2012. augusztusi újdonságok

Gazdaságtudomány:

 • A családi pótlék megállapításának és folyósításának szabályai
 • Gazdaságtudományi közlemények
 • Innovációs verseny
 • A községi tanács költségvetése
 • A nemzetközi gazdasági kapcsolatok a XXI. században
 • Pénzlexikon
 • Regionális innovációs képesség, versenyképesség és fenntarthatóság
 • Stronger Germany in weaker Europe
 • Vállalati versenyképesség és az állam szerepe 


Jogtudomány:

 • VII. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2011
 • 1847-1848-dik évi országgyűlési törvény-czikkek
 • Az 1869-ik évi törvények gyűjteménye
 • Állam és közösség
 • Az anyagi fegyelmi jog fontosabb kérdései
 • Baintner János: Az ausztriai általános magánjog alaptanai, tekintettel a római jogra s a franczia és szászországi polg. törvénykönyvre
 • Bónis György: Középkori jogunk elemei 
 • A Brüsszel I. rendelet reformja
 • A büntető perrendtartás
 • Cchikvadze, Viktor Mihajlovic: A szovjet bíróság feladata az emberek tudatában lévő kapitalista csökevények elleni harcban
 • Cséffán József: A Munka Törvénykönyve és magyarázata
 • Cséffán József: Segédlet a Munka Törvénykönyvéhez 
 • Dikaiosz logosz
 • Egészségügyi jogszabályok gyűjteménye. IV. kötet
 • Elemzések a közszféra korrupciós kockázatairól
 • Emberi jogi garanciák és a nemzetközi migráció
 • Erdős Béla: Ingatlan perek 
 • Európai jogi kultúra
 • Farkas Sándor: A garázdaság bűntette 
 • Fehér László: A tanácsi dolgozók munkaügyi kérdései
 • Gombos Katalin: Az Európai Unió jogának alapjai 
 • Grill-féle döntvénytár
 • Grundbuchsrecht
 • Gyűjteménye a' Magyarország számára kibocsátott legfelsőbb manifestumok és szózatoknak, valamint a' cs. kir. hadsereg főparancsnokai által Magyarországban kiadott hirdetményeknek
 • A hagyatéki eljárás
 • A hatóság és hatósági közeg védelme
 • Hautzinger Zoltán: A magyar katonai büntetőeljárás fejlesztési irányai
 • Hepp Nóra: Szerzői jog
 • Horgosi György: A magánvádas ügyek előkészítése 
 • Horváth Tibor: Az élet elleni bűncselekmények gyakorlati kérdései
 • Human rights law review
 • Az ipartörvény módosítása 2.
 • Karev, D. Sz.: A szovjet igazságszolgáltatás 
 • Korrupciós jelenségek az önkormányzati közigazgatásban
 • Köles Tibor - Sághy Mária: Polgári jog 2. 
 • Krämer, Ludwig: Az Európai Unió környezeti joga 
 • Liber amicorum. Studia P. Gyertyánfy dedicata
 • A Magyar Jogász Szövetség 3. küldöttközgyűlése
 • Magyar Jogász Szövetség alapszabálya
 • Mezővárosaink jogélete a 18-19. században
 • Molnár Kálmán: A király gyámsága és nagykorúsága 
 • A munkaügyi viták elintézése
 • A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok nemzetközi forrásai
 • Nizsalovszky Endre: A család jogi rendjének alapjai 
 • Nizsalovszky Endre: Fogyatékos jogügyletek 
 • A nyugdíjtörvény és végrehajtási rendelete
 • Orosz János: Magyar - szerb jogi és közigazgatási szótár
 • Orosz János: Srpsko - madarski recnik pravnih i upravnih termina
 • Országgyűlési almanach
 • Papp László: A büntetőjog alapjai 
 • Polgári nemperes eljárások
 • Pro vitae et scientia
 • Public law
 • Rózsás Eszter: Gyermekjogok 
 • Studia Iuridica Caroliensia 6.
 • A szabálysértési eljárás
 • A szállítási szerződési rendszer és a döntőbizottsági eljárás újabb szabályozása
 • A termelőszövetkezeti törvény
 • Tóth Imre: A munkajogi anyagi felelősség egyes kérdései
 • Török Ferenc: Alapfokú iparjogvédelmi tankönyv 
 • Az ügyvédség időszerű kérdései
 • Az ügyvédség problémái a népi demokratikus államokban
 • Váltó-, csőd- és szabadalmi jog
 • Viva vox iuris civilis


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Besley, Timothy: A jó kormányzat politikai gazdaságtana
 • Dúlósy Ede István: Építsük újra Magyarországot!
 • Kísérő nélküli kiskorú menedékkérők Magyarországon
 • Moon, Sun Myung: Békeszerető világpolgárként 
 • Szőnyei Tamás: Titkos írás 
 • Tájékoztató a Választási Információs Szolgálatok működéséről


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Államigazgatási útmutató a községi tanácsok végrehajtó bizottságai részére
 • Fontosabb adatok az 1956 október - decemberi időszakról
 • Kossuth kormánybiztosa Csány László 1790-1849
 • A rendészettudomány határkövei
 • Sajó András: Társadalmi - jogi változás


Pedagógia:

 • Arató Ferenc - Varga Aranka: Együtt-tanulók kézikönyve 
 • Bevezetés a könyvtárhasználat tanításába
 • Framework for diagnostic assessment of mathematics
 • Framework for diagnostic assessment of reading
 • Framework for diagnostic assessment of science
 • Klész Tibor: A szakképzési törvény kézikönyve 
 • Kognitív és affektív fejlődési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetőségei az iskola kezdő szakaszában
 • Mérlegen a magyar iskola
 • Nagy Emese, K.: Több mint csoportmunka 
 • A szakképzési törvény, 1993-2011
 • Tartalmi keretek a matematika diagnosztikus értékeléséhez
 • Tartalmi keretek a természettudomány diagnosztikus értékeléséhez
 • Tartalmi keretek az olvasás diagnosztikus értékeléséhez


Természettudományok:

 • Digest book of the 4th Symposium on Applied Electromagnetics SAEM'12
 • Keviczky László: Két-szabadságfokú irányítási rendszerek
 • Wersényi György: Pszichoakusztika és az emberi térhallás alapjai


Marketing, menedzsment:

 • Kardos Péter - Szakács Imre - Tóth Mihály: A számvitel nagy kézikönyve, 2012
 • The regional economics of knowledge and talent


Műszaki tudományok:

 • 2. győrer Tribologie Tagung


Informatika:

 • Networkshop 2012 [CD]


Építészet, építőművészet:

 • Bagyinszki Zoltán: Bank 
 • MCH papers 2011
 • Többlakásos házak


Egészségügy, szociális munka:

 • Acta medicinae et sociologica
 • Az egészségpszichológia elmélete és alkalmazása
 • Nizsalovszky Endre: A szerv- és szövetátültetések joga 
 • Rácz Lajos: Kereskedelmi szocziálpolitika


Egyéb:

 • Bayne, Rowan: Ideas and evidence 
 • Finding new ways
 • Fausto, Boris: Brazília rövid története 
 • Font Márta - Varga Beáta: Ukrajna története 
 • MBTI applications
 • McGrath, Alister E.: Tudomány és vallás 
 • Sapere necesse est
 • Saraiva, José Hermano: Portugália rövid története