2014. június-augusztusi újdonságok

Szakirodalom

Általános művek

 • Kerekes Pál, Kiszl Péter: E-könyvészet : A digitális könyvkultúra alapvonásai
 • Külföldi társadalomtudományi kézikönyvek : országos gyarapodási jegyzék 1981/1-2 : 10957 - 12301. tétel. [szerk. Horváth Magda et al.]
 • Külföldi társadalomtudományi kézikönyvek : országos gyarapodási jegyzék : összesített betűrendes mutató 1975-1979. [szerk. Horváth Magda]
 • Márton Zsuzsa, Vadas Ferenc: Alkotások és pályaképvázlatok : egy Tolna megyei tudományos és művészeti lexikonhoz

Filozófia

 • Diószegi György: A bölcselet eredete
 • Keyserling, Hermann: Új világ születése
 • Király József: Mi a spiritizmus? : Okkult jelenségek lélektani vizsgálata
 • Philosophie. heausg. von Alwin Diemer, Ivo Frenzel

Pszichológia, esztétika

 • Balázs László: Érzelmi intelligencia a szervezetben és a képzésben : 29 gyakorlat trénereknek, tanároknak és coachoknak
 • Greenburg, Dan Jacobs, Marcia: Hogyan legyünk boldogtalanok? : Az önsorsrontás tudománya
 • Le Bon, Gustave: Új idők pszichológiája
 • Pseudo-Longinos: A fenségről

Vallástudomány, kereszténység

 • Benedek, XVI.: Deus caritas est kezdetű enciklikája : a püspököknek, a papoknak és diakónusoknak, az Istennek szentelt személyeknek és minden krisztushívőnek : a keresztény szeretetről
 • Biot, François: Von der polemik zum dialog : Steine auf dem Weg zur Einheit der Christen
 • Czire Szabolcs, Kovács Sándor, Simén Domokos: Unitárius ösvény : Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet erdélyi unitarizmust ismertető kiadványa
 • George, Henry: Munka, hit és föld : Nyilt levél XIII. Leo pápához
 • Heidelbergy Káté : A Református Keresztény Egyház hitvallása. [szöv. gond. Juhász Tamás, Tonk Istvánné]
 • Kulturális identitás : a vallás szerepe Európában. [szerk. Kardos Lili]
 • Nemeshegyi Péter: Istentől Istenhez
 • Peszáchi Hágádá : új magyar fordításban, fonetikus átírással és útmutatóval. [szerk. Oberlander Báruch]
 • Szabó Attila: Természet és ember : a Biblia és a költészet tükrében
 • Trencsényi-Waldapfel Imre [et.al.]: Előadások a vallás és az ateizmus történetéből 1-2.
 • Vitéz Ferenc: Messzeföldről : Imakönyv
 • Zsidó naptár : szokások, szabályok és imák hasznos tudnivalók az 5765. esztendőre (2004. szeptember 16. - 2005. október 3.) [közread. az] Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség
 • Zsidó naptár : szokások, szabályok és imák hasznos tudnivalók az 5767. esztendőre (2006. szeptember 23. - 2007. szeptember 12.) [szerk. Nógrádi Bálint]
 • Zsidó naptár : szokások, szabályok és imák hasznos tudnivalók az 5768. esztendőre (2007. szeptember 13. - 2008. szeptember 29.) [szerk. Nógrádi Bálint]
 • Zsidó naptár : szokások, szabályok és imák hasznos tudnivalók az 5769. esztendőre (2008. szeptember 30. - 2009. szeptember 18.) [szerk. Nógrádi Bálint]
 • Zsidó naptár : szokások, szabályok és imák hasznos tudnivalók az 5770. esztendőre (2009. szeptember 19. - 2010. szeptember 8.) [szerk. Nógrádi Bálint]

Szociológia, szociográfia

 • Anyiszimov, A. F.: Az ősközösségi társadalom szellemi élete
 • Djilas, Milovan: Die unvollkommene Gesellschaft
 • Racionálisan lázadó hallgatók 2. : Apátia - radikalizmus - posztmaterializmus a magyar egyetemisták és főiskolások körében. szerk. Szabó Andrea
 • Ratzenhoffer Gusztáv: A szociológiai megösmerés lényege

Statisztika

 • Magyar statisztikai évkönyv, 2012. szerk. Bódiné Vajda Györgyi [et al.]
 • Nők és férfiak Magyarországon, 2012. [szerk. Kasza Jánosné, Grábics Ágnes]

Politika

 • Bernás, Franciszek Bernás, Julitta Mikulska: Merénylet Hitler ellen : 1944. július 20.
 • Domonkos Endre: Nemzetközi autonómia-modellek és kisebbségi kérdés : a katalán regionális autonómia és tapasztalatai
 • Der Fall CSSR : Strafaktion gegen einen Bruderstaat : eine Dokumentation. redak. Klaus Kamberger
 • Nemzetpolitikai alapismeretek : Közszolgálati tisztviselők számára. szerk. Kántor Zoltán
 • Sacharow, Andrej Dimitrijewitsch: Mein Land und die Welt
 • Tárnok Orsolya: Értékváltozás Magyarországon 1978-2009 : Értékválasztás vagy értékválság?
 • Türk Attila: Mi a fasizmus?
 • Varsányi Erika: A Szocializmus című folyóirat 1922-1929 között

Közgazdasátudomány

 • Beluszky Pál: Budapest - Zászlóshajó vagy vízfej? : A főváros és az ország - történeti-földrajzi áttekintése
 • Carnegie, Andrew: Napjaink problémái
 • Indicator systems for sustainable innovation. ed. by Jens Horbach
 • A társadalom terei, a tér társadalma : Megújulás és fenntarthatóság a város- és térségfejlesztésben : Tanulmánykötet Szirmay Viktória születésnapjára
 • Térszerkezet és területi folyamatok : tanulmánykötet Rechnitzer János tiszteletére. szerk. Hardi Tamás; Nárai Márta

Pénzügy

 • Széchenyi István: Hitel

Gazdaságpolitika

 • External dimensions of an emerging economy, India : Essays in honour of Sunanda SEn. ed. Byasdeb Dasgupta
 • Rittershausen, Heinrich: Wirtschaft
 • Scott Leonard, Carol Pitt-Watson, David: Privatization and transition in Russia in the early 1990s

Kereskedelem, világgazdaság

 • Constantinovits Milán, Sipos Zoltán: Nemzetközi üzleti technikák
 • Röpke, Wilhelm: Fronten der Freiheit : Wirtschaft, Internationale Ordnung, Politik
 • Zischka, Anton: Ölkrieg : Wandlung der weltmacht öl

Jogtudomány

 • IX. Jogász Doktoranduszok Országos Szakmai Találkozója, 2013. [... szerk.biz. ... Törő Csaba et al.]
 • 200 Jahre Code civil : die napoleonische Kodifikation in Deutschland und Europa. herausg. von Werner Schubert und Mathias Schmoeckel
 • Az állami ingatlanvagyon sorsa a rendszerváltozás után. szerk. Horváth Attila
 • Angyal Pál: Anyagi és alaki büntetőjog 2. : az érvényben levő törvényben foglalt büntetőjogi szabályok összeállítása a iudikatura feltüntetésével egyuttal mutató a büntető jog tára I-LXXVII. kötetéhez : alaki büntetőjog
 • Angyal Pál: A magyar büntetőeljárásjog tankönyve 2.
 • Angyal Pál: A Magyar Büntetőjog Tankönyve 1.
 • Balon, Joseph: Grand dictionnaire de Droit du Moyen Age 1. : a – acytura
 • Benedek Ferenc: Die conventio in manum und die förmlichkeiten der eheschliessung im römischen recht
 • Benedek Ferenc: Eigentumserwerb an früchten im römischen recht
 • Benedek Ferenc: A manus-szerzés és a házasságkötés alakszerűségei a római jogban
 • Benedek Ferenc: A senatusconsultum macedonianum célja és keletkezési körülményei
 • Benedek Ferenc: Tulajdonszerzés gyümölcsökön a római jogban
 • Berényi Sándor, Lévai Imre, Szatmári Lajos: Államigazgatási szervezetünk grafikus ábrázolása : tanársegédlet
 • Bertényi Iván: Az országbírói intézmény pecséthasználata a 14. században
 • Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba : A burzsoá jog forrásai 1. [szerk. Nagy Lászlóné]
 • Bevezetés az egyetemes állam- és jogtörténet forrásaiba : A burzsoá jog forrásai 2. [... összeáll. Hajdu Lajos]
 • Boleratzky Lóránd: Magyar evangélikus egyházjog 2.
 • Boleratzky Lóránd: A magyar evangélikus egyházjog alapjai és jogforrásai 1.
 • Bourdeaux, Henry Griolet, Gaston: Code d'instruction criminelle
 • Brósz Róbert: Nem teljes jogú polgárok a római jogforrásokban : A római polgárság rétegződése
 • Brósz Róbert, Diósdi György: Jogesetgyűjtemény a római jog forrásaiból
 • A büntetőtörvények tankönyve. összeáll. Laky Imre
 • A bűnvádi eljárási jog 1. : a perorvoslatok és a felsőbíróságok előtti eljárás (a Bp. XX. fejezete)
 • A bűnvádi eljárási jog 2. : főtárgyalás a törvényszék előtt (a Bp. XVI-XVIII. fejezete)
 • A bűnvádi eljárási jog 6. : járásbírósági eljárás kártalanítás (Bp. XXIX-XXXII. fejezete) : eljárás a fiatalkorúak bírósága előtt és a melléktörvények
 • Éles Gyula: A jobb vevő fenntartásával kötött vétel a római jogban : In diem addictio
 • Emberek őrzője [1] : tanulmányok Lőrincz József tiszteletére. szerk. Hack Péter, Koósné Mohácsi Barbara
 • Emberek őrzője [2] : tanulmányok Lőrincz József tiszteletére. szerk. Hack Péter, Koósné Mohácsi Barbara
 • Ferenczy E.: Die bevölkerung von minderem recht roms zur zeit der frührepublik
 • Festveranstaltung aus Anlass des 40-jährigen Bestehens des Burgenländischen Vereines für Straffälligenhilfe im Schwurgerichtssaal des Landesgerichtes Eisenstadt am 15. November 2012
 • Földi András: Az utazó védelme a római jogban
 • Gaudemet, Jean: Les institutions de l'antiquité
 • A házasságjogi törvény 2. : (1894. XXXI. t.-cz.) : különös rész
 • Horváth József: Győri végrendeletek a 17. századból 2. : 1631-1654
 • Horváth József: Győri végrendeletek a 17. századból 3. : 1655-1699
 • Az ideiglenes nemzeti kormány rendeletei 2. : megjelentek a Magyar Közlöny hivatalos lapban
 • Az igazságügyi szakértőkre vonatkozó jogszabályok. [összeáll. Molnár Gyula, Bacsó Jenő]
 • Kahler Frigyes, Káplár László: Pénzhamisítás a 19. század elején a Hajdúkerületben
 • Komor I.: Les lois de Solon dans l'utopie de Comenius
 • Kovács Marcel: A polgári perrendtartás magyarázata
 • Kötsky Gábor: A magyar alkotmány és jogtörténet compendiuma
 • Leicht, Pier Silverio: Storia del diritto italiano : Le fonti
 • Marongiu, Antonio: Storia del diritto italiano : ordinamento e instituto di governo
 • Máthé Gábor, Mezey Barna: Ungarische Rechtsgeschichte : Einige Abschnitte aus einem Lehrbuch der ungarischen Staats- und Rechtsgeschichte
 • Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai : Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium
 • Miskolci statutumok : 1573-1755. összeáll. Tóth Péter
 • Molnár Imre: Verantwortung und Gefahrtragung bei der locatio conductio zur Zeit des Prinzipats
 • Mutató és forrásgyűjtemény valamint egyéb segédeszközök Zsögöd Benőnek "Fejezetek kötelmi jogunk köréből" czimü művéhez. összeáll. Meszlény Artur
 • Nagy Károly: Az állam elismerése a mai nemzetközi jogban
 • Névai László: Magyar törvénykezési szervezeti jog
 • Pólay Elemér: Verträge auf Wachstafeln aus dem römischen Dakien
 • Porras Arboledas, Pedro Andres: Antologia de textos de historia del derecho
 • Rácz Lajos: A polgári házasság intézményének megvalósulása Magyarországon
 • Ruszoly József: Über die Bestrebungen der Arbeiterbewegung um das allgemeine Wahlrecht bis zum Jahrundertwende, mit besonderer Rücksicht auf Ungarn
 • Simon Dorottya: A szerzői jogi ágazatok gazdasági súlya Magyarországon 4.
 • Schiller Bódog: A hármaskönyv egyik állítólagos főforrásáról
 • Schiller Bódog: A hármaskönyv jogforrástana : (a hármaskönyv közjogának első fejezete)
 • Székely Gy.: Roman heritage and medieval development in hungarian urban life
 • Szemelvények az egyetemes jogtörténet forrásaiból 1. szerk. Horváth Pál
 • Szemelvények az egyetemes jogtörténet forrásaiból 2. szerk. Horváth Pál
 • Szemelvények az egyetemes jogtörténet forrásaiból 3. : A délkelet-európai jogcsoport-régió a középkorban. szerk. Horváth Pál
 • Szociális jog : felkészülést segítő kártyacsomag a szociális jog tanulásához. összeáll. Molnár Margit
 • Szuromi Szabolcs Anzelm: A püspökökre vonatkozó egyházfegyelmi szabályok az Anselmi Collectio Canonumban
 • Teruo Doi: Intellectual property protection and management : Law and practice in Japan
 • Zlinszky János: Római büntetőjog

Közigazgatás, közrendészet, hadtudomány

 • Bezimenszkij Lev Aleksandrovic: Német tábornokok Hitlerrel és Hitler nélkül
 • Bolla Ilona [et. al.]: Tanulmányok a falusi közösségekről
 • Felderítő-szolgálati utasídtás : 1872. [szerk. Boda József]
 • Gosztonyi Péter: Die rote armee : Geschichte und Aufbau der sowjetischen Streitkräfte seit 1917
 • Határrendészet kézikönyve : Határrendőrség, bevándorlás, kivándorlás, útlevél s ezzel összefüggő törvények és rendeletek gyűjteménye. összeáll. Pavlik Ferenc, Laky Imre
 • Rendészettudományi gondolatok : írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának egy évtizedes jubileuma alkalmából. [szerk. Gaál Gyula, Hautzinger Zoltán]
 • Tisza Miksa: Magyarország rendőrségének története : A legrégibb időktől 1912-ig : A közbiztonság hajdan és most : A betyárvilág alakjai
 • Winkler Gusztáv: Az európai kultúrkör hadművészete a kezdetektől a magyar honfoglalásig

Szociális gondoskodás

 • Challenges in the ageing societies of Japan and Hungary : the role of nonprofit organisations. ed. by Vera Gáthy and Zsuzsa Széman
 • Hatos Gyula: Életkilátás-életkísérés az értelmi akadályozottsággal élők körében
 • Maschke, Michael: Fogyatékosságpolitika az Európai Unióban

Iskolapolitika

 • A 325 éves Budapesti Tudományegyetem képekben. [szerk.] Szelle Béla
 • Antalóczy Péter, Vígh Annamária: A Kecskeméti Református Jogakadémia, 1831
 • Bánfalvy Csaba: Gyógypedagógiai szociológia
 • Baranyi Tiborné: Tanári kézikönyv a Ludamus una című latin nyelvkönyvhöz
 • A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai 2. : 1914-1949. szerk. P. Szabó Béla
 • Dévény Ágnes: Az idegen nyelvi közvetítés feladat helye, szerepe a kritériumfüggő nyelvvizsgán
 • Az egyetem oktatóinak és tudományos dolgozóinak szakirodalmi munkássága, 1945-1966 : Bibliográfia. [összeáll. Molnár István]
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara esti- és levelező tagozatának szaktárgyi tájékoztatója : magyar-történelem szak : 1962/63-as tanév.
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem értesítője 1973/74. [összeáll. Almási János]
 • Az Eötvös Loránd Tudományegyetem értesítője 1979/1980. [összeáll. és szerk. Almási János]
 • Hajdu Lajos: Az alsófokú népoktatás fejlődése Tolna vármegyében (1770-1790)
 • Horváth Margit, N. Katona Rezsőné: Tanári kézikönyv a latin nyelv tanításához a gimnázium I-IV. osztályában
 • Illyés Sándor: Gyógypedagógiai alapismeretek
 • Lányiné Engelmayer Ágnes: Intellektuális képességzavar és pszichés fejlődés
 • Sándor Éva: Fejlesztés művészettel
 • Thomas, Félix: A nevelés a családban : a szülők vétkei
 • Varga Csaba: A felsőfokú jogi oktatás főbb mai rendszerei

Természettudomány

 • Alvira, Ricardo: A mathematical theory of sustainability and sustainable development
 • Atkins, Peter W.: Fizikai kémia 2. : Szerkezet
 • Atkins, Peter W.: Fizikai kémia 3. : Változás
 • Barcza Lajos, Buvári Ágnes: A minőségi kémiai analízis alapjai
 • Colin Hansen [et al.]: Active control of noise and vibration 1.
 • Colin Hansen [et al.]: Active control of noise and vibration 2.
 • Encyclopedia of theoretical ecology. ed. by Alan Hastings, Louis J. Gross
 • Furka Árpád: Szerves kémia
 • Hajnal Imre: Matematikai fogalmak, tételek
 • Jacobson, Mark Z.: Air pollution and global warming : History, science, and soulitions
 • Kirchman, David L.: Processes in microbial ecology
 • Kiss Gabriella, Pál Gabriella: Környezetgazdaságtan
 • Mark V. Lomolino [et al.]: Biogeography
 • Maróti Péter, Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába
 • Németh Endre: Biológiai összefüggések, logikai vázlatok
 • Pepper, Ian L. Gerba, Charles P.: Environmental microbiology
 • Robeva, Raina: Mathematical concepts and methods in modern biology : using modern discrete models
 • Sadd, Martin H.: Elasticity : Theory, applications, and numerics
 • Schimel, David: Climate and ecosystems

Orvostudomány

 • Essentials of environmental public health science : A handbook of professionals. ed. by Naima Bradley [et al.]
 • Feldmann Sándor: Idegesség és ösztönélet : tanulmányok a pszichopatologia és szeualpatologia köréből
 • Fischer Mihály: A Basedow kór : Thyreosis
 • Gyógyszerészi kémia 1-2. szerk. Szász György
 • Gyógyszerkémia 1-2. szerk. Tőke László, Szeghy Lajos
 • Kárpáti Endre: A magyarországi alkoholizmus elleni küzdelem múltjából
 • Mezey Géza: Gyógyszeres interakciók
 • Végh Antal, Szász György: Gyógyszerészi kémia
 • Timmis, Adam D.;  Brecker, S.: Kardiológiai vizsgálatok képes atlasza

Energia, energiagazdálkodás

 • Bai Attila: A bio-üzemanyagok válság utáni alakulása, kilátásai
 • Energy efficiency : Towards the end of demand growth. ed. by Fereidoon P. Sioshansi
 • Staab, Jürgen: Erneuerbare Energien in Kommunen : Energiegenossenschaften gründen, führen und beraten

Építőmérnöki tudományok

 • Géczy Nóra: Faépítészet Sopronban : 1850-1914 között
 • Porteous, Jack; Kermani, Abdy: Structural timber design to Eurocode 5
 • Recommendations on excavations : EAB. publ. by the German Geotechnical Society
 • Recommendations on piling : EA-Pfähle. ed. by the German Geotechnical Society
 • Trenter, N. A.: Earthworks : A guide

Mezőgazdaság

 • Gargilius Martialis, Q. Columella, Lucius Iunius Moderatus: De hortis : a kertről

Menedzsment

 • Creativity and leadership in science, technology, and innovation. ed. Sven Hemlin [et al.]
 • Innovation and growth : From R&D strategies of innovating firms to economy-wide technological change. ed. Martin Andersson [et al.]
 • Takács László: Projekt menedzsment

Közlekedés

 • A járművezetői vizsga teszt-kérdéseinek gyűjteménye. főszerk. Békési István

Számvitel

 • Kardos Péter, Szakács Imre, Tóth Mihály: A számvitel nagy kézikönyve, 2014

Üzemgazdaságtan, logisztika, marketing

 • Bauer András, Berács József: Marketing
 • Madarasiné Szirmai Andrea: A pénzügyi kimutatások valóságtartalma a környezetei információk tükrében
 • Winfried Strauch: Container handbook 1. : Securing the product in the container
 • Winfried Strauch: Container handbook 2. : Securing the product in the container
 • Yves Wild, Renate Scharnow: Container handbook 3. : Refrigerated containers and CA technology : The product in the container

Informatika

 • Stroustrup, Bjarne: The C++ programming language
 • A számítógép-tudományról egyes szám első személyben. szerk. Kornai András

Művészet

 • Bánhegyi Miksa: A közösség asztala : A Pannonhalmi Apátság barokk ebédlője
 • Kovács Éva, Lovag Zsuzsa: Die Ungarischen Krönungsinsignien
 • Laboda Zsigmond: Bulgária városai, falvai és üdülői : Egy tanulmányút tapasztalataiból
 • Mendöl Tibor: Alföldi városaink morfológiája
 • Műemlékvédelem. [összeáll. Barcza Géza, Temesvári László]

Nyelvkönyvek

 • Horváth Margit, N. Nagy Ferenc: Latin nyelvkönyv : a gimnázium 2. osztálya számára
 • Simon, Heinrich: Lehrbuch der modernen hebräischen sprache

Irodalomtudomány

 • Komoróczy Géza: Egy sumer theogóniai motívum : Enlil Isten megbüntetése az "Enlil és Ninlil" című sumer eposzban
 • Komoróczy Géza: A mítoszvariánsok megítélése az ókori kelet irodalmaiban
 • Komoróczy Géza: A tilumni kereskedelem himnusza : Egy ebtoldás az Enki és Ninhursag című sumer eposz szövegében

Földrajztudomány

 • Darwin, Charles: Egy természettudós utazása a Föld körül 1.
 • Darwin, Charles: Egy természettudós utazása a Föld körül 2.
 • Utazások a régi Európában : Peregrinációs levelek útleírások és útinaplók : 1580-1709. vál. Binder Pál

Életrajzok, biográfia

 • Nemzeti évfordulóink, 2014. [főszerk. Estók János]

Történelemtudomány

 • Addey, Keith: Napoleon
 • Arató Endre: Kelet-Európa története a 19. században 1.
 • Arató Endre [et al.]: Magyarország története 3. : 1790-1849 : A feudalizmusról a kapitalizmusra való átmenet korszaka
 • Bartha Antal: A kelet-európai és belső-ázsiai feudalizmus történeti kapcsolatai
 • Bóna István Gábori Miklós: Az ókor története 1.
 • Ceram, C. W.: A hettiták regénye
 • Childe, Vere Gordon: Az európai társadalom őstörténete
 • Cromwell, Oliver: Oliver Cromwell beszédeiből, leveleiből
 • Elekes Lajos, Lederer Emma, Székely György: Magyarország története 1. : Az őskortól 1526-ig
 • Fejezetek a késői középkorból.
 • Ferrero, Guglielmo: Róma nagysága és hanyatlása 5. : Augustus köztársasága
 • Források Budapest múltjából 1. : Források Buda, Pest és Óbuda történetéhez : 1686-1873. szerk. Ságvári Ágnes
 • Források Budapest múltjából 2. : Források Budapest történetéhez : 1873-1919. szerk. Ságvári Ágnes
 • Goёss, Franz Beer, Manfred R.: Prager Anschläge : Bilddokumente des gewaltlosen Widerstandes
 • Gracianszkij, N. P. Szkazkin, Sz. D.: Középkori történeti chrestomathia 3.
 • Gunst Péter: Magyar történelmi kronológia : Az őstörténettől 1970-ig
 • Györkei Jenő, Csákváriné Kottra Györgyi: National relics : A history of the War Banners of the HUngarian Revolution and War of Independence 1848-49
 • H. Balázs Éva [et al.]: Magyarország története 2. : A késői feudalizmus korszaka : 1526-1790
 • Hahn István Maróti Egon: Az ókor története 5. : A római császárság története
 • Hillebrand Jenő: Az őskőkor története
 • Kerekes György: Polgári társadalmunk a 17. századben : Schirmer János 1625-1674 kassai kereskedő üzleti könyve alapján
 • Klengel, Horst: Az ókori Szíria története és kultúrája
 • Kocsis István: A szakrális fejedelem
 • Konstantinos, VII., Bíborbanszületett: A birodalom kormányzása
 • Maróti Egon: Az ókor története 4. : A római köztársaság története
 • Nemeskürty István: Elfelejtett évtized : 1543-1552 : Tíz esztendő magyar krónikája
 • Az ókori és középkori társadalomtörténet kérdései 2.
 • A római kultúra legjelentősebb vonásai. összeáll. Geréb József
 • Paradisi, Bruno: Storia del diritto Internazionale nel Medio evo 1.
 • Perényi József Arató Endre: Jugoszlávia története
 • Spengler, Oswald: Der Untergang des Abendlandes 2. : Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte : Welthistorische perspektiven
 • Sugár András: Dubcek megszólal : tanokkal a tavasz ellen : a szencációs maratoni tévé-interjú teljes, csonkítatlan szövege Sugár András helyszíni riportjával, a nemzetközi polémia krónikájával
 • Szádeczky-Kardoss Samu: Az ókor története 3. : Görög történelem
 • Szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves utókor számára. összeáll. Hain Gáspár
 • Sztruve, V. V.: Az ókori Kelet világából
 • Takáts Sándor: Művelődéstörténeti tanulmányok a 16-17. századból
 • Tóth István: A rómaiak Magyarországon
 • Terescsényi Gyula: Dorozsma : 1929 – 1931
 • A tízhónapos tragédia 2. : 1944 március 19 - 1945 január 20 : A magyarországi események június 30-ig : Harmadik és negyedik rész. [szerk. Szerelemhegyi Ervin]
 • Az újkor története 1. : 1640-1789 : Fejezetek az 1953-ban megjelent egyetemi tankönyvből. szerk. V. V. Birjukovics, B. F. Porsnyev, Sz. D. Szkazin
 • Van Loon, Hendrik Williem: Az emberiség története : Az ősembertől napjainkig
 • Wittman Tibor: Egyetemes történet : 1500-1789 : Egységes jegyzet
 • Wittmann Tibor: Középkori egyetemes történelem : 1566-1648

 

Szépirodalom

 • Aischylos: Agamemnon
 • Cicero, Marcus Tullius: Philippicák Marcus Antonius ellen
 • Gárdonyi Géza: A természet kalendáriuma
 • Guérin, Alain: A Hidegháború martalócai
 • Horváth Zoltán Géza: Hány példányban óhajt élni?
 • Horváth Tamás, P.: Tündérváros : Zsolnay Miklós titkos élete : Regény
 • Juan de la Cruz: A lélek éneke
 • Lászlóffy Csaba: Nappali virrasztás
 • Ploutarchos: Perikles
 • Sági Pál: Titkok könyve : (írások arról, amit az olvasó kevéssé ismer)
 • Sofokles: Ajas : szomorújáték
 • Szabó László, Cs.: Hunok Nyugaton
 • Vergilius Maro, Publius: Vergilius Publius Maro eclogái : (latinul és magyarul)
 • Werfel, Franz: Halljátok az igét