PUBLIKÁCIÓ TÁMOGATÁSI PROGRAM

KÖZLÉSI DÍJ (APC) KIFIZETÉS

(PUBLICATION SUPPORT PROGRAM

PAYMENT OF THE PUBLICATION FEE (APC))

Kérjük töltse ki az űrlapot a közlési díj (APC) kifizetéséhez!

Ha kérdése van, vegye fel a kapcsolatot az ügyintézővel a  publikaciok@sze.hu e-mail címen.

(Please fill in the form to pay the application fee (APC)!

If you have any questions, please contact the administrator at publikaciok@sze.hu.)

Oktató/Kutató/PhD hallgató neve (Name of Lecturer/Researcher/PhD student) * 
Email-címe (E-mail address) * 
Telefon száma (Telephone number) * 
Támogatási Kérelem előzetes jóváhagyásakor kapott azonosító (Identification number received at the time of the prior approval of the grant application) * 
A közlési díj (Publication Fee)
A számlán szereplő végösszeg (Total amount in the invoice) * 
A számlán szereplő végösszeg (Total amount in the invoice) * 


Egyedi (elnöki) elbírálás/Individual Presidential Assessment
Max. méret 250 MB
A közlési díj számlája (Invoice for the publication fee)
Max. méret 250 MB
Az elfogadott publikáció végleges verziója (Final version of the accepted publication)
Max. méret 250 MB
A megjelentetésről szóló kiadói igazolás (Publisher’s certificate of the publication)
Max. méret 250 MB
Előre kifizette a számlát? (Have you paid the bill in advance? Yes/No) * 


Az Ön lakcíme (Your address) * 
Az Ön bankszámlaszáma (Your bank account number) * 
Az Ön adószáma (Your tax number) * 
Kifizetést igazoló banki utalásról szóló bizonylat (Proof of payment by bank transfer)
Max. méret 250 MB
A Publikáció Támogatási Program feltételeit megismertem és elfogadom. (I have read and accept the terms and conditions of the Publication Support Program. ) * 
Kötelezettséget vállalok, hogy a megjelenés után a publikációt rögzítem az MTMT-ben jelölve a Scopus indexációt. (I commit to record the publication and mark the Scopus indexation in the MTMT after publication.) * 
Kijelentem, hogy a Széchenyi István Egyetem a Publikáció Támogatási Programban támogatott szakcikkel a szerző/társszerző Tudományos Ösztöndíjra Pályázatot nem ad be. (I declare that authors/co-authors whose article was supported in the Publication Support Program by Széchenyi István University will not submit an application for a Scientific Scholarship with the same article.) * 
Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem és elfogadom. (I have read and accept the privacy notice.) * 
Tájékoztatjuk, hogy a Széchenyi István Egyetem kiemelt jelentőséget tulajdonít a személyes adatok védelmének és minden körülmények között biztosítani kívánja az egyének önrendelkezési jogát. A Széchenyi István Egyetem bármely – a kérdőív kitöltése során tudomására jutott – személyes adatot az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) rendelkezései szerint kezeli. Amennyiben Ön bármely személyes adatát az ürlap kitöltésével kapcsolatosan eljuttatja az Egyetemhez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azokat az Egyetem és az Egyetem megfelelő szervezeti egységei a fent megnevezett s megjelölt programmal összefüggésben nyilvántartsák és kezeljék. A Széchenyi István Egyetem kizárólag a megjelölt célra használja fel a személyes adatait, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival és minden ésszerű erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében. (Please be advised that Széchenyi István University attaches great importance to the protection of personal data and wishes to ensure the right of individuals to self-determination in all circumstances. The Széchenyi István University will process any personal data that comes to its knowledge during the completion of the questionnaire in accordance with provisions of Act CXII of 2011 on the right to informational self-determination and freedom of information and REGULATION (EU) 2016/679 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation). By submitting any personal data to the University in connection with the completion of the form, you consent to the University and the relevant organizational unit of the University recording and processing them in connection with the above named and marked program. Széchenyi István University will use your personal data only for the purposes indicated, will not combine it with its databases from other sources and will make all reasonable efforts to protect such data.)