MELYIK FOLYÓIRATBAN PUBLIKÁLJAK?


Amennyiben segítségre van szüksége, kérjük töltse ki az űrlapot:

 

Oktató/Kutató/PhD hallgató neve (Name of Lecturer/Researcher/PhD student) * 
Email-címe (E-mail address) * 
Szervezeti egység/Kar neve (Name of organizational unit/Faculty) * 
Tanszék/Doktori Iskola neve (Name of Department/Doctoral School) * 
Kulcsszavak (keywords), témakör (subject area) * 
Publikáció beadásának tervezett határideje (Planned date of submission) )  
Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom. (I have read and accept the privacy notice.) * 
Tájékoztatjuk, hogy a Széchenyi István Egyetem kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja az egyének önrendelkezési jogát. A Széchenyi István Egyetem bármely – a kérdőív kitöltése során tudomására jutott – személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát az ürlap kitöltésével kapcsolatosan eljuttatja az Egyetemhez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat az Egyetem és az Egyetem megfelelő szervezeti egységei a fent megnevezett s megjelölt programmal összefüggésben nyilvántartsák és kezeljék. A Széchenyi István Egyetem kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében. (Please be advised that Széchenyi István University attaches great importance to the protection of personal data and wishes to ensure the right of individuals to self-determination in all circumstances. The Széchenyi István University will process any personal data that comes to its knowledge during the completion of the questionnaire in accordance with provisions of Act CXII of 2011 on the right to informational self-determination and freedom of information and REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). By submitting any personal data to the University in connection with the completion of the form, you consent to the University and the relevant organizational unit of the University recording and processing them in connection with the above named and marked program. Széchenyi István University will use your personal data only for the purposes indicated, will not combine it with its databases from other sources and will make all reasonable efforts to protect such data.)