Beszámoló 2012

Bevezetés

Az új Egyetemi Könyvtár tudásközvetítő, tudásmegosztó tevékenysége 2012-es évben alakult ki véglegesen. A korábbi szolgáltatási paletta kibővült a földszinten működő  innovációs tanácsadó irodával (információs bróker szolgáltatás, PATLIB).  Májusban átadásra került a második emeleten 6 db 3 fős média- boksz és 15 egyszemélyes kutatófülke.

A Széchenyi István Egyetem Könyvtára felsőoktatási szakkönyvtárként az Egyetem oktatóinak, hallgatóinak, az itt dolgozó munkatársainak, nyilvános könyvtárként a régióban folyó oktatás és kutatás iránt érdeklődők szakirodalmi igényeinek minél hatékonyabb kielégítését tartja fő feladatának, amit minőségi dokumentumállománnyal és szolgáltatásokkal, illetve jól képzett munkatársakkal tud elvégezni.

Az Egyetemnek a Könyvtár az oktatást és kutatást korszerű eszközökkel támogató háttérintézményeként maradéktalanul eleget tesz alapfeladatainak. Az Egyetem oktatása és tudományos tevékenysége igényli leginkább a szakirodalmi információs hátteret. A hallgatók képzése, új szakok és képzési formák megvalósításának egyik fontos feltétele a könyvtári háttér, amely egyrészt a dokumentumtermés folyamatos és visszamenőleges gyűjtését, feltárását, másrészt a technikai, informatikai hátteret szolgáltatja. 

1. Számadatok a könyvtár 2012. évi tevékenységéről

1.1.  Az állománygyarapítás értéke

Könyvtárunk részben önálló költségvetési intézményként állománygyarapításra valamennyi dokumentumot beleértve több mint 50 millió forintot költött. Az előző évhez képest nőtt a beszerzett dokumentumok száma, ez annak köszönhető, hogy a TÁMOP-4.2.2/B-10 pályázat keretében dokumentum beszerzés is szerepelt a Szakkollégiumok és a Doktori iskolák részére. Összesen 210 db könyv, három magyar, öt idegen nyelvű nyomtatott és két online elérhető folyóirat és egy jogi adatbázis beszerzésére volt lehetőség. Összességében 41.414.500 Ft-ot fordítottunk állománygyarapításra (könyvek, folyóiratok, egyéb dokumentumok).  2012. december 31-én a könyvtár állománya: 280.160 db dokumentum, értéke: 681.105.000 Ft. Az adatbázisokra közel 15 millió forintot költöttünk.

1.2. Az állománygyarapítás forrásai

Az állománygyarapítás teljes összegéből 51 millió forintot az Egyetem biztosított, a fennmaradó közel öt millió forint a Márai program pályázatán, a TÁMOP-4.2.2./B pályázaton és ajándék dokumentumokból (979 db) és a szakdolgozatokból, PhD dolgozatokból (2343 db) – melynek becsértéke van – áll össze.  Az EDUCATIO Kht. és a konzorciumi partnerek sikeres TÁMOP pályázatának eredményeként az EISZ programcsomagon belül több adatbázishoz (pl. Scopus, IEEE, stb.) lehetett év végéig hozzáférni.  2011-ben először tudtunk vásárolni Széchenyi hagyatékot, ezt ebben az évben is folytattuk. Erre egy millió forintot tudtunk biztosítani. A hagyaték gyűjtését természetesen a továbbiakban is folytatni szeretnénk.

Könyvtárunk állománya 100%-ban feldolgozott, katalogizált gyűjtemény.

1.3. A könyvtári állomány alakulása 

DokumentumtípusLeltárba vett
állomány (db)
2012. dec. 31-i
állomány (db)
Könyv, bekötött folyóirat 3.846  199.472
Kartográfiai dióokumentum 1.262 
Nyomtatott zenei dok. (kotta) 126  1.351 
Hangdokumentum 21  4.713 
Képdokumentum 59 
Elektronikus/digitális dok. 23  418 
Egyéb dokumentum
(szakdolgozatok, szabványok)
2.424  72.885 
Összesen: 6.440  280.160 

1. sz. táblázat

A korábbi évek statisztikája azt mutatja, hogy évről évre egyre kevesebb nyomtatott dokumentumot szerzünk be, de ebben az évben ez növekedést mutat köszönhetően a TÁMOP pályázatoknak. Az állományból kivonás (selejtezés) nem volt. 2012-ben 341 könyvet köttettünk újra. Ezek jegyzetek, kézikönyvek voltak.

A könyvek esetében azt is látjuk, hogy elsősorban a régi állomány 35%-a szinte egyáltalán nincs használatban. 

1.4. Adatbázisok

Típus

2012-ben leltárba vett állomány (db)

2012. dec. 31-ei állomány (db)

Referáló és indexelő adatbázisok

4

63

Teljes szövegű adatbázisok

28

121

Egyéb adatbázisok

9

33

Összesen:

41

217

2. sz. táblázat

Könyvtárunk nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a nyomtatott információhordozókon kívül az online elérhető adatbázisok is lefedjék az Egyetem képzési kínálatát. Ezt figyelembe véve a műszaki- és természettudományos adatbázisok mellett a közgazdaságtudományi, jogi, egészségügyi és művészeti adatbázisok is elérhetőek voltak. Az Egyetemi Könyvtárban 41 adatbázis, és 29 elektronikusan hozzáférhető teljes szövegű folyóirat használatára volt lehetőség. Az EDUCATIO Kht. pályázatának keretében térítésmentesen jutottunk hozzá 5 adatbázishoz, köztük a Scopushoz, az IEEE-hez, stb. így ebben az évben bővült a kínálatunk. Sajnos a pályázat csak 2012. december 31-ig biztosította az adatbázisok hozzáférését. Az EISZ nemzeti program az EDUCATIO Kht-től átkerült az MTA Könyvtárának kezelésébe, de ez sem jelent a jövőben könnyebbséget. Az adatbázisokhoz általában konzorciumi keretek között jutunk hozzá, így ha egy-egy konzorciumi partner kilép, akkor a tagokra egyre magasabb előfizetési díj hárul. Már most látszik, hogy az ismert gazdasági helyzet miatt ez bizony a következő évben bekövetkezik.

1.5. A megrendelt (kurrens) folyóiratok megoszlása címek (féleség) és példányszám szerint

Forma

Származás

Féleség (címek)

Példányszám

Nyomtatott

Magyar

289

389

 

Külföldi

157

157

Digitális

 

29

29

Összesen

 

475

575

3. sz. táblázat

A gazdasági válság elsősorban a folyóirat kiadásban éreztette hatását. A korábbi évekhez viszonyítva kevesebb címféleség jelent meg, több folyóirat esetében szüneteltették a kiadást. Eddig még egyetlen évben sem volt még ennyi késve megjelenő, vagy szünetelő kiadvány. Ugyanez vonatkozik az idegen nyelvű folyóiratokra is, sőt ott a megemelkedett árak miatt jó néhány folyóirat esetében nem újítottuk meg a megrendelést. Ezt enyhítette, hogy a TÁMOP-4.2.2/B-10 pályázat keretében a szakkollégiumok részére megrendeltünk  három  magyar és öt idegen nyelvű folyóiratot, 2 folyóirat pedig online volt elérhető.


2.  Könyvtárhasználat

2.1. Könyvtárhasználók számának megoszlása

Regisztrált használó (fő)

13.447

A regisztrált használóból újként regisztrált (fő)

3.011

Aktív használó (fő)

12.205

4. sz. táblázat

Regisztrált használók, akik az elmúlt évben beiratkoztak, tehát legalább egyszer a könyvtárban megfordultak. Közülük kerül ki az aktív használók köre, akik rendszeresen járnak a könyvtárba.  Az aktív használók 15%-a külső olvasó. Az új könyvtár változatlanul vonzó a használóknak, de már nem nőtt olyan mértékben a számuk, mint az előző évben. Ez főleg a külső olvasók esetében figyelhető meg. Természetesen vannak olyan visszatérő olvasók, akik változatlanul ragaszkodnak hozzánk a környezet és a szolgáltatási kínálat miatt.   A közösségi terek kiválóan alkalmasak tanulásra, team-munkára, itt korrepetálják egymást a hallgatók. A médiatárat szeptemberben nyitottuk meg a könyvtárhasználók számára. A szolgáltatás egyre népszerűbb, de azt látjuk, hogy szívesen olvasnak, tanulnak itt is. A nagy terek kiválóan alkalmasak arra, hogy elvonuljanak távol egymástól.

A kutatószobák népszerűsége is egyre nő. Bérlői elsősorban a kutatási projektekben részt vevő oktatók/kutatók, de gyakran igénybe veszik hallgatóink is. 

2.2.  Könyvtárhasználat a szolgáltatások tükrében

A könyvtár népszerűségét bizonyítja az alábbi összehasonlítás is. A könyvtár látogatottsága és használata összefüggésben van a gazdasági helyzettel, mind a könyvtár környezetével, mind a könyvtárosok szakmai felkészültségével és a szolgáltatások minőségével is.  A kölcsönzött dokumentumok száma azt bizonyítja, hogy egyre kevesebb könyvet, jegyzetet vásárolnak meg, ezeket inkább a könyvtárból kölcsönzik ki. A helyben használat azt jelzi, hogy a korszerű, modern környezetben szívesen töltik az idejüket az olvasók. Népszerűek a 24 órán keresztül elérhető szolgáltatások (előjegyzés, hosszabbítás, online tájékoztatás, naprakész információszolgáltatás, stb.). Tapasztalatból tudjuk, hogy a telefonon, e-mailben vagy a személyes kommunikáció abban az esetben népszerű csak, ha megfelelő, korrekt tájékoztatást, információkat kapnak az olvasók. A számok azt mutatják, hogy az Egyetemi Könyvtár munkatársai ilyen irányú tevékenységüket magas szinten művelik.

 

2011.

2012.

Kölcsönzött dokumentumok száma összesen

53.761

66.693

Személyes (helyben) használat összesen

178.225

196.688

- ebből internet használat

98.137

93.200

- távhasználat (telefon, fax, e-mail)

10.123

10.500

-OPAC, honlap

53.872

200.175

Referensz kérdések száma

17.101

21.112

5. sz. táblázat

2012 októberében kezdődött el a beléptető rendszerhez kapcsolódó plasztik kártya készítése. Az Egyetemi Könyvtár használói hozzászoktak ahhoz, hogy valamennyi szolgáltatást térítésmentesen kapnak. Azt már most látjuk, hogy a külső olvasók esetében a kártya bevezetése illetve később a könyvtári tagsági díj az olvasók számának csökkenéséhez fog vezetni. Erről a 2012-es év statisztikái lesznek beszédesek.

A könyvtárban elhelyezésre került két önkiszolgáló multifunkciós sokszorosító gép. A plasztikkártya segítségével a könyvtárhasználó a szerzői jogi szabályozást figyelembe véve másolhat, szkennelhet és nyomtathat önállóan is. A szolgáltatás népszerű a használók körében. Mind a plasztikkártya, mind az önkiszolgáló gépek használatba vétele a kölcsönző könyvtárosok leterheltségét csökkentik. 

A könyvtár adottságai lehetővé teszik nagy tömegek számára az e-vizsgáztatást. Egyszerre 250 számítógépes munkaállomás áll a hallgatók rendelkezésére. A tavaszi vizsgaidőszakban a Moodle rendszerben vizsgáztak a nappalis, levelezős és a duális képzésben résztvevő hallgatók, 12 alkalommal 30-160 fő. A Coedu rendszerben az őszi félévben 7 alkalommal vizsgáztak 120-600 fő vett részt zárthelyin illetve vizsgán. A rendszer jól vizsgázott, egyetlen alkalommal sem volt fennakadás. Ezt bizonyítja az is, hogy a tavaszi félévre is több Moodle és Coedu vizsgára is bejelentkeztek.


3. Szolgáltatások

3.1. Szakreferensi hálózat kialakítása

A szakreferensi hálózat tagjai diplomás könyvtárosok, minőségi, magas szintű szakmai tudással rendelkező munkatársak. Lényege: Valamennyi tanszékhez rendeltünk egy munkatársat, aki napi kapcsolatban van a tanszék oktatóival/kutatóival. Tájékoztatja őket a legújabb szakirodalomról, a könyvtár szolgáltatásairól, tanácsot ad könyvtárszakmai kérdésekben, gondozza a hozzá tartozó oktatók/kutatók publikációit az MTMT-ben, ezzel kapcsolatban csoportos és egyéni konzultációt szervez, tart. Esetenként a tanszéki értekezleteken tájékoztatót tart.  Valamennyi szakreferens elkészítette a hozzá tartozó tanszék részére a szolgáltatási kínálatát, melyet minden oktató megkapott.

Örömmel tapasztaltuk, hogy a tanszékekkel sikerült egy szorosabb, korrektebb munkakapcsolatot kialakítani. 

3.2. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

A Széchenyi István Egyetem 2011-ben csatlakozott az MTMT programhoz. Az Egyetemi Könyvtár munkatársai több területen képviselik az Egyetemet a programban. Figula Anikó a Programtanács,  Lencséné Bogár Anikó a Bibliográfiai Bizottság és Bella Szilvia (aki egyben az intézményi adminisztrátor is) az Információ-technológiai Bizottság tagja. Elsősorban e feladathoz létrehoztuk a szakreferensi hálózatot (10 fő), amely arra hivatott, hogy tanszékekkel, doktori iskolákkal szorosan együttműködve sikeresen vigyék fel az oktatók/kutatók publikációit. Az MTMT munkálatainak szükségességét a Rektori utasítás is tartalmazza, melynek előkészítésében részt vettünk.  Az Egyetemi Könyvtár szakreferensei 2007-ig visszamenőlegesen valamennyi oktatónak/kutatónak a publikációját és az idézőket az adatbázisba felviszik. Mellette valamennyi publikációt ellenőrzik, javítják. 2012-ben három levelet és számos e-mailt küldtünk ki az oktatóknak az MTMT-vel kapcsolatban. Ennek és a tudományos rektorhelyettes levelének hatására összesen 337 főállású oktató/kutató és 33 fő a doktori iskolákból regisztrált az MTMT-ben. Eddig bekerült az adatbázisba 14.647 publikáció, amelyből 13.565 tudományos. (A statisztikát Bella Szilvia intézményi adminisztrátor készítette).

A szakreferensek öt alkalommal vettek részt belső továbbképzésen, ebből hármat az intézményi adminisztrátor, és két alkalommal az MTMT projekt munkatársai tartottak.

Nehézséget okoz a mindennapi munkában az MTMT munkálataiban egyrészt az oktatók érdektelensége, másrészt az adatbázis folyamatos fejlesztése, javítása, hibáinak korrigálása.

3.3. Könyvtárközi kölcsönzés

Nagy örömmel tapasztaljuk, hogy a könyvtárközi kölcsönzés egyre népszerűbb. Ez köszönhető annak is, hogy a TÁMOP projekt egyik legfontosabb feladataként fogalmaztuk meg és valósítottuk meg a Magyar Országos Közös Katalógushoz (MOKKA) való csatlakozásunkat. A könyvtári rekordok folyamatosan kerülnek be a MOKKÁ-ba, így egyre jobban megismeri a szakma a könyvtárunk állományát. Ez megjelenik a könyvtárközi kölcsönzés statisztikájában is. A kapott dokumentumok aránya az előző évhez képest 17%-kal, míg a küldött dokumentumok aránya 50%-kal nőtt. A minisztérium (EMMI) a könyvtárközi kölcsönzést mind dokumentumvásárlással, mind postaköltséggel támogatja pályázat útján. A könyvtárközi kölcsönzéssel Tóthné Marek Eszter és Tóth Katalin foglalkozik.

3.4. Használó képzés

Könyvtárunk nagy hangsúlyt helyez a használók képzésre. Egyrészt az egyetem hallgatóinak, másrészt külső könyvtárhasználóknak.  Könyvtárhasználati- és adatbázis-bemutató órát 17 alkalommal, kutatás-módszertani órát 11 alkalommal tartottunk. Az egyetem több tanszékén már órarendszerinti beosztásban is tartunk kutatás-módszertani órákat. 2012-ben 16 alkalommal került erre sor. Két alkalommal az egyetemi TMDK Roadshow keretében kutatás-módszertani képzés volt. A használó képzéssel Nyitrai Erzsébet foglalkozik.

Márciusban az Internet Fiesta országos könyvtári programhoz csatlakozva a Google használatával, internetes forrásokkal ismertettük meg az érdeklődő könyvtárhasználókat. Ezt egészítettük ki ősszel a Könyvtári Hét programjaként a könyvtár szolgáltatásainak, katalógusainak bemutatásával. Ennek a témának Hubay Miklós és Tóthné Marek Eszter volt a gazdája.

3.4. Iparjogvédelmi tájékoztatás (PATLIB) és információbróker szolgáltatás

A PATLIB Központ, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kihelyezett szellemitulajdon-védelmi információs pontja az Egyetemi Könyvtárba költözött 2012 januárjában. A szolgáltatást két szakképzett iparjogvédelmi tanácsadó látja el, akik egyben az információbróker szolgáltatást is végzik a könyvtárosi munkájuk mellett.  Iparjogvédelmi tájékoztatást 22 főnek végeztek több alkalommal, valamint szabadalmak benyújtásához végeztek kutatást. Véleményezték az Egyetem Szellemitulajdon-kezelési szabályzatát. Információbrókerként egyetemi kutatásokhoz, külső cégeknek végeztek kutatómunkát. Bemutatkoztak az Innovációs kiállításon, több alkalommal tartottak előadást és jelentettek meg cikket a témával kapcsolatban. Folyamatosan karban tartják a két szolgáltatás honlapját. A témában továbbképzéseken, szakmai napokon vettek részt. Az új szolgáltatásokkal Bocskai Adrienn és Oross Adrienn foglalkozik.

3.5. On-line tájékoztatás (iShare24)

A TÁMOP 3.2.4 projekt keretében az egyik legsikeresebb fejlesztésünk az on-line tájékoztatás. Ezt a szolgáltatásunkat nemcsak az egyetem hallgatói, hanem más felsőoktatási intézmények hallgatói is szívesen veszik igénybe. Hasonlóan működik, mint a Libinfo (Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztatása), melyben a könyvtár munkatársai közül 4-en dolgoznak. Az iShare24 tájékoztatás esetén az Egyetemi Könyvtár állományából készítjük el az adott témára az irodalomjegyzéket és ezeket az irodalomjegyzékeket az archívumban tároljuk is. Van olyan téma, amelyhez már több mint 1000-szer letöltötték az ajánlott irodalmat. Az iShare24 szolgáltatásban 56, a Libinfo esetében pedig 35 kérdésre adtak választ a könyvtárosok. Az online tájékoztatással Bella Szilvia, Lencséné Bogár Anikó és Tóth Katalin foglalkozik. A Libinfo (Országos internetes tájékoztatás) szolgáltatást Nyitrai Erzsébet, Hegedüs Péter, Lencséné Bogár Anikó és Tóthné Marek Eszter végzi.

3.6. Matarka

A MATARKA a magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők. Az Egyetemi Könyvtár munkatársai az Egyetemen megjelent valamennyi folyóirat cikkanyagát retrospektív is feldolgozták. 9 folyóiratból 593 cikk bibliográfiai adatát szolgáltattuk a MATARKÁ-nak. A MATARKA munkálatait Lencséné Bogár Anikó és Tóth Katalin végzi.

3.7. Konferenciák

A./ Magyar Könyvtárosok 44. Vándorgyűlése  

A 2012-es év legnagyobb kihívása a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 44. Vándorgyűlésének megszervezése volt. Erre a konferenciára immár harmadik alkalommal került sor Győrben. A konferencia címe: Stabilitás, innováció, inspiráció. Könyvtárak változó környezetben. A cím alapján is úgy gondolom, hogy az Egyetem méltó helye volt ennek a nagyszabású szakmai fórumnak. A szervezésben részt vett a Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár, a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár, az Apáczai Csere János Kar Könyvtára és a könyvtárosok megyei szervezete, a KKKE is. A konferencia központi helyszíne az Egyetem és környéke volt, így a konferencia szervezésének legnagyobb része ránk hárult (szállás, étkezés, termek, programok, stb.). Az országos rendezvény július 12-14. között került megrendezésre, közel 700 fő vendéggel és 22 könyvtárszakmai kiállítóval.  A vendégek az ország minden részéről érkeztek, sőt a környező országokból is. Az on-line elégedettségi kérdőív kitöltése és a visszajelzések alapján elmondhatjuk, hogy sikerült egy jól szervezett, szakmailag magas színvonalú konferenciát lebonyolítanunk.

Itt szeretném megköszönni az Egyetem vezetésének a támogatást, amit a konferenciához nyújtott, az Egyetem munkatársainak a segítségét, helytállását, és az Universitas Kht. lelkiismeretes rugalmas munkáját. A mindennapi munka mellett a konferencia sikeres lebonyolítása a Könyvtár munkatársainak részéről kb. 4-5 hónapig emberfeletti munkát kívánt, de azt gondolom, hogy megérte.

A szervezőmunka mellett két előadást tartottunk a Tudományos és Szakkönyvtári szekcióban és egy előadást a Műszaki szekcióban.


B./
Az Egyetemi Könyvtár kedvelt helye lett a hallgatóknak és az oktatóknak is. A tanulás mellett szívesen veszik igénybe konferenciák helyszínéül is.

2012-ben az Egyetemi Könyvtár helyet adott a Mérnökinformatikus Hallgatók Országos Konferenciájának, a Gépészmérnök Hallgatók Országos Konferenciájának, az ERASMUS konferenciának, az IFIP konferencia fogadásának.

3.8. Könyvtári PR

 • A könyvtár honlapjának karbantartása, aktualizálása folyamatos, szinte napi feladatként jelentkezik. Szoros kapcsolat alakult ki az InfoArtnet Kft-vel, akik a honlapunk fejlesztését végezték. A honlap gondozásával Nyitrai Erzsébet könyvtáros foglalkozik egyéb napi feladatai mellett.
 • 2012-ben új, intézményi Facebook profilt hoztunk létre. Naponta aktualizáljuk, minden, a Könyvtárat érintő információ a Facebook-on keresztül is elérhető. A Facebook profilunkat Tóth Katalin szerkeszti.
 • Könyvtári blogunk második éve működik. Ezt is felhasználjuk a könyvtár és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez, és jó néhány érdekességre is felhívjuk a figyelmet. Különleges kultúraközvetítő szerepe van. A könyvtári blog szerkesztéséért Hubay Miklós a felelős.
 • A Kiskutatók éjszakájához kapcsolódóan második alkalommal szerveztük meg a Kiskönyvtárosok éjszakáját általános iskolásoknak. A vetélkedő népszerűségét bizonyítja, hogy annyian jelentkeztek, hogy korlátoznunk kellett a csapatok számát. 14 csapat vett részt a játékos vetélkedőn, ami az egészséges életmódhoz kapcsolódott könyvtári környezetben. A visszajelzések alapján a gyerekek és a kísérő tanárok is nagyon jól érezték magukat, szívesen jönnek a könyvtárba. A vetélkedő szervezéséért, lebonyolításáért Bocskai Adrienn és Tóth Katalin volt a felelős.
 • Az új Könyvtár kiváló teret biztosít kiállításoknak, könyvbemutatóknak egyaránt. 2012-ben a Széchenyi Napokhoz kapcsolódóan áprilisban fotókiállítás, nagysikerű baba- és mackó kiállítás volt. A kiállítást a környék iskolái, óvodái is meglátogatták.  Ez kísérte egy mackókészítő kézműves foglalkozás is, ami nagy meglepetésünkre óriási sikerrel zajlott. Az Egyiptom kiállítást a témában előadások is színesítették.
 • A Mobil MADI Múzeum Alapítvány 2011 őszétől három magyarországi felsőoktatási intézményben állandó kiállítás formájában elhelyezte geometrikus gyűjteményét. Ezek közül az egyik az Egyetemi Könyvtár. Itt 44 alkotás színesíti a teret.
 • A nevezetes napokhoz kapcsolódóan 11 tematikus kiállítást készítettünk. Ehhez felhasználtuk a könyvtár dokumentumállományát, az internetet, stb. A kiállításokat összeállító munkatársunk igyekezett minél több érdekességre felhívni a figyelmét a könyvtárlátogatóknak. (Költészet Napja, Föld Napja, Mobilitási hét, Magyar Tudomány Ünnepe, stb.). A kiállításokat Tóth Katalin készítette.
 • A nyugati olvasóteremben a könyvtár újdonságaiból készül rendszeresen kiállítás. Az olvasók ez alapján is adhatnak beszerzési javaslatokat.
 • Januárban a Nyitott Kapuk Napja rendezvényen az Egyetemi Könyvtár is részt vett. A programban szerepel a Könyvtár bemutatása, a Facebook-on keresztül egy könyvtári totó kitöltése, a telitalálatot elért hallgatójelöltek ajándékot kaptak. A Nyitott Kapuk rendezvényen Bocskai Adrienn és Oross Adrienn képviseli a könyvtárat.
 • A Karrier Iroda öregdiák programjának keretében az elmúlt évben az Egyetemi Könyvtár bemutatása 20 alkalommal, 333 főnek történt meg. A szombati programokon Nyitrai Erzsébet és Figula Anikó vett részt.

 3.9. Szórólapok készítése

A szolgáltatások megismertetése, népszerűsítése céljából szórólapokat késztettünk. Bővült a szolgáltatási kínálatunk, megváltozott a könyvtárhasználati szabályzatunk, ezért a könyvtárról a szórólap megújult formában került ki a Nyitott Kapuk Napjára. A szolgáltatások népszerűsítésére az információs bróker szolgáltatásról, a PATLIB működéséről és az online tájékoztatásról is elérhetőek a nyomtatott szórólapok a Könyvtárban és a rendezvényeken. Valamennyi szakreferens a hozzá tartozó tanszékeknek elkészítette szolgáltatási kínálatát, melyet a tanszékekhez eljuttatott.


4. Továbbképzések

 • A képzés, továbbképzés mindig kulcsfontosságú feladatként szerepel a könyvtár tevékenységében. A szolgáltatások magas színvonalú ellátásához képzett könyvtárosokra van szükség. Munkatársaink 2012-ben számos informális és formális képzésben vettek részt. Két fő a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központra MA képzésre jár.
 • A Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete április 24-én és október 02-án szakmai továbbképzést szervezett, ahol 4, illetve 6 fő vett részt.
 • A legnagyobb szakmai továbbképzés a Vándorgyűlés volt, július 12-14. között. A munkatársak 12 szekció közül választhattak, ahol szakmailag magas színvonalú előadásokat hallhattak.
 • Ezek mellett részt vettünk EBSCO és Scopus tréningen, amit az Egyetemi Könyvtárban szerveztünk meg.
 • A HBI-üzleti kikötő és a Science Direct és a WoS munkatársai on-line tartottak tréninget több alkalommal.  
 • A HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer hatékony működtetése érdekében két alkalommal vettünk részt tréningen.
 • Június 28-30. között a Moodle konferencián vett részt két fő Gödöllőn.
 • Az MKE Tudományos és Szakkönyvtári szekciója október 16-án szakmai napot tartott Felhasználói statisztikák, költséghatékonyság címmel, melyen két fő vett részt.
 • Az Erasmus program keretében Nyitrai Erzsébet kolléganőnk Tallinnban töltött egy hetet egy nemzetközi tréningen, tapasztalatcserén. 


5. Szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

 • A szolgáltatások fejlesztésére irányuló feladataink folyamatosak. Egyre fontosabbnak tartjuk, hogy az Egyetemen készült e-tananyagok, szakdolgozatok, diplomamunkák, PhD dolgozatok, publikációk elektronikus változatai, stb. mind egy helyen legyenek hozzáférhetők, és ez lehetőleg a Jadox elektronikus dokumentumtárban, amely a HUNTÉKA könyvtári integrált rendszerrel áll kapcsolatban. A HUNTÉKA rendszer fejlesztőivel folyamatosan kapcsolatot tart Hubay Miklós és Nyitrai Erzsébet.
 • Az e-tananyagok tárolásával és hozzáférhetővé tételével kapcsolatban két alkalommal tartottunk megbeszélést, ami alapján készítettünk egy szakmai anyagot, javaslatot az Egyetem vezetése részére. A team-ban részt vett: Nyitrai Erzsébet könyvtáros, Figula Anikó könyvtáros, Dr. Mészáros Attila egyetemi docens és Dr. Nagy Tamás főiskolai docens a MTK tanszék munkatársai.
 • Részt vettünk az Oktatási Hivatal által kezdeményezett plágium-kereső rendszer kiépítésével, szakdolgozatok elektronikus feltöltésével kapcsolatos projekt megbeszélésein, kivitelezésén. Ebben a projektben Nyitrai Erzsébet és Figula Anikó vett részt.
 • Az októberben indult kártyamenedzsment rendszer kialakításával kapcsolatban számos megbeszélésen, egyeztetésen vettünk részt.

6. Egyéb
 • TÁMOP 3.2.4-09 pályázatunk záró jelentésének és pénzügyi beszámolójának határideje 2012. február 28. volt, a helyszíni ellenőrzésére pedig március 2-án került sor. A pályázattal kapcsolatban több alkalommal teljesítettük adatszolgáltatási kötelezettségünket. A fenntartási kötelezettségünkből adódóan a pályázatban megfogalmazott tevékenységek beépültek a napi feladatainkba.
 • Márciusban az Egyetemi Könyvtárban került sor Gégény István: Média, közösség, szolgálat című könyvének a bemutatójára.
 • Áprilisban a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központ 260 tanulója vendégeskedett nálunk a Diáknapon. A környező óvodákból több alkalommal hoztak a Gyermekkuckóba csoportot. Júniusban egy szentesi általános iskola 30 diákja nézte meg a könyvtárat. De népszerű a könyvtárunk a győri általános iskolásoknak is, ezt bizonyítja, hogy a felsoroltakon kívül több általános és középiskolás csoport is tett nálunk látogatást.   
 • Jó néhány alkalommal fogadtunk magas rangú magyar és külföldi vendégeket (svéd, olasz, kínai, stb.), mutattuk meg az új könyvtárat.   
 • A Vándorgyűlést követően szakmai körökben is nagy népszerűségnek örvend a könyvtárunk. Több kolléga is jelezte, hogy szeretné felhasználni az itt látott és hallott szolgáltatásokat a szakdolgozatában, vagy hivatkozni szeretnének ránk. Novemberben a Corvinus Egyetem Entz Ferenc Kertészeti Kar Könyvtárának munkatársai a Moodle rendszerben készült kutatásmódszertan e-tananyag készítésének módszertanát tanulmányozták nálunk. Ebben segítségünkre volt Dr. Nagy Tamás főiskolai docens is. 


7. Előadások, publikációk

 • Bocskai Adrienn – Oross Adrienn: Információbróker-szolgáltatás az egyetemi könyvtárban. In: Könyvtári levelező/lap, 2012. XXIV. évf. 9. sz. 12-13 p.  (elhangzott még:  a Magyar Könyvtárosok Vándorgyűlésén, 2012. július 12-14., KKKE szakmai nap 2012. október 02.) 
  http://sze-gyor.videotorium.hu/hu/contributors/details/2859,Bocskai_Adrienn 
 • Bocskai Adrienn – Oross Adrienn – Bella Bernadett: Szellemi tulajdonvédelem a Széchenyi István Egyetemen. In: Kisalföldi Gazdaság, 18. évf. 9. sz. 21 p.
 • Figula Anikó: Innováció az Egyetemi Könyvtárban. Az Egyetemi Könyvtár a műszaki tájékoztatás szolgálatában.  Magyar Könyvtárosok 44. Vándorgyűlése, 2012. július 12-14.) - előadás 
  http://sze-gyor.videotorium.hu/hu/contributors/details/2850,Figula_Aniko 
 • Könyvtár és innováció. Interjú Figula Anikóval a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtár igazgatójával. (Pegán Anita). In: 3K, 21. évf. 8. sz. 3-7. p.
 • Nagy Tamás – Nyitrai Erzsébet: E-tananyagfejlesztés az egyetemi könyvtár által tartott kutatásmódszertan órákhoz. In: Könyvtári levelező/lap, 2012.  XXIV. évf. 9. sz. 3-8 p.  (elhangzott még: a Magyar Könyvtárosok Vándorgyűlésén, 2012. július 12-14.) 
  http://sze-gyor.videotorium.hu/hu/contributors/details/2857,Nyitrai_Erzsebet

 

8. Szakmai szervezetekben való részvétel

Könyvtárunk testületi tagként tagja a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületének (KKKE), a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) és az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek (IKSZ). Tevékenységünk nem merül ki ebben, hiszen a KKKE-nak 12 fő, az MKE-nek 8 fő egyéni tagja van a munkatársak közül. Mindemellett 2 fő tagja az MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekciójának is. Figula Anikó vezetőségi tagja a szekciónak.

A könyvtár igazgatója képviseli az Egyetemi Könyvtárat az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumában.  

Az MTMT programban az Egyetemet Figula Anikó a Programtanácsban, Bella Szilvia az Információ-technológiai Szakbizottságban, Lencséné Bogár Anikó a Bibliográfiai Szakbizottságban képviseli.

 

9. Humánerőforrás a Könyvtárban

Az ellátandó hallgatók és a könyvtárhasználók számának emelkedésével, a feladatok és a könyvtár területének növekedésével nincs egyenes arányban a munkatársak létszámának emelkedése. 2012-ben a munkatársak létszáma 18 fő. Közülük két fő nem rendelkezik szakmai végzettséggel, öt fő egyetemi, hét főiskolai, három felsőfokú szakképesítéssel és egy fő középfokú szakképesítéssel rendelkezik. Munkatársaink nyelvismerete szintén magas szintű. Az angol, német mellett francia és olasz nyelvvizsgával rendelkező kollégáink is vannak. A munkatársak rendelkeznek a megfelelő kompetenciákkal, amelyeknek fejlesztése folyamatos.

Elmondhatjuk, hogy a mi könyvtárunkban mindenki minden területen otthon van. A feldolgozók részt vesznek a tájékoztatásban, kölcsönzésben, a tájékoztatók a feldolgozásban. Az MTMT feladataiban a szakreferensek, egyéb könyvtárszakmai feladatokban pedig azok a munkatársak vesznek részt, akik az adott téma szakemberei. Az adminisztratív, gazdasági és leltározási feladatokat egy fő végzi. A hatékony munkavégzéshez terveket készítünk, munkatársi értekezletet tartunk havonta egy alkalommal, ahol tájékoztatót tartunk az előző hónap eseményeiről történéseiről, megtervezzük a következő hónap feladatait.

A beszámoló is azt bizonyítja, hogy az Egyetemi Könyvtárban intenzív, minőségi szakmai munka folyik azért, hogy minél magasabb színvonalon tudjuk kiszolgálni a könyvtárhasználókat. Kiegyensúlyozott, szigorú gazdálkodás jellemző ránk.

Szellemi és emberi kapacitásainkkal igyekszünk megfelelni az Egyetem vezetésének, a munkatársaknak, a külső olvasóinknak és nem utolsó sorban a szakmának. 

 

Győr, 2013.  március 11.