2014. májusi újdonságok

Szakirodalom

Vallás

 • Misszió a konfirmandusok között : Református ifjúsági misszió. (Szerk.: Bölcsföldi András)
 • Zoványi Jenő: A magyarországi protestantizmus 1565-től 1600-ig
 • White, Ellen Gould: Jézus élete

 

Szociológia

 

 • Az interkulturális kommunikáció elmélete és gyakorlata. (Szerk. Gecső Tamás, Sárdi Csilla)

 

Politika

 

 • Vida István: A független kisgazdapárt politikája : 1944-1947

 

Munkaügy, munkavédelem

 

 • Blau, Francine D.; Ferber, Marianne A.; Winkler, Anne E.: The economics of women, men, and work
 • Dávid János: Munkaerő piaci igények és a szakképzési rendszer közelítése
 • Halmos Csaba: A felnőttképzésben résztvevők elhelyezkedése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű rétegekre, régiókra : Kutatási zárótanulmány
 • Idősebb munkavállalókkal kapcsolatos politikák. (Szerk.: Horváth Cz. János)
 • Őry Mária: Hátrányos helyzetű csoportok helyzete a munkaerőpiacon
 • Pallós Józsefné: A befektetői igényekhez igazodó képzési programok, a beruházás-, munkahelyteremtés-ösztönző, továbbá a gazdasági szerkezetváltást, technológiaváltást, a foglalkoztatási válsághelyzet megoldását célzó képzési pályázati programok elemzése : Kutatási zárótanulmány
 • Pásztor Miklós: A képzési helyettesítés rendszere és megvalósíthatósága Magyarországon
 • Szilágyi Klára: A fiatalok és felnőttek pályaorientációs és karrierépítési készségeinek szintje, fejlesztésének lehetőségei : Kutatási zárótanulmány
 • Weninger László: Az Európai Unióhoz való csatlakozás várható munkaügyi és foglalkoztatási hatásainak vizsgálata, különös tekintettel a képzési, felnőttképzési szükségletek vizsgálatára

 

Közgazdaságtudomány

 

 • Benke Magdolna: A regionális és az ágazati tervezés kapcsolata a hátrányos helyzetű térségekben : Zárótanulmány
 • Cha, Virginia; Lien, Jennifer: Asia's entrepreneurs : Dilemmas, rsiks, and opportunities
 • Handbook of regional science. (ed. Mafred M. Fischer, Peter Nijkamp)
 • Place-making and policies for competitive cities. (ed. Sako Musterd, Kovács Zoltán)

 

Pénzügy

 

 • Erdős Gabriella: Az Európai Unió adójoga

 

Gazdaságtudomány

 

 • Economic and political change in Asia and Europe : Social movement analyses. (eds. Bernadette Andreosso-O'Callaghan, Frédéric Royall)
 • Glazunov, Mikhail: Business in post-communist Russia : Privatisation and the limits of transformation
 • Szlávik János: Fenntartható gazdálkodás
 • Válság és megújulás : múlt, jelen és jövő a világgazdaságban. (Szerk. Szanyi Miklós)
 • Wansleben, Leon: Cultures of expertise in global currency markets

 

Jogtudomány

 

 • Bessenyő András: Római magánjog 1. : a római magánjog az európai jogi gondolkodásban
 • Bessenyő András: Római magánjog 2. : a római magánjog az európai jogi gondolkodásban
 • Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba : A feudális jog forrásai. (Szerk.: Horváth Pál)
 • Boros Anita: Közérthető közigazgatási hatósági eljárás : A Ket. szabályai egyszerűen - jogesetek, példák, ellenőrző kérdések, feladatok
 • Egyetemes állam- és jogtörténet 1. (Szerk.: Horváth Pál)
 • Az európai médiaszabályozás aktuális kihívásai : Tanulmányok.
 • Hajdu Lajos: Bűnözés és büntetőbíráskodás Erdélyben (valamint a Partiumban) a jozefinista büntetőjogi reformok előtti években
 • Liber Amicorum János Martonyi : Ünnepi kötet Martonyi János tiszteletére : Festschrift für János Martonyi : Mélanges en l'honeur du János Martonyi(Szerk.: Nagy Csongor István )
 • Egy új korszak hajnalán : Konferencia-kötet az új Polgári Törvénykönyv tiszteletére. (Szerk.: Grad-Gyenge Anikó)
 • Quaerendo et creando : Ünnepi kötet Tattay Levente 70. születésnapja alkalmából. (Szerk.: Pogácsás Anett)
 • Szabó Béla, P.: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához

 

Közigazgatás

 

 • Az önkormányzati rendszert érintő változások és az adósságrendezés gyakorlata. (Hamvas Ákos [et al.])

 

Biztosításügy

 

 • Tamás Gábor: A biztosításügy története Magyarországon : a kezdetektől 1857-ig

 

Iskolapolitika, közoktatásügy

 

 • Bancsók József: A felnőttképzési támogatási rendszer elemzése, különös tekintettel a normatív támogatásokra, javaslat a rendszer korszerűsítésére : Kutatási zárótanulmány
 • Benedek András; Szép Zsófia: Közvetett finanszírozási technikák a felnőttképzésben : Nemzetközi kitekintés és a hazai adaptáció lehetőégei, ajánlások a jogi-pénzügyi szabályozásra
 • Nemes György; Csilléry Miklós: Kutatás az atipikus tanulási formák (távoktatás / e-learning) modelljeinek kifejlesztésére célcsoportonként, a modellek bevezetésére és alkalmazására : Kutatási zárótanulány
 • Pukánszky Béla; Németh András: Neveléstörténet

 

Didaktika

 

 • Barta Tamás: Felnőttképzésben oktató szakemberek kompetenciáinak meghatározása : Kutatási zárótanulmány
 • Csapó Benő: Az előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése : Kutatási zárótanulmány
 • Lannert Judit; Vágó Irén: A felnőttek digitális írás- és idegennyelv-tudása : Kutatási zárótanulmány
 • Medián-Szénay Márta: Az idegennyelv-ismeret : Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról
 • Papp Lajos: Az e-learning a felnőttképzésben (trendek, perspektívák, európai környezet) : Kutatási zárótanulmány

 

Iskolán kívüli nevelés és oktatás

 

 • Antalovits Miklós: Továbbképzési modell kidolgozása vállalati oktatók tanári kompetenciáinak fejlesztésére : Kutatási zárótanulmány
 • A feldolgozóipari, építőipari, kereskedelmi és szolgáltató mikrovállalkozások részére indított állami finanszírozású (felnőtt)képzési pályázati programok tapasztalatainak felmérése és a továbblépés lehetőségei : Kutatási zárótanulmány. (Kiss Attila [et al.])
 • Kálmán Anikó: A felnőttoktatásban és -képzésben alkalmazható kompetenciaelvű módszerek és azok alkalmazhatósága : Kutatási zárótanulmány
 • Képzési programok bővíthetősége mikrovállalkozásoknak : Kutatási zárótanulmány. (Kalmár Sándor [et al.])
 • Kis Ibolya: Kutatás a felnőttoktatás és képzés nemzetközi cél és feladatrendszerének változásáról a korszerű piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlődésének tükrében : A hazai iskolarendszerű és az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatás és -képzés létszám- és struktúraváltozásainak statisztikai rendszere
 • A kistérségek egyes foglalkoztatási és képzési jellemzőinek térinformatikai megjelenítése : Kutatási zárótanulmány. (Szerk.: Szentiványi Tamás [et al.])
 • Koltai Dénes: Felmérés a hazai akkreditált felnőttképzési szervezetek működéséről : Országos és regionális elemzés
 • Koltai Dénes: Felmérés a hazai felnőttképzési szervezetek akkreditált programjainak helyzetéről : Kutatási zárótanulmány
 • Köpeczi Bócz Tamás: Kutatás a felnőttoktatás-, és képzés nemzetközi cél-, és feladatrendszerének változásáról a korszerű piacgazdaság, illetve a tanuló társadalom fejlődésének tükrében
 • Közvélemény-kutatások az életen át tartó tanulásról : Kutatási zárótanulmány. (Szerk.: [összeáll. Lada László]
 • Matheidesz Mária Rádai Péter: Általánosan elérhető nyelvoktató programok Magyarországon : Kutatási zárótanulmány
 • Molnár Anna, Sz.: Az idős felnőtt rétegek (45 év felettiek) felnőttképzési igényei és képzési lehetőségei : Kutatási zárótanulmány : Háttértanulmányok
 • Papp Péter: A felnőttképzés EU-konform fejlesztése céljából a felnőttképzés EU trendjeinek vizsgálata
 • Szalai Ákos: Az egyéni képzési számlák rendszere Magyarországon

 

Gyógypedagógia

 

 • A felnőttek foglalkoztathatóságának növelésére irányuló komplex képzési modellek, különös tekintettel a hátrányos helyzetű csoportokra, javaslatok intézkedésekre : Kutatási zárótanulmány. (Cserné Adermann Gizella [et al.])
 • Radácsi Imre Benedek Andrásné: A termelőiskolai program magyarországi adaptálása : Kutatási zárótanulmány

 

Szakképzés

 

 • A szakképzési hozzájárulási rendszer elemzése és javaslat a felnőttképzési célú felhasználási lehetőségek bővítésére : Kutatási zárótanulmány. Németh János [et al.]

 

Természettudomány

 

 • Furka Árpád: Szerves kémia
 • Mukhopadhyay, Mamata: Fundamentals of cryogenic engineering
 • Straub F. Brunó: Általános és szervetlen kémia : Orvostanhallgatók számára
 • Tarján Imre: Fizika orvosok és biológusok számára
 • A világ helyzete, 2013 : A washingtoni World Institute jelentése a fenntartható társadalomhoz vezető folyamatról : Van még esély a fenntarthatóságra?

 

Orvostudomány

 

 • Ajkay Zoltán: Amit a szűrővizsgálatokról tudnunk kell : a népbetegségek szűrése, gondozása
 • Dési Illés: Népegészségtan : egyetemi tankönyv
 • Rácz István; Selmeczi Béla: Gyógyszertechnológia 2. : Művelettan – eljárástan

 

Műszaki tudományok

 

 • Barbero, Ever J.: Finite element analysis of composite materials using ANSYS
 • Smart composites : Mechanics and design.(ed. Rani Elhajjar, Valeria La Saponara, Anastasia Muliana)
 • The Wiley encyclopedia of packaging technology. (ed. by Kit L. Yam)
 • The international handbook of FRP composites in civil engineering

 

Menedzsment

 

 • Coombs, Timothy, W.: Ongoing crisis communication : Planning, managing, and responding
 • Handbook of healthcare operations management : Methods and applications. (ed. Brian T. Denton)
 • Kun Emese; Kerék Viktória: Az EUROPASS bevezetése, alkalmazásának nemzetközi és hazai tapasztalatai : Kutatási zárótanulmány
 • Maynard's industrial engineering handbook. (ed. by Kjell B. Zandin)
 • Steers, Richard M.; Nardon, Luciara: Management across cultures : Developing global competencies
 • Vincze Zoltán: Gyógyszerügyi szervezéstan : Részletes szervezési ismeretek

 

Számvitel

 

 • Clikeman, Paul M.: Called to Account : Financial frauds that shaped the accounting profession

 

Üzemgazdaságtan

 

 • Berde Csaba; Dajnoki Krisztina: Kis- és középvállalkozások tulajdonosai és alkalmazottai képzésének fejlesztésére indított (pályázati) programok, és képzési szolgáltatások elemzése, költségszámításokkal alátámasztott javaslat az igényeikhez, feltételekhez igazodó információs és támogatási rendszerre, együttműködési projektekre és hálózatokra : Kutatási zárótanulmány
 • Crawley, Eileen; Swailes, Stephen: Introduction to international human resource management
 • Duvanova, Dinissa: Building business in post-communist Russia, Eastern Europe, and Eurasia : Collective goods, selective incentives, and predatory states
 • Kőrösi Mária: Tárgyalástechnikai ismeretek a magyar menedzsmentben : különös tekintettel a mérnöki (műszaki és az orvosi (egészségügyi) szakmákra
 • Pénzügyi elemzés, csődelőrejelzés, válságkezelés. (Virág Miklós [et al.])
 • Suri, Rajan: Quick response manufacturing : a companywide approach to reducing lead times

 

Logisztika

 

 • Ackerman, Kenneth B.: Practical handbook of warehousing
 • Automation in warehouse development. (ed. Roelof Hamberg, Jacques Verriet)
 • Chopra, Sunil; Meindl, Peter: Supply chain management : Strategy, planning and operation
 • Gleiβner, Harald; Möller, Klaus: Case studies in logistics
 • Handbook of terminal planning. (ed. Jürgen W. Böse)
 • Lahmar, Maher: Facility logistics : approaches and solutions to next generation challenges
 • Liu, John J.: Supply chain management and transport logistics
 • Logistics engineering handbook. (ed. by G. Don Taylor)
 • Myerson, Paul: Lean supply chain and logistics management
 • Weele, Arjan J. van: Purchasing and supply chain management : analysis, strategy, planning and practice
 •  

Marketing

 

 • Hetesi Erzsébet: Marketing alapismeretek
 • Roper, Stuart; Fill, Chris: Corporate reputation : Brand and communication

 

Informatika

 

 • Meyers, Lawrence S.; Gamst, Glenn C.: Perfporming data analysis using IBM SPSS
 • Tufféry, Stéphane: Data mining and statistics for decision making

 

Építőipar

 

 • Bhatt, Prab; MacGinley, Thomas J.; Choo, Ban Seng: Reinforced concrete design to eurocodes : Design theory and examples

 

Nyelvkönyvek

 

 • Bart István; Klaudy Kinga: EU fordítóiskola : Európai uniós szövegek fordítása angolról magyarra

 

Világtörténelem

 

 • Érettségi tételek : Történelem. (Foky Tamás [et al.])
 • Kapa Mátyás; Székely Gergely: Történelem : felvételi tesztek és kérdések

 

Magyarország történelme

 

 • 50 Jahre Bundesrepublik Deutschland : 1100 Jahre deutsch-ungarische Beziehungen. ([szerk. Klause Frese])
 • Cikkgyűjtemény az első szigorlat ókori és magyar történeti anyagához 1. (szerk. Rottler Ferenc)
 • Cikkgyűjtemény az első szigorlat ókori és magyar történeti anyagához 2.( szerk. Rottler Ferenc)