Beszámoló 2013

Bevezetés


A Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára az egyetemen folyó oktató, nevelő, tudományos, kutató, valamint tanulmányi munkát és a szabadidő hasznos eltöltését segítő szervezeti egysége, amely az egyetem szakirodalmi információs központjaként működik.
A tudásalapú társadalom alapintézményeként mindenki számára biztosítja a hozzáférést a dokumentumokhoz és az információkhoz, segíti az egész életen át tartó tanulást, a művelődést, a szabadidő hasznos eltöltését.
Könyvtárunk küldetése az egyetem céljainak megvalósulásában való részvétel, annak támogatása. Mindezt a folyamatosan bővülő dokumentumállományával, a használói igények minőségi kiszolgálásával, a használók tanulási folyamatainak támogatásával, a könyvtárosok szakmai felkészültségével valósítja meg. Szakmaiságukkal a könyvtárosok hozzájárulnak az intézményi kiválósághoz, támogatást nyújtanak az akkreditációkhoz és az intézmény szellemi tulajdonának őrzéséhez. Munkákkal szeretnénk hozzájárulni - mint egy jól működő felsőoktatási könyvtár - az egyetem hírnevének öregbítéséhez, az egyetem fenntartható fejlődéséhez.


1. Számadatok a könyvtár 2013. évi tevékenységéről


1.1. Az állománygyarapítás értéke, száma


Könyvtárunk részben önálló költségvetési intézmény. Állománygyarapításunk értéke valamennyi dokumentumot (könyv, folyóirat, szakdolgozat, stb.) tekintve több mint 54 millió forint volt. Az előző évhez képest nőtt a beszerzett dokumentumok száma, Ez egyrészt az ajándék dokumentumoknak (876 db), másrészt a TÁMOP 4.2.2.A-11 és a 4.2.2./B-10/ projekt által (671 db) biztosított, harmadrészt pedig az állományba vett szakdolgozatoknak (4034 db) köszönhető. A könyvtári állomány összesen 288.221 db volt, ennek értéke 735.619.000 Ft.


1.2. Az állománygyarapítás forrásai


Az egyetemi költségvetésből az elmúlt évben ténylegesen az állománygyarapításra fordított összeg 41.342.000 Ft volt. Ebből könyvekre, térképekre, elektronikus dokumentumokra 7.056.644 Ft-ot, a folyóiratokra 17.201.163 Ft-ot és adatbázisokra 17.084.193 Ft-ot költöttünk. A TÁMOP 4.2.2.A-11, és a 4.2.2./B-10/ projektek szakmai vezetése döntött úgy, hogy a pályázatokhoz szorosan illeszkedő dokumentumokat, elsősorban idegen nyelvű könyveket, folyóiratokat, adatbázisokat finanszírozzák, illetve néhány tanszék saját költségvetésből vásárolt dokumentumokat, melyek bekerültek a könyvtár állományába, így a költségvetésünkhöz kaptunk még 6.431.767 Ft támogatást. Ezt a támogatást ezúton is köszönjük a projektvezetőknek. A szakdolgozatoknak, ajándékkönyveknek becsértéke van, ez 16.910.982 Ft, amely növeli a könyvtár állományának értékét.
Széchenyi István nevét viselő egyetemként fontosnak tartjuk, hogy könyvtárunk rendelkezzen eredeti Széchenyi művekkel is. 2011-ben vásároltunk hagyatékot, ezt ebben az évben is folytattuk. Erre egy millió forintot tudtunk biztosítani. A hagyaték gyűjtését természetesen a továbbiakban is folytatni szeretnénk.
Könyvtárunk állománya 100%-ban feldolgozott, katalogizált gyűjtemény.


2. A könyvtári állomány alakulása


2.1.Könyvek


Az elmúlt évben összesen 7904 dokumentummal gyarapodott a könyvtár állománya, ez az előző évhez képest közel 13%-os emelkedést mutat, de a vásárolt dokumentumok száma évről évre csökken. A vásárolt dokumentumok (könyvek, CD-k, DVD-k, szabványok, egyéb) száma csak: 2498 db. A növekedés elsősorban a Kállay hagyaték és a több mint 4000 szakdolgozat, diplomamunka állományba vételének köszönhető. A könyvek átlagára kb. 9800 Ft volt. A magas átlagár elsősorban az idegen nyelvű könyvek nagyszámú beszerzése miatt alakult ki (a pályázatokból szinte csak idegen nyelvű dokumentumok vásárlása történt).
A hallgatók részéről elvárás, hogy a jegyzetek megfelelő példányszámban legyenek jelen a könyvtárban. Ezt nem tudjuk biztosítani mivel erre nincs elég keretünk. A hallgatók ugyanakkor jegyzettámogatást kapnak, amellyel ők rendelkeznek. Ha megtalálnánk a módját annak, hogy a jegyzettámogatást a könyvtár megkapja, úgy kellő példányszámban tudnánk (10-15 pld) megvásárolni a szükséges jegyzeteket.
A Deák Ferenc ÁJK könyvtárában a kar vezetésének kérésére időszaki, teljeskörű állományellenőrzést tartottunk. Az állományellenőrzésről a jegyzőkönyv elkészült. Az állományból 224 dokumentum került törlésre.
A könyvek esetében azt is látjuk, hogy elsősorban a régi állomány 35%-a szinte egyáltalán nincs használatban, a jegyzetek és a tankönyvek pedig gyorsan forognak és használódnak. Köttetésre ebben az évben 264 db könyvet tudtunk átadni.


2.2. Adatbázisok

Típus

2013-ban leltárba vett állomány (db)

2013. dec. 31-ei állomány (db)

Referáló és indexelő adatbázisok

5

64

Teljes szövegű adatbázisok

43

164

Egyéb adatbázisok

1

34

Összesen:

49

217


Az elektronikus információszolgáltatás szerepe egyre nő a felsőoktatásban. A gyűjtés helyére a szolgáltatás lép. Évek óta nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy a nyomtatott információhordozókon kívül az online elérhető adatbázisok is lefedjék az Egyetem képzési kínálatát. Az Egyetemi Könyvtárban 49 adatbázis (az EISZ-en belül 10), és 35 elektronikusan hozzáférhető teljes szövegű folyóirat használatára volt lehetőség. Adatbázisokra 17.084.193 Ft-ot költöttünk. Ez az összeg az EISZ adatbáziscsomag, DatatMonitor, a HUNTÉKA könyvtári integrált rendszer, az MTMT, a HBI-üzleti kikötő és MSZT, az online szabványtár éves előfizetési díját is tartalmazza. Az EISZ nemzeti program 2013-tól az MTA Könyvtárának kezelésébe került. Mivel a központi támogatás nem emelkedett, így az intézmények önrésze egyre magasabb, ami nehéz helyzetbe hozza a felsőoktatási intézményeket. A kutatáshoz a primer elektronikus információszolgáltatás elengedhetetlen. Az adatbázisokhoz konzorciumi keretek között jutunk hozzá, így ha egy-egy konzorciumi partner kilép, akkor a tagokra egyre magasabb önrész hárul, illetve az Elsevier kiadó a Science Direct csomagot jelentős mértékben emeli minden évben, kihasználva egyeduralmát a piacon, a 2014-es évre sajnos már kevesebb adatbázist tudtunk megrendelni. (Jelenleg még nincs adatunk arról, hogy mennyi volt a 2013-as évben az egyetemi letöltések száma, de azt tudjuk, hogy országosan az SD adatbázisból mintegy 1,5 millió teljesszövegű letöltés volt. )


2.3. A megrendelt (kurrens) folyóiratok megoszlása címek (féleség) és példányszám szerint

Forma

Származás

Féleség (címek)

Példányszám

 

 

2012.

2013.

2012.

2013.

Nyomtatott

Magyar

281

236

381

296

 

Külföldi

165

163

165

163

Digitális

 

29

35

29

35

Összesen

 

475

434

575

494


Folyóirat-megrendelésünk évről évre csökken. Ennek oka, hogy egyre több folyóirat teljes szöveggel elérhető egy-egy adatbázisban (Scopus, SD, WoS), vagy on-line, így ezeket nem rendeljük meg nyomtatott formában. Sajnos évről –évre több folyóirat szűnik meg, összevonják őket. Szeptember- október hónap folyamán felmértük a tanszékek folyóiratigényét és a 2014-es évre ez alapján állítottuk össze megrendelésünket. Egyre kevesebb azoknak a folyóiratoknak a száma, amit több példányban rendelünk. A folyóiratok nagy része éppen ezért a Központi Könyvtárban kerül elhelyezésre, de a jogi karon is kb 65-70 db van. Sajnos a tanszékekre nem tudunk biztosítani folyóiratokat. Az idegen nyelvű folyóirat-rendelésünket is felülvizsgáltuk és több cím esetében nem újítottuk meg az előfizetést, illetve megszűnt a print-tartási kötelezettségünk az Elsevier kiadó folyóirataival kapcsolatban. Az oktatói kéréseket, igényeket figyelembe vettük, így minimális (4 db) új megrendelésekre is sor kerülhetett.


3. Könyvtárhasználat


3.1. Könyvtárhasználók számának megoszlása

Regisztrált használó (fő)

13.778

A regisztrált használóból újként regisztrált (fő)

4.200

Aktív használó (fő)

10.125

 

Bár még mindig vonzó az új könyvtár, a beiratkozási díj miatt valamelyest visszaesett az aktív használók száma. A külső olvasók száma ebben az évben csökkent (2025 fő, az előző évben 2235 fő volt) és valószínű, hogy további csökkenés is lesz. Ez valószínű, abból adódik, hogy a könyvtári kártyát ki kell váltani, ami 1600 Ft-ba kerül. A kártya nélkül nem tudják a könyvtárat használni. Népszerű ugyanakkor a napi jegy vásárlása, ami sem regisztrációhoz, sem beiratkozáshoz nem kötött. Természetesen vannak olyan visszatérő olvasók, akik változatlanul ragaszkodnak hozzánk a környezet és a szolgáltatási kínálat miatt is. Azok a könyvtárhasználók, akik csak helyben használják a könyvtárat, és rendelkeznek a plasztikkártyával, nem kell külön beiratkozniuk a könyvtárba. Az aktív használók 80%-a „egyetemi polgár” (8100 fő) , és ennek 90%-a (7336 fő) egyetemi hallgató. A 764 fő oktató, alkalmazott, könyvtáros, öregdiák, PhD hallgató, SZE nyugdíjas. Helyben használatra kiválóan alkalmasak a közösségi terek ahol nyugodt körülmények között tanulni, dolgozni, egymást oktatni is lehet. Ezeket rugalmasan kezeljük, a könyvtár eszközeit (projektor, kivetítő, stb.) rendelkezésre bocsájtjuk.
A médiatár és a kutatószobák népszerűsége is egyre nő. „Bérlői” elsősorban a kutatási projektekben részt vevő oktatók/kutatók, de gyakran igénybe veszik hallgatóink is. Tapasztalatunk, hogy egyre gyakrabban használják a második emeletet, nemcsak a médiabox-
okat, kutatószobákat, hanem ott tanulnak nagyon sokan. Elmélyült tanulásra, vizsgára való felkészüléshez kiválóan alkalmas ez a szint. A kutatószobák jó szolgálatot tettek az oktatóknak, akik a felújítások miatt gyakorlatilag irodaként használták azokat. A médiatár és a kutatószobák használatának feltétele a könyvtári tagság.


3.2. Könyvtárhasználat az alapszolgáltatások tükrében


A könyvtár látogatottsága és használata összefüggésben van a gazdasági helyzettel, mind a könyvtár környezetével, mind a könyvtárosok szakmai felkészültségével és a szolgáltatások minőségével is. A kölcsönzött dokumentumok száma azt bizonyítja, hogy egyre kevesebb könyvet, jegyzetet vásárolnak meg, ezeket inkább a könyvtárból kölcsönzik ki. Ugyanakkor az is látható (országos trend), hogy a számítógépen elérhető elektronikus információk használata előtérbe kerül. Tapasztalatunk az, hogy a nagytöbbség még mindig a nyomtatott dokumentumokat használja, ezekből is elsősorban a magyar nyelvűeket. Az online források közül is elsősorban a magyar nyelvűek azok, melyeket használnak. A helyben használat azt jelzi, hogy a korszerű, modern környezetben szívesen töltik az idejüket az olvasók. Az alagsorban lévő tanulóbox-ok és a földszinten lévő „szigetek” kiválóan alkalmasak csoportos tanulásra, team-munkára. 2013/14-es tanév első félévében önszerveződő tanulócsoportok 78 alkalommal vették igénybe időnként nemcsak a box-okat, de a könyvtár más területeit is.
2013-ban 272 napot tartott nyitva a könyvtár, ez átlagosan 855 fő/nap látogatását jelenti. Természetesen nem egyforma a leterheltség, hiszen van amikor naponta 450 fő, van amikor 1200 fő tesz látogatást a könyvtárban. Az itt eltöltött legkevesebb idő napi fél óra, a legtöbb napi 8-9 óra. Általában naponta 71 referenszkérdésre válaszolnak a szaktájékoztatók.
Népszerűek a 24 órán keresztül elérhető szolgáltatások (előjegyzés, hosszabbítás, online tájékoztatás, naprakész információszolgáltatás, stb.). A könyvtári terek kialakításából adódóan a dokumentumállomány több mint 2/3 része raktárban van, ezeket kérőlapok alapján biztosítjuk a használóknak. A legtöbb raktári kérés a nyomtatott szakdolgozatra vonatkozik, éves szinten ez meghaladja a 2000 darabot. Van olyan hónap, amikor naponta 30-40 szakdolgozatot kérnek ki a raktárból a hallgatók.
Tapasztalatból tudjuk, hogy a telefonon, e-mailben vagy a személyes kommunikáció abban az esetben népszerű csak, ha megfelelő, korrekt tájékoztatást, valid információkat kapnak az olvasók. A számok azt mutatják, hogy az Egyetemi Könyvtár munkatársai ilyen irányú tevékenységüket is magas szinten művelik.

 

2012

 

 

2013

Összes látogatás száma  (fő)

212 136

232 800

Kölcsönzött dokumentumok száma összesen  (db)

61 693

54 368

Személyes (helyben) használat összesen (db)

196 688

198 564

Internet használat  (db)

93 200

101 637

Távhasználat  (db)

61 135

74 417

OPAC, honlap   (db)

146 789

155 456 

Referensz kérdések száma  (db)

17 101

19 341 


3.3. Könyvtárközi kölcsönzés


A könyvtárközi kölcsönzés egyre népszerűbb a könyvtárunkban is. Könyvtárunk 2011-ben csatlakozott a Magyar Országos Közös Katalógushoz (MOKKA), ahová az új könyvtári rekordok folyamatosan bekerülnek. Így valamennyi könyvtár számára elérhető az ODR-n keresztül a Széchenyi István Egyetem könyvtárának állománya. A könyvtárunkhoz érkezett kérések száma az előző évhez képest szinte duplájára nőtt ( 159 kérés 2013-ban, 294 kérés 2014-ben), az általunk küldött kérések száma pedig 10%-os csökkenést mutat (279 kérés 2013-ban, 254 kérés 2014-ben). A kérések 88%-a nyomtatott dokumentumként (könyv), míg 12%-a elektronikus formában kerül teljesítésre. Ezek az adatok is azt bizonyítják, hogy megfontolt, szakszerű állománygyarapítás történik a könyvtárban. Októbertől online is lehet könyvtárközi kérést küldeni felénk a honlapunkon keresztül, abban az esetben ha a könyvtárban nincs meg a kért dokumentum. Ebben az évben megnőtt az idegen nyelvű dokumentumok iránt a kereslet és mivel ezek gyakran egyik magyarországi könyvtárban sem érhetők el, könyvtárunk 2013. júliusától bekapcsolódott az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzésbe is. Ebben az esetben az olvasót terheli a felmerülő költség.
A könyvtárközi kölcsönzéssel foglalkozó két kolléganő GYES-re ment, jelenleg egy fő foglalkozik a feladattal. Az ő lelkiismeretes munkájának köszönhetően nem csökkent a könyvtárközi kölcsönzések száma.
A minisztérium (EMMI) az ODR-en keresztül történő könyvtárközi kölcsönzést mind dokumentumvásárlással, mind postaköltséggel támogatja pályázat útján.


3.4. Elektronikus ZH-k, vizsgák a Könyvtárban


A könyvtár fokozott leterheltségét jelenti a nagy tömegek számára szervezett e-vizsgáztatás. Egyszerre 250 számítógépes munkaállomás áll a hallgatók rendelkezésére. A könyvtári nyitva tartás és folyamatos szolgáltatás mellett olykor 1000-1200 fő vizsgáztatásának megszervezése komoly logisztikát igényel. A Moodle rendszerben 23 alkalommal, 30-180 fő/alkalom, a Coedu rendszerben 33 alkalommal 500-800 fő/alkalom vett részt zárthelyin illetve vizsgán. A rendszer jól vizsgázott, egyetlen alkalommal sem volt fennakadás. Ezek mellett a Felnőttképzési Központ a felsőfokú szakképzés vizsgáit is itt szervezte meg. Ekkora tömeg mellett problémát jelentett az, hogy a COEDU rendszerben történő ZH-k, vizsgák ideje alatt nincs internet a könyvtárban, ezért kezdeményeztünk egy megbeszélést az egyetem vezetése és a vizsgáztatók között, ahol megállapodás született az elektronikus ZH-napok kijelölésében, a könyvtár zárva tartása mellett.


3.5. Használó-képzés


Könyvtárunk nagy hangsúlyt helyez a használók képzésre. Egyrészt az egyetem hallgatóinak, másrészt külső könyvtárhasználóknak. Könyvtárhasználati- és adatbázis-bemutató órát 24 alkalommal, kutatás-módszertani órát 14 alkalommal tartottunk. Az egyetem több tanszékén már órarendszerinti beosztásban is tartunk kutatás-módszertani órákat. Egyre több alkalommal kérik ezt az oktatók. A Regionális Gazdaság-tudományi Doktori Iskola hallgatói 4 alkalommal, 2-4 tanóra időtartamban, a KGYK hallgatói 3 alkalommal pedig angol nyelvű kutatás-módszertani órán vettek részt. A levelezős és távoktatásos képzésben résztvevő hallgatók az elektronikus tananyagot dolgozták fel. Ennek használatáról egy kérdőívet is kitöltöttek, melyet feldolgoztunk, értékeltünk. A javaslatok szerint az e-tananyagot átdolgoztuk. Részt vettünk az egyetemi TMDK felkészítő programján is. A hallgatóknak több csoportban 4-4 órás felkészítést tartottunk irodalomgyűjtés, idézők használata, adatbázis- használat témában.
Márciusban az Internet Fiesta országos könyvtári programhoz csatlakozva a Marketing a könyvtárban témával ismertettük meg az érdeklődő könyvtárhasználókat. Ezen a programon 11 fő vett részt.
A Könyvtári Hét őszi programján nyílt napot tartottunk, ahol az érdeklődők a könyvtári háttérmunkával ismerkedhettek meg és bekukkanthattak a könyvtár valamennyi szegletébe. A résztvevő 17 fő pozitívan nyilatkozott a programról.


3.6. On-line tájékoztatás (iShare24)


Az on-line tájékoztatásnak változatlanul nagy a sikere. Ezt a szolgáltatásunkat nemcsak az egyetem hallgatói, hanem más felsőoktatási intézmények hallgatói is szívesen veszik igénybe. Ezt a szolgáltatásunkat a Libinfo (Magyar Könyvtárak Internetes Tájékoztatása) inspirálta, melyben a könyvtár munkatársai közül 4-en dolgoznak. Az iShare24 tájékoztatás esetén az Egyetemi Könyvtár állományából készítjük el az adott témára az irodalomjegyzéket és ezeket az irodalomjegyzékeket az archívumban tároljuk is. Az online beérkezett referenszkérdésre 24 órán belül megkapja a felhasználó az ajánlott irodalmat. A Libinfo esetében pedig egy szélesebb körben keressük a referenszkérdésre a megoldást, melyet az Országos Széchenyi Könyvtárba juttatunk el. Van olyan téma, amelyhez már több mint 1000-szer letöltötték az ajánlott irodalmat. Az iShare24 szolgáltatásban 49, a Libinfo esetében pedig 36 kérdésre adtak választ a könyvtárosok.


3.7. Iparjogvédelmi tájékoztatás (PATLIB) és információbróker szolgáltatás


A PATLIB Központ, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kihelyezett szellemitulajdon-védelmi információs pontja az Egyetemi Könyvtárba költözött 2012 januárjában. A szolgáltatást két szakképzett iparjogvédelmi tanácsadó látja el, akik egyben az információbróker szolgáltatást is végzik a könyvtárosi munkájuk mellett. Iparjogvédelmi tájékoztatást 23 főnek végeztek több alkalommal, valamint szabadalmak benyújtásához szakirodalmi kutatást végeztek. Információbrókerként elsősorban az egyetemi kutatásokhoz, külső cégeknek végeztek témafigyelést, újdonságkutatást. Részt vettünk az Innovációs Kiállításon, a tanácsadók folyamatosan aktualizálják a honlapot.


3.8. Fénymásolás, sokszorosítás


A könyvtárban elhelyezésre került két önkiszolgáló multifunkciós sokszorosító gép. A plasztikkártya segítségével a könyvtárhasználó a szerzői jogi szabályozást figyelembe véve másolhat, szkennelhet és nyomtathat önállóan is. E szolgáltatás igénybe vételéhez szintén szükséges a könyvtári tagság. A szolgáltatás népszerű a használók körében. Mind a plasztikkártya, mind az önkiszolgáló gépek használatba vétele a kölcsönző könyvtárosok leterheltségét csökkentik, ugyanakkor a szaktájékoztatókét pedig növelik.


4.Oktatást, kutatást segítő vállalt feladataink


4.1. Szakreferensi hálózat kialakítása


A szakreferensi hálózatot 2012-ben alakítottuk ki. Tagjai azok a diplomás könyvtárosok, akik minőségi, magas szintű szakmai tudással rendelkeznek. Célja, hogy a tanszékekkel közvetlen kapcsolatot alakítsunk ki a gyűjteményszervezés, állománygyarapítás, az MTMT adatbázis használat/kezelés és egyéb területen.
Tapasztalataink szerint a szakreferensek munkája felértékelődött a tanszékeken. A visszajelzések alapján a szakreferensi hálózatunk jól működik. Több kollégánk kapott meghívást tanszéki értekezletre, ahol bemutathatta munkánkat, tájékoztatást adott működésünkről, az MTMT-ről. Valamennyi szakreferens összeállította a saját szakterületének kínálatát, melyet valamennyi oktatóhoz eljuttatott.


4.2. Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)


A Széchenyi István Egyetem 2011-ben csatlakozott az MTMT programhoz. Az Egyetemi Könyvtár munkatársai több területen képviselik az Egyetemet a programban. Figula Anikó a Programtanács, Lencséné Bogár Anikó a Bibliográfiai Bizottság és Bella Szilvia (aki egyben az intézményi adminisztrátor is) az Információ-technológiai Bizottság tagja. A szakreferensek és az oktatók/kutatók munkájának köszönhetően eddig összesen 19.164 publikáció és idéző került be az MTMT adatbázisba. Az elmúlt évben több mint 200 személyes konzultációt tartottunk. Telefonon és e-mailben napi kapcsolatban vagyunk az oktatókkal. Az MTA KIK MTMT 2012-ben sikeres pályázatot nyújtott be „A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatásainak országos kiterjesztése” címmel. A pályázat azonosítója: TÁMOP -4.2.5.A-11/1-2012-001. Ennek keretében vállalásunk: „Egyetem szervezeti struktúráját kezeli a szoftver rendszerben, a szerzőket kezeli és feltölti, teljessé teszi az intézményi közleményeket és idézőket 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakban. A feltöltött rekordoknak ellenőrzötteknek kell lenni és az intézményi szerzők 90%-át kell az adatbázisban elhelyezni.” (Megbízási szerződés II. szakaszának 3. pontja)
A szerződésben vállalt feladatot teljesítettük: 2007-2013 közötti időszakból 8535 rekord került feltöltésre és ellenőrzésre, összesen 394 oktató került elhelyezésre az adatbázisban. Az MTMT munkálatai ezzel nem fejeződtek be, továbbra is a mi feladatunknak tartjuk az egyetemi kutatások ilyen irányú támogatását. Terveink között szerepel az idéző-keresés, amennyiben kapacitásunk engedi.


4.3. Matarka


A MATARKA a magyar kiadású szakfolyóiratok tartalomjegyzékét dolgozza fel. A felvett adatok adatbázisba kerülnek és több szempont szerint visszakereshetők. Az Egyetemi Könyvtár munkatársai az Egyetemen megjelent valamennyi folyóirat megjelenése után, annak cikkanyagát folyamatosan, naprakészen feltöltik. 9 folyóiratból több mint 600 cikk bibliográfiai adatát szolgáltattuk a MATARKÁ-nak. A MATARKA kiváló alapja az MTMT-nek is.


5. Bekapcsolódás az egyetemi programokba


Az Egyetemi Könyvtár új épülete nagyon sok lehetőséget ad arra, hogy különböző programoknak, konferenciáknak helyet adjon. Fontos számunkra, hogy minél többen ismerjék, keressék a könyvtárat, hogy bevonzzuk a potenciális olvasókat.

 • Januárban a Nyitott Kapuk Napja rendezvényen az Egyetemi Könyvtár is részt vett. A programban szerepel a Könyvtár bemutatása, a Facebook-on keresztül egy könyvtári totó kitöltése, a telitalálatot elért hallgatójelöltek ajándékot kaptak.
 • 2013-ban az Egyetemi Könyvtár helyet adott a Gépészmérnök Hallgatók Országos Konferenciájának, a Mérnökinformatikus Hallgatók Konferenciájának, az ERASMUS konferenciának, TMDK felkészítő programjainak.
 • A Junior Egyetem előadásaira kéthavonta, hat alkalommal került sor a Könyvtár olvasótermében.
 • Széchenyi Napokhoz keretében áprilisban fotókiállítás, és nagysikerű mackókészítés volt.
 • A Karrier Iroda Öregdiák Találkozók programjának keretében az elmúlt évben az Egyetemi Könyvtár bemutatása 9 alkalommal, kb. 270 főnek történt meg.
 • A Kiskutatók éjszakája egyetemi programhoz kapcsolódóan harmadik alkalommal szerveztük meg a Kiskönyvtárosok éjszakáját. A téma a közlekedés volt. Az általános iskolások mellett megjelentek a környék óvodásai is. Az óvodásoknak játékos közlekedési ismeretek órát tartottunk a Gyermekkuckóban. Az általános iskolások körében népszerű volt a programunk, ezt bizonyítja az is, hogy maximálnunk kellett a jelentkező csapatok létszámát. 16 csapat vett részt a vetélkedőn. A rendezvényünk után a gyerekek az egyetemi programokon folytatták élményszerzésüket.


6. Könyvtári PR

 • A könyvtár honlapjának karbantartása, fejlesztése, aktualizálása folyamatos, szinte napi feladatként jelentkezik. Szoros kapcsolat alakult ki az InfoArtnet Kft-vel, akik a honlapunk fejlesztését végezték.
 • Az egyetemi könyvtárról, az iShare szolgáltatásról és a szakreferensek által kínált szolgáltatásokról információs kiadványt állítottunk össze.
 • 2012-ben új, intézményi Facebook profilt hoztunk létre. Naponta aktualizáljuk, minden, így a közösségi oldalon is népszerűsítjük könyvtári szolgáltatásainkat, az Egyetemet is.
 • Könyvtári blogunk harmadik éve működik. Ezt is felhasználjuk a könyvtár és szolgáltatásainak népszerűsítéséhez, és jó néhány érdekességre is felhívjuk a figyelmet. Különleges kultúraközvetítő szerepe van.
 • A középiskolás diákoknak rendhagyó könyvtárhasználati órákon mutattuk be a könyvtárat és annak használatát. E programsorozat zárásaként áprilisban játékos vetélkedőre hívtuk őket „180 perc alatt a Föld körül” címmel. A fő témája a közlekedés volt, célja pedig a könyvtárhasználat. A programsorozaton öt középiskola vett részt.
 • Az új Könyvtár kiváló teret biztosít kiállításoknak, könyvbemutatóknak egyaránt. A Mobil MADI Múzeum Alapítvány 44 alkotása színesítette az Egyetemi Könyvtár tereit. Áprilisban Szardínia, a sziget címmel fotókiállítás volt.
 • Az olvasóteremben tematikus kiállításokkal hívjuk fel a figyelmet a nevezetes napokra, eseményekre. Ehhez felhasználtuk a könyvtár dokumentumállományát, az internetet, stb. A kiállításokat összeállító munkatársunk igyekezett minél több érdekességre felhívni a figyelmét a könyvtárlátogatóknak. (Költészet Napja, Föld Napja, Mobilitási hét, Magyar Tudomány Ünnepe, stb.).
 • A nyugati olvasóteremben a könyvtár újdonságaiból készül rendszeresen kiállítás. Az olvasók ez alapján is adhatnak beszerzési javaslatokat.


7. Továbbképzések

 • Két munkatársunk a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ informatikus-könyvtáros MA szakán szerzett diplomát.
 • Két munkatársunk az egyetemen angol nyelvtanfolyamra jár.
 • A KKKE szakmai egyesület keretében szeptemberben az E-könyvtár-, e-könyvek, e-kommunikáció továbbképzésen vettünk részt.
 • Az EBSCO, az Elsevier, és a Suweco online adatbázis-tréningjén alkalmanként 3-3 fővel vettünk részt.
 • Két alkalommal akkreditált szaknyelvi tanfolyamra is jelentkeztünk, de sajnos a kevés jelentkező miatt nem indult egyik sem.


8. Szolgáltatásfejlesztéssel kapcsolatos feladatok

 • A szolgáltatások fejlesztésére irányuló feladataink folyamatosak.
 • A HUNTÉKA könyvtári integrált rendszerben a szoftver fejlesztőivel együttműködve mind a feldolgozó, mind a kölcsönző modulban több változtatást eszközöltünk. Ezek nagy része a könyvtárhasználók katalógusban való eligazodását, tájékozódását segítik elő.
 • Az e-dokumentumtár fejlesztésének eredményeként átalakításra kerültek a JaDOX-ban az űrlapok. Valamennyi PhD dolgozatot elhelyeztük a dokumentumtárban teljes szöveggel, metaadatokkal, és ez nyilvános is. A publikációk metaadatai áttöltésre kerültek, ezek javítása és a hozzájuk tartozó dokumentumok folyamatosan kerülnek feltöltésre. Ez egyenlőre nem nyilvános. A szakdolgozatok e-dokumentumtárban történt elhelyezésével kapcsolatban több megbeszélést tartottunk eddig, 2014-ben szeretnénk elkezdeni ezt a feladatot is.
 • Kérdőíves felmérést végeztünk a szervezeti kultúra értékelésére, ez ismétlése a 2009-ben készült felmérésnek. Feldolgozása folyamatban van.
 • Átdolgoztuk a könyvtár Szervezeti és Működési Rendjét, amely tartalmazza a használati- a gyűjtőköri-, a katalóguskészítés szabályzatát. Valamennyi munkaköri leírás átdolgozásra került, igazodva az új könyvtárban ellátott feladatainkhoz.


9. Egyéb

 • Könyvtárunk évek óta gyakorlati helyként is működik az informatikus-könyvtáros hallgatók számára. 2013-ban két fő érkezett hozzánk 60-60 órás gyakorlatra a Szegedi Tudományegyetemről és a Nyugat-magyarországi Egyetem SEK képzőhelyről.
 • Szeptember végén könyvtárunk adott helyet egy televíziós kerekasztal-beszélgetéshez az AUDI felkérésére. A témája a tehetség, tehetséggondozás volt. Egyetemünk oktatóin kívül Győr jónéhány neves személyisége részt vett ezen a kerekasztal- beszélgetésen.
 • Az Egyetemi Könyvtár még mindig népszerű látványosságot jelent. Győri középiskolások rendszeresen látogatják a könyvtárat, ismerkednek a lehetőségeikkel. Számunkra nagyon fontos, hogy mit tudunk kínálni a potenciális hallgatójelölteknek. A győri középiskolákon kívül szentgotthárdi középiskolások, debreceni gépészhallgatók, budapesti műszaki menedzser hallgatók építészhallgató, stb. látogatták meg a könyvtárunkat. 18 csoport, 572 fő érdeklődött irántunk.
 • A Deák Ferenc ÁJK vezetésének kérésére időszaki teljeskörű állományellenőrzést végeztünk a kari könyvtárban június-szeptember között. Az állományellenőrzésről készült jegyzőkönyvet és az utómunkálatokat novemberben fejeztük be.
 • Könyvtárunk Prospero Partner Pontként is működik. Az internetes könyváruházból rendelt dokumentumok a mi könyvtárunkban vehetők át, mindenféle költség nélkül. Az országban összesen hat ilyen pont működik. Gyors, költségkímélő a megrendelőnek és a szállítónak egyaránt.
 • A rektori folyosón elhelyezett vitrinekben háromhavonta tematikus kiállítást készítünk.

 

10. Szakmai szervezetekben való részvétel


Könyvtárunk testületi tagként tagja a Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesületének (KKKE), a Magyar Könyvtárosok Egyesületének (MKE) és az Informatikai és Könyvtári Szövetségnek (IKSZ). Tevékenységünk nem merül ki ebben, hiszen a KKKE-nak 8 fő, az MKE-nek 4 fő egyéni tagja van a munkatársak közül. Mindemellett 2 fő tagja az MKE Tudományos és Szakkönyvtári Szekciójának is. Figula Anikó vezetőségi tagja a szekciónak.
A könyvtár igazgatója képviseli az Egyetemi Könyvtárat az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumában.
Az MTMT programban az Egyetemet Figula Anikó a Programtanácsban, Bella Szilvia az Információ-technológiai Szakbizottságban, Lencséné Bogár Anikó a Bibliográfiai Szakbizottságban képviseli.


11. Humánerőforrás a Könyvtárban


2013-ban a munkatársak létszáma 18 fő. Közülük két fő nem rendelkezik szakmai végzettséggel, hét fő egyetemi, hat főiskolai, három felsőfokú szakképesítéssel rendelkezik. Munkatársaink nyelvismerete szintén magas szintű. Az angol, német mellett francia és olasz nyelvvizsgával rendelkező kollégáink is vannak.
Az épület adottságai, a megnövekedett látogatói létszám és a megnövekedett feladatok ellátása folyamatosan növeli a munkatársak leterheltségét. Az olvasószolgálat két műszakban dolgozik (4 tájékoztató- 4 kölcsönző), de a szaktájékoztatásba heti két alkalommal az állománygyarapító- feldolgozó osztály munkatársait (7 fő) is bevonjuk. Ők látják el az alagsorban az ügyeletet is (napi 1 fő). Időnként a kölcsönzők helyettesítése is az ő feladatuk. Az MTMT feladataiban a szakreferensek, egyéb könyvtárszakmai feladatokban pedig azok a munkatársak vesznek részt, akik az adott téma szakemberei. Az adminisztratív, gazdasági és leltározási feladatokat egy fő végzi. A szombati ügyeletben valamennyi munkatárs részt vesz, ezért szabadnapot kapnak. A hatékony munkavégzéshez terveket készítünk, munkatársi értekezletet tartunk havonta egy alkalommal, ahol tájékoztatót tartunk az előző hónap eseményeiről történéseiről, megtervezzük a következő hónap feladatait.
2012-ben két kolléganőnk GYES-re, egy pedig nyugdíjba ment. Az ő helyükre került új munkatársak valamennyien könyvtárosok, megfelelő végzettséggel.
Az Egyetemi Könyvtár az Egyetem egyik legösszetettebb, az oktatást és kutatást korszerű eszközökkel támogató intézményeként az elmúlt évben is dinamikus munkával sikeresen valósította meg céljait: olyan könyvtári rendszerként működik, ahol a tudás megosztása összekapcsolódik a hagyományos és személyre szabott legkorszerűbb szolgáltatásokkal és folyamatosan fejleszti azokat.

Győr, 2014. március 12.