2014. szeptemberi újdonságok

Szakirodalom

Általános művek

 • Aktuell : das Lexikon der Gegenwart.
 • Berlitz, Charles: Das Bermuda-Dreieck : Fenster zum Kosmos?
 • Beschreibendes Verzeichnis der altdeutschen Handschriften in ungarischen Bibliotheken 1. szerk. András Vizkelety
 • Dér Csaba Dezső: Kreatív eseménymenedzsment : új utak a rendezvényszervezésben
 • Dolezalek, Gero: Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600 1. : materialsammlung, system und program für elektronische datenverarbeitung
 • Dolezalek, Gero: Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600 2. : materialsammlung, system und program für elektronische datenverarbeitung
 • Dolezalek, Gero: Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600 3. : materialsammlung, system und program für elektronische datenverarbeitung
 • Dolezalek, Gero: Verzeichnis der Handschriften zum römischen Recht bis 1600 4. : materialsammlung, system und program für elektronische datenverarbeitung
 • Eight International PhD & DLA Symposium : October 29-30, 2012 : architectural, engineering and information sciences : abstracts book. szerk. Péter Iványi
 • Közösség, hagyomány, szabadság : a kommentár első nyolc éve
 • Levélben értesítsen engem! : Kortársak Széchényi Ferenc könyvtáralapításáról. [szerk.] Deák Eszter, Zvara Edina
 • Prókai Margit: Tartalmi feltárás-könyvtári osztályozás : információkereső nyelvek és osztályozási rendszerek
 • Research conference on information technology : honoring volume on Pollac Mihály Faculty of Engineering and Information Technology : seventh international Phd&DLA symposium. szerk. Iványi Péter

 Filozófia, pszichológia, etika

 • Bevezetés az etika történetének tanulmányozásába : elméletek, értékek, iskolák, irányzatok. szerk. Bertók Rózsa
 • Bourdeau, Jean: A jelenkori gondozás mesterei
 • Chardin, Pierre Teilhard De: Der Mensch im Kosmos
 • Clark, Kelly James: Filozófiai-teológiai kislexikon : 101 kulcsfogalom
 • Graber, Gustav Hans: Psychologie des Mannes : neue Erkenntnisse über das männliche Triebleben
 • Graber, Gustav Hans: Tiefenpsychologie der Frau : Entwicklung vom Mädchen zur Frau und Mutter
 • Hartmann Nicolai: Etika
 • Kant, Immanuel: Immanuel Kant metafizikai és teológiai előadásai
 • Menger Antal: Új erkölcstan
 • Psychologie. verf. und herausg. von Peter R. Hofstätter
 • Riemann, Fritz: Grundformen der Angst und die Antinomien des Lebens

Vallástudomány

 • Brück Henrik: A keresztény egyháztörténelem kézikönyve 3.
 • Goldziher Ignác: Az iszlám ujabb alakulásai : tanulmány az iszlám vallástudomány köréből
 • Lukácsi Zoltán: Szószék és világosság : a magyar katolikus prédikáció a felvilágosodás korában
 • Minckwitz, Johannes: Illustrirtes Taschenwörterbuch der Mythologie aller Völker
 • Noszlopi László: A meghamisitott szellem korszaka
 • Segond, Louis: Le Nouveau Testament

Szociológia, szociális kérdés, demográfia

 • Croteau, David; Hoynes, William: A média mint üzlet : Nagyvállalati média és közérdek
 • Csurgó Bernadett: Vidéken lakni és vidéken élni : a városból vidékre költözők hatása a vidék átalakulására: : a város környéki vidék
 • Durkheim, Émile: Les régles de la méthode sociologique
 • Freyenwald, Hans Jonak von: Jüdische Bekenntnisse aus allen Zeiten und Ländern
 • Hankiss Elemér: A nincsből a van felé
 • Le Bon, Gustave: Múlt és jövő : Gondolatok a világháborúról, békéről, s népek és a kultura sorsáról
 • Ramón y Cajal Santiago: Tudományos kutatásra vezérlő kalauz
 • Späth, Lothar: Wende in die Zukunft : Die Bundesrepublik auf dem Weg in die Informationsgesellschaft

Politika

 • Bangha Béla Trebitsch, Oskar Kris, Paul: Klärung in der Judenfrage : Dokumente, zusammengestellt von der Schriftleitung der Berichte zur Kultur - und Zeitgeschichte
 • Batault, Georges: Le problème juif : La renaissance de l'antisémitisme : L'exclusivisme juif : Le judaïsme et l'esprit de révolte : Le judaïsme et le puritanisme : Assimilation ou nationalisme
 • Csink Lóránt: Mozaikok a hatalommegosztáshoz
 • Die Polemik über die Generallinie der internationalen kommunistischen Bewegung
 • Funk-kolleg politik 1.
 • Funk-kolleg politik 2.
 • Gyeney Laura: Legális bevándorlás az Európai Unióba, különös tekintettel a családi élet tiszteletben tartásának jogára
 • Karube, Tadashi: Maruyama Masao and the fate of liberalism in twentieth-century Japan
 • Kennan, George F.: Memoiren eines Diplomaten : Memoirs 1925-1950
 • Lőrinczné Bencze Edit: Az európai uniós bővítések elmélete és gyakorlata a horvát csatlakozás tükrében
 • Magyar-francia kapcsolatok : 1945-1990 : Források
 • Medwedjew, Zhores: Andropow : Der Aufstieg zur Macht
 • Pahl, Walther: Das politische antlitz der erde
 • Voith György: Hodzsa : a dunai gondolat és a magyarság

Közgazdaságtudomány

 • Növekedés és egyensúly : a 2013. június 11-i Kautz Gyula Emlékkonferencia válogatott tanulmányai. szerk. Tompos Anikó, Ablonczyné Mihályka Lívia
 • Fujimoto, Takahiro: Competing to be really, really good : The behind-the-scenes drama of capability-building competition in the automobile industry

Jogtudomány

 • A magyar bírói gyakorlat 1. : Magánjog. összeáll. Szladits Károly, Fürst László
 • Ádány Tamás Vince: A nemzetközi büntetőbíróság joghatósága : előzmények, tendenciák és előfeltételek
 • American hungarian federation : documents on the human rights violations against the hungarian minority...
 • Auer György, Mendelényi László: A bűnvádi eljárási jog 5. : általános rész : nyomozás és vizsgálat : a BP. I-XII. fejezete
 • Auer György: A bűnvádi eljárási jog 3. : előkészítő eljárás, vádirat és kifogás : a Bp. XIII-XV. fejezete az 1930:XXXIV. T.-C. módosításaival
 • Ausgewählte Urkunden zur ausserdeutscher Verfassungsgeschichte seit 1776 : zum Handgebrauch für Historiker und Juristen
 • Ausztriai általános polgári törvénykönyv I.
 • Balthazard, Victor: Précis de médecine légale
 • Bérces Viktor László: A védői szerepkör értelmezésének kérdései- különös tekintettel a bűntetőbíróság előtti eljárásokra
 • Bruns, Carolus Georgius: Fontes Iuris Romani Antiqui : Leges et negotia
 • Burdese, Alberto: Manuale di diritto pubblico romano
 • Bürgerliches Gesetzbuch
 • Cimma, Maria Rosa: Reges socii et amici populi romani
 • Coing, Helmut: Epochen der Rechtsgeschichte in Deutschland
 • Diósdi György: Ownership in ancient and preclassical Roman law
 • Edvi Illés Károly: A büntetőnovella (1908:36. t.-c) zsebkönyve : kiegészítve a végrehajtási és életbeléptetési rendeletekkel
 • Edvi Illés Károly: A büntetőnovella zsebkönyve : 1908:36. t.-c
 • Edvi Illés Károly: A magyar büntetőtörvénykönyv magyarázata 1. : a magyar bűntető jog általános tanai
 • Edvi Illés Károly: A magyar büntetőtörvénykönyv magyarázata 3.
 • Erdélyi László: Magyarország törvényei : Szent Istvántól Mohácsig
 • Glossza : Grosschmid Béni Fejezetek kötelmi jogunk köréből című művéhez 1.
 • Glossza : Grosschmid Béni Fejezetek kötelmi jogunk köréből című művéhez 2. : 1.rész
 • Glossza : Grosschmid Béni Fejezetek kötelmi jogunk köréből című művéhez 2. : 2.rész
 • Gross, Hanns: Criminalpsychologie
 • Grosschmid Béni: Magánjogi előadások : Jogszabálytan
 • Guarino, Antonio: Storia del diritto romano
 • Gunter Gudian: Ingelheimer recht im 15. Jahrhundert
 • Gyulavári Tamás: A szürke állomány : gazdaságial függő munkavégzés a munkaviszony és az önfoglalkoztatás határán
 • Hamza Gábor Kállay István: De diversis regulis iuris antiqui : a diegesta 50. 17. regulái : Latinul és magyarul
 • Hamza Gábor: Az ügyleti képviselet : dogmatikai és elméleti vizsgálatok az antik jogoktól napjainkig
 • Hamza Gábor: Zur frage des verhaltnisses der vergleichenden rechtsgeschichte zum Römischen Recht
 • Horváth Pál: Hauptaufgabenstellung in der vergleichende analyse der regionale zusammenhange der rechtsgeschichte
 • Human rights : Christians, marxists and others in dialogue. ed. by Leonard Swidler
 • Indices corporis iuris civilis iuxta vetustiores editiones cum criticis collatas 2 : Index Legum 1 : A-G. moderante Hugone Nicolini, curavit Franca Sinatti D'Amico
 • Indices corporis iuris civilis iuxta vetustiores editiones cum criticis collatas 2 : Index Legum 3 : Q-Z. moderante Hugone Nicolini, curavit Franca Sinatti D'Amico
 • Indices corporis iuris civilis iuxta vetustiores editiones cum criticis collatas
 • Indoklás Magyarország magánjogi törvénykönyvének a m. kir. igazságügyminiszter által 1928. március 1-én az országgyűlés elé terjesztett törvényjavaslatához I.
 • Jogi és gazdasági kézikönyv : Ipar és kereskedelem számára. összeáll. Stiassny József
 • Jörs, Paul: Römisches Privatrecht
 • Kimball, Spencer, L.: Historical introduction to the legal system
 • Kovács Marcel: A polgári perrendtartás magyarázata 6.
 • Kovács Marcel: A polgári perrendtartás magyarázata 7.
 • Köbler, Gerhard: Das Recht im frühen Mittelalter : Untersuchungen zu Herkunft und Inhalt frühmittelalterlicher Rechtsbegriffe im deutschen Sprachgebiet
 • Kötsky Gábor: A magyar alkotmány és jogtörténet compendiuma
 • Láncos Petra Lea: Nyelvpolitikai és nyelvi sokszínűség az Európai Unióban
 • Law in east and west : On the occasion of the 30th anniversary of the Institute of Comparative Law, Waseda Univerity.
 • Le droit romain et sa reception en Europe : actes du colloque organisé par la Faculté de Droit et d'Administration de l'Université de Varsovie en collaboration avec l'Accademia Nazionale dei Lincei le 8-10 octobre 1973. ed. par Henryk Kupiszewski, Witold Wolodkiewicz
 • Magyar magánjog 3. : Általános rész : Kötelmi jog. írta Almási Antal [et al]
 • Magyar magánjog 6. : Öröklési jog. írta Almási Antal [et al]
 • Magyary Géza: Magyar polgári perjog
 • Manfredini, Arrigo D.: La diffamazione verbale nel diritto romano 1. : Età repubblicana
 • Megújulás a jogi személyek szabályozásában. fel.szerk. Miskolczi Bodnár Péter, Grad-Gyenge Anikó
 • Mitteis, Heinrich: Lehnrecht und staatsgewalt : untersuchungen zur mittelalterlichen Verfassungsgeschichte
 • Peres Zsuzsanna: A magyar "hitbizományi" jog kezdetei : a doktori értekezés tézisei
 • Pünkösty András: Az európai uniós jog etikai vonatkozásai : Kritikai elemzés, különös tekintettel az Egyház társadalmi tnítására
 • Raffai Katalin: A közrend fogalma a nemzetközi és a belföldi kereskedelmi választottbíráskodásban
 • Römisches Recht.
 • Sacharow, Andrej Dimitrijewitsch: Furcht und hoffnung : kampf für freiheit und menschenrechte
 • Szabó Sarolta: A bécsi vételi egyezmény, mint nemzetközi lingua franca : az egységes értelmezés és alkalmazás újabb irányai és eredményei
 • Szentmiklósi Márton: A római jog institutiói
 • Szeőke Imre: Bányajog
 • Szoika Kamill: A földesúri bíráskodás az Árpádkori Magyarországon
 • Új jogalkotási perspektívák és tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban. szerk. Harsági Viktória, Raffai Katalin, Suri Noémi
 • Varga Csaba: Formal rationality of law in the light of Lukács' ontology
 • Varga Réka: Challanges of domestic prosecution of war crimes with special attention to criminal justice guarantees
 • Zamorani, Pierpaolo: Possessio e animus 1.
 • Zamorani, Pierpaolo: Precario habere

Iskolapolitika, oktatásügy

 • Csizmadia Andor: A Pécsi Egyetem a középkorban
 • Ezredforduló a Semmelweis Egyetemen : ahogy Réthelyi Miklós, Rector Magnificus látta : írások, beszédek, levelek, interjúk 1990-2010
 • Migray József: Szocializmus és népneveleés
 • Virág Irén: A magyar arisztokrácia neveltetése (1790-1848)

Természettudományok

 • Ábrahám István: Döntéselméleti módszerek : Optimalizálás matematikai modellezéssel
 • Dantec, Félix Le: A biológiai filozófia elemei
 • Einstein, Albert: Mein Weltbild
 • Hári Pál: Az élet- és kórvegytan tankönyve
 • Maeterlinck, Maurice: A méhek élete
 • Schafer, Herbert: Todeskandidat wasser : report über das lebensmittel nr. 1
 • Tamás Enikő Anna: Vizes élőhelyek rekonstrukciója : Főiskolai jegyzet
 • Whitlock, Michael C. Schluter, Dolph: The analysis of biological data

Alkalmazott tudományok

 • A belorvostan tankönyve 2. írta Ángyán János [et al]
 • Andok Mónika: A hírek története
 • Gidó Csaba: Vasszekér és mozdonygőz : A székelyföldi vasút története : 1868-1915

Művészet

 • Az épített örökség védelmében : változó társadalom-változó műemlékvédelem? : nemzetközi konferencia 2011. március 1-2. szerk. Ferch Magda
 • Az év fotói 2011,2012. szerk. Bánkuti András
 • Bakay Eszter: Retroterek, retroparkok : kert-és szabadtérépítészet Magyarországon 1950-1990
 • Építész évkönyv 2011 : chamber of hungarian architects. fel.szerk. Tatai Mária, Dér Andrea
 • Great villas of Hungary. szerk. Puhl Antal
 • Magyarország híres villái. szerk. Puhl Antal
 • Makovecz Imre: Írások : 1989-2009
 • Mezei Ottó: Magyar, európai, modern : Válogatott írások
 • Negri, Antonello: Festők társasága : A modern festészet színterei
 • Sebestyén Ágnes: Épített környezeti nevelés
 • Slézia József: Kortárs nemzetközi design
 • Szalai Zoltán: A kockától az aktig
 • Szentkirályi Zoltán; Détshy Mihály: Az építészet rövid története 1.
 • Szentkirályi Zoltán; Détshy Mihály: Az építészet rövid története 2.
 • West, Robert: Die klassische Kunst der Antike

Irodalomtudomány

 • Adamikné Jászó Anna: Klasszikus magyar retorika : argumentáció és stílus
 • Albert Zsuzsa: Irodalmi legendák, legendás irodalom, 8.
 • Jäger-Manz, Monika: Primäre sprachliche Sozialisation ungarndeutscher Kinder
 • Livius, Titus: Ab urbe condita : Libri 35-38.
 • Mannheim Mór: Magyar - héber szótár

Történelem

 • Andreevsky, A. von: Die blutige Krone : Ein abenteuerliches Kapitel russischer Geschichte
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben : Bosznia és Herczegovina
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben : Magyarország 7.
 • Balogh Ádám: A szegedi görögök
 • Balogh Ádám: Fejezetek Görögország újkori történetéből : a szabadságharctól napjainkig
 • Bertleff, Erich: Mit blossen handen : der einsame kampf der tschechen und slowaken 1968
 • Biró Vencel: Karácsonyi János tiszteleti tag emlékezete
 • Chruschtschow erinnert sich. hrsg. Strobe Talbott
 • Constant, Benjamin: Über die Gewalt : vom Geist der Eroberung und von der Anmassung der Macht
 • Dahlmann, Friedrich Christoph: Quellenkunde der deutschen Geschichte
 • Das zwanzigste jahrhundert 3. : Weltprobleme zwischen den machtblöcken
 • Djilas, Milovan: Ideen sprengen Mauern : Meine Jahre zwischen Folter und Freiheit
 • Donauraum - gestern, heute, morgen : vortage und Diskussionsbeitrage des V. Interatiomalen Seminares. szerk. József Varga
 • Eckhart Ferenc: A királyi adózás története Magyarországon 1323-ig
 • Hazard, Paul: Die Krise des europäischen Geistes : La crise de la Conscience Européenne : 1680-1715
 • Husák, Gustav; Goldstücker, Eduard: ČSSR im Umbruch : Berichte, Kommentare, Dokumentation
 • Kirkova, Lilija: Études historiques : La science historique Bulgare 1965-1969 : Bibliographie
 • Kuehnelt-Leddihn, Erik von: Die falsch gestellten Weichen : Der Rote Faden 1789-1984
 • Lifschitz, Feitel: Russland
 • Meyer, Fritjof: Weltmacht im abstieg : der niedergang der Sowjet-Union
 • Pap Norbert: Hungary, the Balkans and the Mediterranean
 • Plihál Katalin: A Tabula Hungariae : Ingolstadt, 1528 térkép és utóélete : Az eddigi és a jelenlegi kutatások tükrében
 • Ross, Colin: Unser Amerika : der deutsche anteil an den vereingiten staaten
 • Schiller, Arthur, A.: Vindication of a repudiated text : sententiae et epistolae Hadriani
 • Schneefuss, Walter: Ungarn
 • Scholl-Latour Peter: Der Tod im Reisfeld : dreissig jahre krieg in Indochina
 • Solschenizyn, Alexander: Das rote Rad : Eine Erzählung in bestimmten Zeitausschnitten : August vierzehn : (23. August - 3. September)
 • Stolte István Miklós: A parasztok királyától a nagyságos fejedelemig : a magyar múlt külső és belső harcokban legvéresebb két évszázadának korszerű újraértékelése
 • Studia byzantina. hrsg. von Johannes Irmischer
 • Tatu, Michel: Macht und Ohnmacht im Kreml : Von Chruschtschow zur kollektiven Führung : Übertragen von Charlotte Roland
 • Todorov, Nikolai: Kurze bulgarische Geschicte
 • Tóth Zoltán I.: Magyar történeti bibliográfia, 1825-1867
 • Toynbee, Arnold Joseph: A study of history
 • Ushimura Kei: Beyond the "Judgment of civilization"
 • Valjavec, Fritz: Geschichte der abendländischen Aufklärung
 • Visszaemlékezések : a fasfüggöny lebontásáról 1989-2014. szerk. Hautzinger Zoltán
 • Von Versailles zum Zweiten Weltkrieg : verträge zur Zeitgeschichte 1918 – 1939.
 • Zischka, Anton: Italien in der Welt
 • Zischka, Anton: Sieg der Arbeit : geschichte des fünftausendjahrigen Kampfes gegen Unwissenheit und Sklaverei
 • Zsidó Ferenc: A múlt kisajátítása : magyar, román és cigány közösségek történelemszemléletének összehasonlító elemzése

Szépirodalom

 • Buda Ferenc: Doromboló : versek apróbb-nagyobb emberek használatára : Keresztes Dóra illusztrációival
 • Kárpáti Kamil: Nóka történetei
 • Sofokles: Antigoné
 • Tamkó Sirató Károly: Medirám királylány mesélő kertje : Faltisz Alexandra rajzaival
 • Tersánszky Józsi Jenő: Kacor Dani : két történet : Makk Marci hőstette és Kacor Dani csínyjei
 • Varró János: Ki csatát nyer, koronát nyer : Regény
 • Wilkerson, Don: In Gosse und Getto