtemény, Idegen nyelvi könyvtár.

A könyvtár vezetői:

1970-1991 Dr. Tóthné V. Koczor Judit; 1980-82 megbízott Téglási Ágnes

1991-1997 Scharek Béláné

1997-2017 Siposné Major Erika

   A könyvtár korábbi és jelenlegi munkatársai: Farkas Mónika, Foglszinger László, Gallyas Mónika, Horváth László, Jósvai Jánosné, Kiss Eszter, Kucska Ferenc, Lakatos Ferencné, Lilikné Csákány Andrea, Nagy Éva, Nagy Lenke, Nagy Margaréta, Németh Márta, Pernesz Marianna, Scharek Béláné, Siposné Major Erika, Somogyi Dávidné, Szabóné Takács Krisztina, Szűcs Ibolya, Takács Péter, Téglási Ágnes, Tóth Zsófia, Tóth Bettina, Varga Henriette, Vincze Ildikó, Volena Koczor Judit.