2013. júniusi újdonságok

Gazdaságtudomány: 

 • After the great recession : The struggle for economic recovery and growth. (ed. by Barry Z. Cynamon, Steven M. Fazzari, Mark Setterfield)
 • Bértola, Luis - Ocampo, José Antonio: The economic development of Latin America since independence
 • Bogár László: Globális örvénylések
 • Boldogság és gazdaság : A buddhista közgazdaságtan eszméi. (szerk. Zsolnai László)
 • Brother Layman: Az offshore halála
 • Bruni, Luigino - Zamagni, Stefano: Civil gazdaság : hatékonyság, méltányosság, köz-jóllét 
 • Clark, Jennifer: Working regions : Reconnecting innovation and production in the knowledge economy
 • Dyster, Barrie - Meredith, David: Australia in the global economy : Continuity and change
 • Eurasian challenges : Partnerships with Russia and other issues of the Post-Soviet area. (ed. by Zsuzsa Ludvig)
 • Eurázsiai kérdőjelek. (szerk. Ludvig Zsuzsa és Meisel Sándor)
 • George, Susan: Luganói tanulmány 2. : "elég volt a demokráciából"
 • Innovation policy challenges for the 21st century. (ed. by Deborah Cox and John Rigby)
 • Joyce, Joseph P.: The IMF and the global financial crises : Phoenix rising?
 • Kayed, Rasem N. - Hassan, M. Kabir : Islamic entrepreneurship
 • Kornai János válogatott munkái 3. : központosítás és piaci reform
 • Magas István: Globalizáció és nemzeti piacok : Liberális felfogások
 • Malik, Khalid: Why has China grown so fast for so long?
 • Marta, T. J. - Brusuelas, Joseph: Forex analysis and trading : Effective top-down strategies combining fundamental, position and technical analyses
 • Minden Egész eltörött : útteremtés és útfüggség válságos környezetben. (szerk. Muraközy László)
 • Moldicz Csaba: A változó Európai Unió : Válságról válságra
 • Muraközy László: Államok kora : az európai modell
 • Oroszország két világ között. (szerk. Simai Mihály)
 • Pallos Lajos, Torbágyi Melinda, Tóth Csaba: A magyar pénz története : a kezdetektől napjainkig 
 • Rongxing Guo: Understanding the Chinese economies
 • Sági Judit: Bankügyletek gyakorlati ismeretei : T05/2009 : az Üzleti szakügyintéz képzés tankönyve
 • Sági Judit: Értékpapír-piacok gyakorlati ismeretei : T06/2009 : az Üzleti szakügyintéz képzés tankönyve
 • Schneider, Friederich - Enste, Dominik H.: The Shadow economy : An international survey
 • Schuman, Robert: Schuman report on Europe : State of the Union 2012
 • Sikos T. Tamás, Hoffmann Istvánné: A kiskereskedelem új kihívói : bevásárlóközpontok Budapesttl Prágáig
 • Sivák József, Szemlér Tamás, Vigvári András: A magyar államháztartás és az Európai Unió közpénzügyei
 • Szalai Erzsébet: Globális válság - magyar válság - alternatívák
 • Válság közben, fellendülés előtt : A 2010. június 1-i Kautz Gyula konferencia válogatott tanulmányai. (szerk. Losoncz Miklós)


Jogtudomány:

 • A 2002-ben megválasztott Országgyűlés almanachja. (főszerk. Marelyin Kiss József)
 • A 2006-b0n megválasztott Országgyűlés almanachja. (főszerk. Marelyin Kiss József)
 • Alkotmány és jogalkotás az EU tagállamaként : válogatott tanulmányok. (szerk. Chronowski Nóra)
 • Az alkotmányozás jogi kérdései : Alkotmányjogi eladások : Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a linzi Johannes Kepler Egyetem 1995. július 6-7-én tartott alkotmányjogi szimpóziuma (szerk. Takács Imre)
 • Andrássy György: Nyelvszabadság : Egy egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jog
 • Balogh Ágnes: Büntetőjog 1. : Általános rész 
 • Bibliográfia : az alkotmányról, az országgyűlésről, a központi állami szervekről és a választási rendszerekről. (összeáll. Soltész István)
 • Bíró Endre: Munkajogi törvények, 2013 : közszféra
 • Chronowski Nóra: Constituion and constitutional principles in the EU
 • Dósa Ágnes: Összehasonlító egészségügyi jog : Orvosetikai kérdések jogi szemmel
 • Fellegi Borbála: Út a megbékéléshez : A helyreállító igazságszolgáltatás intézményesülése Magyarországon
 • Friedland, Steven I. - Bergman,Paul - Taslitz, Andrew E.: Evidence law and practice
 • Gárdos Péter: A Polgári törvénykönyv : Ptk. 1959 - Ptk. 2013: Gt. 2006- Ptk. 2013: Csjt. 1952- Ptk. 2013
 • Grill-féle döntvénytár : Magánjog II. 2., Családjog és kötelmi jog 2. (szerk. Imling Konrád)
 • Grill-féle döntvénytár : XIII. köt. - 1906. (szerk. Grecsák Károly, Gyomai Zsigmond)
 • Halmai Gábor: Alkotmányjog - emberi jogok - globalizáció
 • Harden, BlaineMenekülés a 14-es táborból : Észak-Koreából a szabadságba
 • Hidvégi Péter - Adorján Lívia: Üzleti szerződések és jogviták
 • Horváth István: Az új Munka Törvénykönyve : Értelmezés és alkalmazás a gyakorlatban
 • Ius unum, lex multiplex : Liber amicorum studia Z. Péteri dedicata : Tanulmányok jogösszehasonlítás, az államelmélet és a jogbölcselet köréből = Studies in comparative law, theory of state and legal philosophy. (szerk. H. Szilágyi István, Paksy Máté)
 • A jogalkalmazás vitatott területei - az egészségügyi szolgáltatók polgári jogi felelőssége - szigorú bírói gyakorlat? (szerk. Elek Balázs, Pribula László, Szabó Krisztián)
 • Jogtörténeti parerga : ünnepi tanulmányok Mezey Barna 60. születésnapja tiszteletére. (szerk. Máthé Gábor, Révész T. Mihály, Gosztonyi Gergely)
 • Kenderes György: A munkaszerződés hazai szabályozásának alapkérdései
 • Kisteleki Károly: Az állampolgárság fogalmának és jogi szabályozásának történeti fejldése : koncepciók és alapmodellek Európában és Magyarországon
 • Klee, Lukáš - Rév András: FIDIC szerzdéses feltételek alkalmazása a cseh és magyar jogi környezetben
 • Komanovics Adrienne: Információszabadság az Európai Unióban
 • Kondorosi Ferenc, Visegrády Antal: A jog társadalmi küldetése az európai integráció és globalizáció korában
 • Máriássy Béla: Magyarország közjoga
 • Molnár Tamás: A nemzetközi jogi eredetű normák beépülése a magyar jogrendszerbe
 • Országgyűlési almanach: az 1994-ben megválasztott Országgyűlés almanachja. (főszerk. Kiss József)
 • A Polgári törvénykönyv magyarázatokkal. (szerk. Vékás Lajos)
 • Pro vita et scientia : Ünnepi kötet Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából. (Tattay Levente, Pogácsás Anett, Molnár Sarolta szerkesztésében)
 • Prugberger Tamás: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel
 • Rózsás Eszter: Közigazgatási jog : C/2. témakör: alkotmányjog és közigazgatási jog
 • Samu Mihály: Közéleti, alkotmányozási és jogpolitikai tanulmányok
 • Strafverfolgung und Staatsraison : deutsch - ungarische Beiträge zur Strafrechtsgeschichte (Günter Jerouschek, Hinrich Rüping, Barna Mezey hrsg.)
 • Székely Katalin: Egymásra utaltan
 • Tattay Levente: A közszereplők személyiségi jogai
 • Varga Norbert: A magyar állampolgársági jog a 19. században


Politikatudomány, Európai Unió:

 • Balogh László: Kormányformák, választási rendszerek, választások Kelet- és Kelet-Közép-Európában
 • Beck, Ulrich: German Europe
 • Borsi-Kálmán Béla: Nemzetstratégiák : Politológiai és társadalom-lélektani esszék, tanulmányok a román - magyar (francia), a szlovák (cseh) - magyar, a francia - amerikai és a német - francia viszony történetéből
 • Csapody Miklós: Politika és történetírás : Jakabffy és Mikó : Eszmetörténei tanulmányok
 • Csink Lóránt, Fröhlich Johanna: Egy alkotmány margójára : Alkotmányelméleti és értelmezési kérdések az Alaptörvényről 
 • The European Union, Russia and the shared neighbourhood. (ed. by Jackie Gower, Graham Timmins)
 • Frattolillo, Oliviero: Diplomacy in Japan - EU relations : From the cold war to the post-bipolar era
 • Kérdések és válaszok a cigányságról. (összeáll. Fleck Gábor és Szuhay Péter)
 • Körösényi András [et al.]: Túlterhelt demokrácia : Alkotmányos és kormányzati alapszerkezetünk
 • Lukacs, John: Demokrácia és populizmus : Félelem és gyűlölet
 • Magyar Péter: Berlusconi : pénz, hatalom, botrányok
 • Makkai Béla: Híja-haza : cikkek, esszék, tanulmányok
 • Maróth Miklós: Iszlám és politikaelmélet
 • Nuzzi, Gianluigi: Őszentsége XVI. Benedek titkos iratai
 • Összehasonlító politológia. (szerk. Gabriel A. Almond [et al.])
 • Polgári ellenzék, polgári kormány : Fidesz, 1994-2002. (szerk. és a dokumentumokat vál. Modor Ádám, Laczik Erika)
 • Schöpflin György: Az identitás dilemmái : Kultúra, állam, globalizáció
 • Szilágyi Ákos: A szuverenitás fantomja avagy a képzelt hely
 • Szlankó Bálint: Miért jó a demokrácia?
 • Tabajdi Gábor: A III/III krónikája
 • Tanulmányok a választási eljárás aktuális kérdéseiről. (szerk. Cserny Ákos, Téglási András)
 • Vizi Balázs: Európai kaleidoszkóp : az Európai Unió és a kisebbségek


Szociológia, társadalomtudományok:

 • Acemoglu, Daron - Robinson, James A.: Miért buknak el nemzetek? : A hatalom, a jólét és a szegénység eredete 
 • Bíró András [et al.]: From victimhood to citizenship : The path of roma integration : a debate
 • Ember Judit - Gazdag Gyula: A határozat ; A válogatás [DVD]
 • Feminist geopolitics : At the sharp end. (ed. by Deborah P. Dixon, Sallie A. Marston)
 • Gyáni Gábor: Nép nemzet, zsidó
 • Malota Erzsébet - Mitev Ariel: Kultúrák találkozása : Nemzetközi kommunikáció, kultúrsokk, sztereotípiák
 • Pease, Allan - Garner, Alan: Szó-beszéd : A társalgás művészete
 • Sántha Kálmán: Multikódolt adatok kvalitatív elemzése
 • Sartori, Giovanni: Összehasonlító alkotmánymérnökség : A kormányzati rendszerek struktúrái, ösztönzői, teljesítményei


Pedagógia, pszichológia:

 • 20 éves a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság : jubileumi kiadvány. (szerk. Szabó Szilvia, Szántó Tibor)
 • Biwer, Anne L.: Testünk jelei : Az arc és a test legfontosabb jellegzetességeinek felismerése és értelmezése
 • Csoma Gyula: Andragógiai szemelvények : bevezetés a felnőttképzés tanulmányozásába
 • Digitális pedagógia 2.0. (szerk. Benedek András)
 • Felnőttoktató : A felnőttek tanításának - tanulásának elmélete és gyakorlata. (szerk. Henczi Lajos)
 • Gruhl, Monika: A keljfeljancsi-stratégia : krízishelyzetek legyzése
 • Kahneman, Daniel: Gyors és lassú gondolkodás
 • Maróti Andor: Nemzetközi összehasonlító felnőttoktatás 
 • Martinkó József: Andragógiai didaktika : jegyzet az andragógia BA alapszak számára
 • Martinkó József: Bevezetés az andragógiába : jegyzet az andragógia BA alapszak számára
 • Martinkó József: A felnőttképzés általános módszertana : jegyzet az andragógia BA alapszak számára
 • Martinkó József: Felnőttképzési curriculum fejlesztés : jegyzet az andragógia BA alapszak számára 
 • Mócz Dóra: Az andragógia elmélete, története, társadalmi funkciói, gyakorlata : a 40-50 év közötti korosztály részvétele az élethosszig tartó tanulásban Magyarországon
 • Steiner, Rudolf: Emberismereten alapuló nevelés és oktatás : kilenc eladás, amelyeket Rudolf Steiner az 1920-as, 1922-es és 1923-as években Stuttgartban tartott
 • Tough, Paul: Segítsük kibontakozni gyerekeinket! : kitartás, kíváncsiság és a személyiségben rejlő erő


Természettudományok:

 • Barrow, John D.: 100 alapvető dolog, amiről nem tudtuk, hogy tudjuk
 • Égert János, Nagy Zoltán, Aczél Ákos: Alkalmazott rugalmasságtan : MSc jegyzet és példatár 
 • Guckenheimer, John - Holmes, Philip: Nonlinear oscillations, dynamical systems, and bifurcations of vector fields
 • Green organizations : Driving change with I-O psychology (ed. by Ann Hergatt Huffman, Stephanie R. Klein)
 • Park, Chris Allaby, Michael: A dictionary of environment and conservation
 • Venetianer Pál: Az emberi genom
 • Worthington, Ian: Greening business : Research, theory and practice


Műszaki tudományok:

 • Atkins, Tony - Escudier, Marcel: A dictionary of mechanical engineering
 • Clusters in automative and information & communication technology : Innovation, multinationalization and networking dynamics. (ed. Paul J. J. Welfens)
 • Elvik, Rune [et al.]: The handbook of road safety measures
 • Kulcsár Béla: Robottechnika
 • A Videoton története, 1938-1990. (szerk. Baráth István, Kázsmér János, Ujvári Zoltán)


Marketing, menedzsment:

 • Andok Ferenc: MLM : Gazdag élet 1.
 • Angol - magyar, magyar - angol controlling szakszótár. (szerk. Ludwig Merz)
 • Barbier, FrédéricA modern Európa születése : Gutenberg Európája
 • Bélyácz Iván: A befektetések és a tőkepiac
 • Bester, Helmut: Theorie der Industrieökonomik
 • Brandt, Richard L.: Egyetlen kattintás : Jeff Bezos és az Amazon felemelkedése
 • Chaffey, Dave - Ellis, Fiona: Digital marketing : Strategy, implementation and practice
 • Chen, Minglu: Tiger girls : Women and enterprises in the People's Republic of China
 • Facebook műhelytitkok : marketing a közösségi hálón. (szerk. Pankász Balázs, Nádasdy Krisztina)
 • Ferrante, Louis: Maffialeckék : Amit az alvilágtól tanulhatunk az üzleti életben
 • Fox, Vanessa: Marketing in the age of Google : Your online strategy is your business strategy
 • A hazai ipari parkok különböző dimenzióban. (szerk. Kiss Éva)
 • Henczi Lajos: Tudásmaraton
 • Hopp, Wallace J. - Spearman, Mark L.: Factory physics
 • Kelley, Terry: Ne húzzunk zoknit a vízilóra! : és az üzleti élet egyéb szabályai
 • Kennedy, Dan S.: Azonnali vásárlásra ösztönző direkt marketing : vevőszerző technikák kisvállalkozóknak
 • Kennedy, Dan S. - Marrs, Jason: Óriási profittartalmú árazási stratégiák vállalkozóknak
 • Király Béla: Nagy marketing szótár
 • LeFever, Lee: A magyarázás művészete : Tedd érthetőbbé gondolataidat!
 • Lélek profit. (szerk. Márton-Koczó Ildikó)
 • Mahajan, Vijay - Zehr, DanThe Arab world unbound : Tapping into the power of 350 million consumers 
 • Management in Africa : Macro and micro perspectives. (ed. by Terri R. Lituchy, Betty Jane Punnett, Bill Buenar Puplampu)
 • Marketingkommunikáció : Stratégia, új média, fogyasztói részvétel. (szerk. Horváth Dóra, Bauer András)
 • Meier, DanielTeamcoaching : Csapatok megoldáközpontú támogatása a gyakorlatban
 • Német - magyar, magyar - német controlling szakszótár. (szerk. Ludwig Merz)
 • Oliver, Sandra: Public relations stratégia
 • Pelczné Gáll Ildikó, Szadai Ágnes: Üzleti tanácsadás alapjai
 • Persovits József: Magyar betűművészek : Az ólombetűtől a digitális világig
 • Pink, Daniel H.Eladni emberi dolog : meglepő igazságok mások meggyőzéséről
 • Powell, Guy R. - Groves, Steven W. - Dimos, Jerry: ROI a közösségi médiában : hogyan növelhető a befektetés megtérülése? 
 • Pupos Tibor: Forgótőke-gazdálkodás
 • Rego, Arménio - Pina e Cunha, Miguel - Clegg, Stewart: The virtues of leadership : Contemporary challenges for global managers 
 • Ruck, Karin: Az önmenedzselés edzésterve : hogyan legyünk szakmailag sikeresek? : sikerkönyv egy nőtől nőknek
 • Schäffer Beáta: Ifjú titánok : az ezredforduló fiatal vezeti egy coach szemével
 • Schumann, Mark - Sartain, Libby: Tehetségmágnesek : a kiválóakat vonzó munkáltatói márka felépítése
 • Shapiro, Aaron: Felhasználók, nem vevők : akik meghatározzák vállalatunk sikerét
 • Social innovation : New forms of organisation in knowledge-based societies. (ed. by Carmen Ruiz Vinals and Carmen Parra Rodríguez)
 • Spithoven, André - Teirlinck, Peter - Frantzen, Dirk: Managing open innovation : Connecting the firm to external knowledge
 • Temporal, Paul: Islamic branding and marketing : Creating a global islamic business
 • Tóth Mihály: Facebook marketing : útmutató


Informatika:

 • Drake, Elizabeth: Introduction JavaScript programming with XML and PHP : Creating dynamic and interactive web pages
 • Janssen, Jürgen - Laatz, Wilfried: Statistische Datenanalyse mit SPSS : Eine anwendungsorientierte Einführung in das Basissystem und das Modul Exakte Tests
 • The psychology of digital media at work. (ed. by Danntje Derks and Arnold B. Bakker)
 • Reeve, April: Managing data in motion : Data integration : Best practice techniques and technologies
 • Weisman, Steve: 50 ways to protect your identity in a digital age : New financial threats you need to know and how to avoid them


Építészet, építőművészet:

 • Az akadálymentesség és egyetemes tervezés műszaki-tervezői szempontjai, követelményei : Kézikönyv. (szerk. Pandula András)
 • Üveg az építészetben. (Reith András szerk.)


Egészségügy, szociális munka:

 • Bergner, Thomas M. H.Burnout : A kiégés megelőzése 12 lépésben
 • Bizzarri, CarlottaTorna az íróasztalnál : hogyan küzdjünk az ülmunka ártalmai ellen?
 • Dahlke, Rüdiger - Dahlke, Margit - Zahn, Volker: Női egész-ség : a női betegség üzenetei
 • Dobelli, Rolf: Gondolj bele, hogy ne ess bele! : a hétköznapi gondolkodás 52 csapdája
 • Hadinger, Boglarka - Kurz,Wolfram - Mrusek, Renate: Értelemkeresés és személyiségfejlesztés
 • Johnston, Deborah: Economics and HIV : The sickness of economics 
 • Kabat-Zinn, Jon: Az éber figyelemről - örök kezdőknek : Hódítsuk vissza a jelen pillanatot - és az életet!
 • Kleon, Austin: Lopj úgy, mint egy művész! : 10 tanács a kreativitásról
 • McRaney,David: Rejtett énünk : az önbecsapás 48 módja

Zeneművészet, művészet:
 • Brook, Timothy: Vermeer kalapja : A tizenhetedik század és a globalizáció hajnala
 • Jameson, Fredric: A posztmodern, avagy a késői kapitalizmus kulturális logikája
 • Lunday, Elizabeth: Híres zeneszerzők titkos élete : amit tanáraink soha nem meséltek el
 • Magyar filmlexikon (szerk. Veress József)

Nyelv- és irodalomtudomány, nyelvkönyvek:
 • Harmati Gábor: Orosz ige : Szótár - segédkönyv : Több mint 1600 ige alakjai, vonzatai, jelentése példamondatokkal


Történelem:

 • Bacsó Péter: A tanu [DVD]
 • Spengler, Oswald: Válságok árnyékában : Filozófiai írások


Egyéb:

 • II. János Pál bölcsességei : a pápa az élet alapvető kérdéseiről
 • 1000 csomagolásdesign : Útmutató, hogy mit, mibe, hogyan
 • Bahr, Petra: Hogyan éljünk emberi tartással? : Boldogság, erény, biztonság
 • Bárczay Oszkár: A hadügy fejlődésének története
 • Benecz "Paraferee" Ferenc: Kerékpártúrák a Bükkben
 • Bődy Pál: Tudós nemzedék, magyar szellemóriások : tudománypolitika Magyarországon (1867-1910)
 • Czeglédi András: Fjodor Mihajlovics Nietzky : Széljegyzetek a kései Nietzsche nihilizmus- és esztétikumképéhez
 • Fritz Péter: Rekreáció mindekinek 1. : Mozgásos rekreáció
 • Gergely Gellért - Halmos Ábel - Vincze Iván: Hat keréken Jeruzsálembe : Zarándoknapló
 • Giese, Alexander: Szabadkőművesek : Bevezetés
 • Krogerus, Mikael - Tschäppeler, Roman: 52 változásmodell : Én és a világ
 • Magyarország régiói, megyéi, járásai és települései ; Magyarország domborzata és vizei
 • Nádori László - Bátonyi Viola: Európai Unió és a sport : Uniós csatlakozás a sportban
 • Névjegykártya design : Válogatás a legjavából. (fel.szerk. Horváth Virág)
 • Ondaatje, Michael [et al.]: 100 misztikus és szent hely : spirituális utazás a világ körül
 • Osborn, Eric: Erkölcsi minták az ókeresztény gondolkodásban
 • Osho: Az emberi lét útja : találhatunk-e valódi boldogságot a mindennapokban?
 • Pálfi Károly: A magyar nemzet ősvallása
 • Safranski, Rüdiger: Mennyi globalizációt bír el az ember?
 • Scheffczyk, Leo: A katolikus hit világa : Igazság és alak
 • Szederkényi Nándor: A magyar hadi intézmény történeti és közjogi megvilágításban
 • Urbanization and development in Asia : Multidimensional perspectives. (ed. by Jo Beall, Basudeb Guha-Khasnobis and Ravi Kanbur)